logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

Rodzaj dokumentu
postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
Sygnatura
I/415-47-426/07/ZDB
Data
2007-07-20
Autor
Drugi Urząd Skarbowy Łódź-Bałuty
Temat
Podatek dochodowy od osób fizycznych
Słowa kluczowe
dokumentowanie
dokumentowanie wpłat
dokumenty
podatek
podatek należny
podatek od nieruchomości
Treść

Działając na podstawie przepisów: art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), udzielając interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku podatku dochodowym od osób fizycznych w indywidualnej sprawie, Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź- Bałuty uznaje za nieprawidłowe stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 26.06.2007r.

W dniu 26.06.2007r. złożono do tut. organu podatkowego wniosek (wniosek został uzupełniony materiałami otrzymanymi z Delegatury Urzędu Miasta Łódź-Górna w tym pismem z dnia 11.06.2007r.) z którego wynika, iż w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w dniu 25.06.2006r. została zakupiona nieruchomość od Syndyka. Po uzyskaniu prawomocnego prawa własności, przysługiwały przedsiębiorstwu wszelkie pożytki z tej nieruchomości, również czynsz za kilka dni miesiąca czerwca zapłacony przez najemców Syndykowi. Po wystawieniu faktury obciążającej, Syndyk ją przyjął i zażądał zwrotu zapłaconego za te dni podatku od nieruchomości. Pyta Pan na podstawie jakiego dokumentu można zaksięgować tę opłatę?

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26.08.2003r w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. Nr 152, poz. 1475 ze zm.) w § 12, 13 i 14 określa rodzaje dokumentów, stanowiących podstawę dokonywania zapisów operacji gospodarczych.

Na mocy § 12 ust. 3 w/w rozporządzenia, podstawą zapisów w księdze są dowody księgowe, którymi są:

    1) faktury VAT,
    2) inne dowody, wymienione w § 13 i 14, stwierdzające fakt dokonania operacji gospodarczej zgodnie z jej rzeczywistym przebiegiem.

Do innych dowodów w szczególności należą noty księgowe, sporządzone w celu skorygowania zapisu dotyczącego operacji gospodarczej, wynikającej z dowodu obcego lub własnego, otrzymane od kontrahenta podatnika lub przekazane kontrahentowi.

Po przeanalizowaniu przedstawionego stanu faktycznego i obowiązujących przepisów podatkowych stwierdzam, iż dokumentem stanowiącym dowód księgowania podatku od nieruchomości będzie wystawiona przez Syndyka nota księgowa.

Mając powyższe na uwadze tut. organ podatkowy uznaje Pana stanowisko - za nieprawidłowe.

Tutejszy organ podatkowy informuje, iż w/w odpowiedź jest wiążąca tylko dla właściwych organów podatkowych i organów kontroli skarbowej do czasu jej zmiany lub uchylenia, nie jest natomiast wiążąca dla Podatnika.

Dodatkowo
Pytanie podatnika