logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

Rodzaj dokumentu
postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
Sygnatura
ŁUS-II-2-423/105/07/JB
Data
2007-07-03
Autor
Łódzki Urząd Skarbowy
Temat
Podatek dochodowy od osób prawnych --> Koszty uzyskania przychodów --> Wydatki nieuznawane za koszty uzyskania przychodów
Podatek dochodowy od osób prawnych --> Przychody
Słowa kluczowe
amortyzacja
dotacja
korekta zeznania
koszty uzyskania przychodów
odpisy amortyzacyjne
program pomocowy
przychód podlegający opodatkowaniu
środek trwały
Unia Europejska (Wspólnota Europejska)
wyłączenie z kosztów
zeznanie roczne
Treść

Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie zaliczenia do przychodów otrzymanej dotacji z funduszy Unii Europejskiej na zakup środków trwałych na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), która zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 21 stanowi dochód wolny od podatku
uznaje za nieprawidłowe stanowisko przedstawione we wniosku.

Pismem z dnia 28.03.2007r. (data wpływu 03.04.2007r.) Spółka z o.o. wystąpiła o udzielenie pisemnej interpretacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego z pytaniem jak należy rozliczyć podatkowo i wykazać w zeznaniu rocznym CIT- 8 dofinansowanie otrzymane w 2005 roku na zakup środków trwałych?
Jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego w 2005r. Spółka zakupiła środki trwałe, które w 40% zostały sfinansowane z funduszy Unii Europejskiej.Środki trwałe sfinansowane z funduszy Unii Europejskiej amortyzowane są przez pięć lat.
Część amortyzacji w 2005 roku, proporcjonalnie do wielkości dofinansowania zaliczona została w koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodu.Do przychodów podatkowych została zaliczona część kwoty odpowiadająca amortyzacji nie stanowiącej kosztów uzyskania przychodów przypadającej w roku 2005, a następnie o tą kwotę został pomniejszony dochód.
Pozostała nierozliczona część dofinansowania została zaksięgowana na rozliczenia międzyokresowe przychodów.W 2006 roku dofinansowanie zostało rozliczone analogicznie do roku 2005.
Zdaniem podatnika zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przychodami są otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe. W świetle tego przepisu dotacja w części rozliczonej w danym roku winna być zaliczona do przychodów podatkowych, następnie zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 21 w/w ustawy, wolne od podatku dochodowego są dotacje, subwencje.Jak wynika z powyższego przepisu dochód winien być pomniejszony o kwotę dotacji rozliczonej w danym roku.
Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 48 w/w ustawy nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odpisów z tytułu zużycia środków trwałych dokonanych zgodnie z zasadami określonymi w art. 16a -16m ustawy.

Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi informuje, że wg stanu prawnego obowiązującego w 2005r. zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.)  przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 13 i 14, są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe.
Zgodnie z art. 12 ust. 3 w/w ustawy za przychody związane z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji rolnej, osiągnięte w roku podatkowym, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.
Stosownie do art. 12 ust.4 pkt 6a w/w ustawy do przychodów nie zalicza się zwróconych innych wydatków nie zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów.
Zgodnie z art 15 ust. 1 w/w ustawy kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Zgodnie z art. 15 ust. 6 w/w ustawy kosztem uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane wyłącznie zgodnie z przepisami art. 16a-16m, z uwzględnieniem art. 16.
W negatywnym katalogu kosztów określone zostało ograniczenie, na podstawie którego - stosownie do art. 16 ust. 1 pkt 48 w/w ustawy nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odpisów z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonywanych, według zasad określonych w art. 16a-16m, od tej części ich wartości, która odpowiada poniesionym wydatkom na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie tych środków lub wartości niematerialnych i prawnych, odliczonym od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym albo zwróconym podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

Wsparcie Wspólnoty dla Polski w latach 2004-2006 było i jest realizowane za pomocą jednosektorowych programów operacyjnych oraz wielofunduszowego Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR).
Pomoc finansowana z funduszy strukturalnych ze względu na kierunki jej przeznaczenia można podzielić na środki z których finansowane są programy:
- inwestycyjne
- o charakterze społecznym i edukacyjnym.
W przypadku otrzymania przez Beneficjentów ostatecznych pomocy przeznaczonej na inwestycje, wydatki poniesione na przedsięwzięcia objęte wsparciem finansowym nie są kosztami uzyskania przychodów stosownie do art. 16 ust. 1 pkt 1 lit. b i c w/w ustawy z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych.
Zatem otrzymane środki pomocowe otrzymane jako zwrot tych wydatków nie będą przychodami zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 6a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Natomiast odpisy amortyzacyjne od tej części wartości inwestycji, która została zrefundowana, nie będą stanowiły kosztów uzyskania przychodów - stosownie do art. 16 ust. 1 pkt 48 w/w ustawy.
Zgodnie z art. 7 ust. 3 pkt. 1 i pkt. 3 w/w ustawy, przy ustalaniu dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania nie uwzględnia się:
1 przychodów ze źródeł przychodów położonych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub za granicą, jeżeli dochody z tych źródeł nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym albo są wolne od podatku,
2. kosztów uzyskania przychodów ze źródeł, o których mowa wyżej.

Analizując przedstawiony stan faktyczny oraz przytoczony stan prawny należy stwierdzić, że:
* zaliczając do przychodów podatkowych kwoty odpowiadające odpisom amortyzacyjnym, które na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 48 w/w ustawy, nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodów,
a następnie
* o równowartość tych kwot pomniejszając dochód do opodatkowania
Spółka postąpiła nieprawidłowo.
Konsekwencją nieuznania wydatku za koszt uzyskania przychodu nie jest bowiem w tym przypadku konieczność zwiększania przychodów podatkowych, a następnie pomniejszania dochodu do opodatkowania, a jedynie brak możliwości zaliczenia tego wydatku do kosztów uzyskania przychodów.
Zatem złożone przez Spółkę zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) CIT-8 za rok podatkowy 2005 oraz 2006 winno zostać skorygowane, tzn. należy:
1. pomniejszyć przychody o równowartość zaliczonych do nich wcześniej kwot odpisów amortyzacyjnych
2. zwiększyć dochód do opodatkowania o równowartość kwot odpisów amortyzacyjnych, które uprzednio pomniejszyły ten dochód.

W związku z powyższym uznając za nieprawidłowe stanowisko przedstawione we wniosku Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego postanowił jak w sentencji.
Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w 2005r.
Interpretacja nie jest wiążąca dla Wnioskodawcy, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia na podstawie art. 14b § 1 i 2 Ordynacji podatkowej.

Dodatkowo
Pytanie podatnika