logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

Rodzaj dokumentu
postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
Sygnatura
1440-DF2/415-40634/VII/2007
Data
2007-04-02
Autor
Urząd Skarbowy Warszawa-Wola
Temat
Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Koszty uzyskania przychodów
Słowa kluczowe
dokumenty
dowody wewnętrzne
energia elektryczna
opłata
Treść

P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art. 14a § 1, § 3 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8 z 2005 r., poz. 60, z późn. zm.), art. 22 ust. 1, 4 i 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.). Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Wola po rozpatrzeniu Pani wniosku z dnia 28 grudnia 2006 roku (data wpływu: 03 stycznia 2007 r.), w sprawie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego

p o s t a n o w i ł

uznać stanowisko Pani dotyczące momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów – faktur prognozowanych za energie elektryczną, a księgowanych za pomocą dowodu wewnętrznego - za prawidłowe.

U Z A S A D N I E N I E

W dniu 28 grudnia 2006 roku zwróciła się Pani z wnioskiem o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych, który zawierał m. in. następujące pytanie :

Jaki dokument obejmujący całość opłat można uznać za podstawę do utworzenia dowodu wewnętrznego? I czy fakturę prognozowaną za energię elektryczną bądź gaz można uznać za taki dokument?

Stan faktyczny: Od dnia 1 kwietnia 2006 r. podatniczka prowadzi samodzielną działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług księgowych oraz doradztwa finansowego. Usługi świadczy zarówno u klientów jak i w miejscu zamieszkania, zgłoszonym również jako miejsce prowadzenia działalności, w zależności od umowy zawartej z klientem. W miejscu zamieszkania odbywają się spotykania z klientami, prowadzone są ewidencje podatkowe klientów oraz własne jak również przechowywane są dowody księgowe. Ponadto w miejscu zamieszkania podatniczka wykonuje szereg czynności służące prowadzonej działalności gospodarczej takie jak: przechowywanie dokumentacji związanej z prowadzoną gospodarczą ( umowy, korespondencja, itp.), prowadzenie korespondencji służbowej, dokonywanie przelewów do organów podatkowych oraz ZUS a także doskonalenie zawodowe przy wykorzystaniu zarówno literatury fachowej jak i źródeł internetowych.
W przypadku usług świadczonych w miejscu zamieszkania jak również wykonania innych czynności związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, czynności te wykonywane są w lokalu mieszkalnym o powierzchni użytkowej 50 m² z czego 80% czyli 40 m² przypada na część mieszkalną, a 20% czyli 10 m² na część użytkową związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej. Ponadto w prowadzonej działalności wykorzystywane są meble i wyposażenie nie stanowiące majątku wprowadzonego do ewidencji środków trwałych bądź wyposażenia prowadzonej przeze mnie działalności gospodarczej.
Wszelkie opłaty ponoszone w związku z utrzymaniem lokalu mieszkalnego są wspólne dla całego lokalu. Również opłata za ubezpieczenie mienia ruchomego w lokalu mieszkalnym jest wspólna dla ruchomości stanowiących wyposażenie prowadzonej działalności i pozostałych. Dla celów określenia wysokości zobowiązań podatkowych wynikających z prowadzonej działalności gospodarczej zaprowadzona została ewidencja przy użyciu podatkowej księgi przychodów i rozchodów metodą kasową.

Stanowisko wnioskodawcy jest następujące: Strona uważa, że faktury prognozowane za energię elektryczną czy gaz można uznać za podstawę do utworzenia dowodu wewnętrznego w wysokości całości prognozowanego wydatku udokumentowanego fakturą, natomiast nie stanowi podstawy do utworzenia dowodu wewnętrznego odcinek przelewu raty za fakturę załączany do faktur prognozowanych.

Ocena prawna w/w stanowiska wnioskodawcy: zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) - w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2006 roku, kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów z wyjątkiem, tych które zostały wymienione w art. 23 w/w ustawy.

Zgodnie z art. 22 ust. 4 w/w ustawy koszty uzyskania przychodów z zastrzeżeniem ust.5 i 6 są potrącane tylko w tym roku, w którym zostały poniesione.

Z przedstawionego przez Panią stanu faktycznego, wynika, że dla celów określenia wysokości zobowiązań podatkowych wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej prowadzi Pani ewidencję przy użyciu podatkowej księgi przychodów i rozchodów metodą kasową, a więc zgodnie z w/w art. 22 ust 4 ustawy.
W związku z powyższym przy kasowej metodzie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, koszty dotyczące energii elektrycznej bądź gazu mogą być zarachowane do kosztów uzyskania przychodów w dacie wystawienia faktury stanowiącej podstawę do sporządzenia dowodu wewnętrznego.

Tak więc biorąc pod uwagę powyższe uzasadnienie organ podatkowy postanowił jak w sentencji.

Niniejsza interpretacja dotyczy przedstawionego we wniosku stanu faktycznego i stanu prawnego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.

Dodatkowo
Pytanie podatnika