logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

Rodzaj dokumentu
postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
Sygnatura
1435/FB1/423-33/07/EF
Data
2007-06-01
Autor
Pierwszy Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście
Temat
Podatek dochodowy od osób prawnych --> Przedmiot i podmiot opodatkowania
Słowa kluczowe
faktura VAT
koszty uzyskania przychodów
łączenie spółek
Treść

Z przedstawionego przez Stronę stanu faktycznego wynika, że Spółka w dniu 1 lutego 2007 roku na mocy postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego połączyła się z inną Spółką z o.o., w taki sposób, że Spółka – Wnioskodawca jest spółką przejmującą.Spółka powiadomiła dostawców Spółki przejmowanej o połączeniu jednak otrzymuje faktury VAT wystawione po dniu przejęcia na tj. po dniu 01.02.2007r., w których jako nabywca wskazywana jest Spółka przejęta.

Zdaniem Strony zgodnie z art. 93 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa osoba prawna zawiązana w wyniku łączenia się osobowych i kapitałowych spółek handlowych wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki każdej z łączących się spółek i dlatego Wnioskodawca może ująć w swoich księgach faktury wystawione po dniu przejęcia, których nabywcą jest przejęta Spółka.

W przedstawionym stanie faktycznym zastosowanie mają następujące przepisy prawa podatkowego:art. 7 ust 1 i ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000 roku Nr 54, poz. 654 z późn. zm.),art. 9 ust 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000 roku Nr 54, poz. 654 z późn. zm.),art 93 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.)

Stosownie do uregulowań zawartych w art. 93 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm) osoba prawna zawiązana (powstała) w wyniku łączenia się osób prawnych – wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki każdej z łączących się osób. Unormowanie to oznacza, że podmiot nowo powstały traktowany jest na gruncie prawnopodatkowym jako kontynuator poprzednika, tj. przejmując majątek przejmuje w szczególności obowiązek zapłaty należności podatkowych. Zgodnie zaś z treścią art. 7 ust.1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przedmiotem opodatkowania jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty. Dochodem natomiast w myśl art. 7 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych jest, z zastrzeżeniem art. 10 i 11, nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym; jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą.

W myśl art. 9 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podatnicy są obowiązani do prowadzenia ewidencji rachunkowej, zgodnie z odrębnymi przepisami, w sposób zapewniający określenie wysokości dochodu, podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy. Prowadzenie takiej ewidencji podatkowej regulują przepisy ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2002r. Nr 74 , poz. 694 z późn. zm.). Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy o rachunkowości podstawą zapisów w księgach rachunkowych są dowody księgowe stwierdzające dokonanie operacji gospodarczej, natomiast art. 21 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy o rachunkowości określa, co taki dowód powinien zawierać, i tak są to w szczególności:określenie rodzaju dowodu i jego numeru identyfikacyjnego,określenie stron (nazwy, adresy) dokonujących operacji gospodarczej,opis operacji oraz jej wartość, jeżeli to możliwe, określoną także w jednostkach naturalnych,datę dokonania operacji, a gdy dowód został sporządzony pod inną datą -także datę sporządzenia dowodu, podpis wystawcy dowodu oraz osoby, której wydano lub od której przyjęto składniki aktywów,stwierdzenie sprawdzenia i zakwalifikowania dowodu do ujęcia w księgach rachunkowych przez wskazanie miesiąca oraz sposobu ujęcia dowodu w księgach rachunkowych (dekretacja), podpis osoby odpowiedzialnej za te wskazania.

W przedstawionym przez Spółkę stanie faktycznym istotna jest treść art. 493 ustawy z dnia 15 września 2000 roku kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2000r. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) zgodnie, z którym Spółka przejmowana albo spółki łączące się przez zawiązanie nowej spółki zostają rozwiązane, bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, w dniu wykreślenia z rejestru.Połączenie następuje z dniem wpisania połączenia do rejestru właściwego według siedziby, odpowiednio spółki przejmującej albo spółki nowo zawiązanej (dzień połączenia). Wpis ten wywołuje skutek wykreślenia spółki przejmowanej albo spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki.Z dniem wykreślenia z rejestru Spółki przejmowanej ustał jej byt prawny. Faktury otrzymane przez Spółkę, wystawione na nieistniejący podmiot nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodów, nie potwierdzają one bowiem zawarcia transakcji ze Spółką, lecz z nieistniejącym podmiotem, którego Spółka jest następcą prawnym.

Reasumując w świetle powyższych przepisów Spółka przejmująca nie może ujmować w swoich księgach rachunkowych dowodów księgowych wystawionych po dniu 1 lutego 2007r. na przejętą Spółkę, ponieważ nie spełniają one podstawowego kryterium, tj. nie określają rzeczywistych stron dokonujących operacji gospodarczych, gdyż Spółka przejęta została wykreślona z rejestru.Należy zwrócić jednak uwagę, że przedmiotowe faktury VAT wystawione de facto na Spółkę nieistniejącą mogłyby być ujmowane w księgach rachunkowych w przypadku, gdy błędy zostałyby skorygowane przez wysłanie kontrahentowi odpowiedniego dokumentu zawierającego sprostowanie, wraz ze stosownym uzasadnieniem, chyba że inne przepisy stanowią inaczej (art. 22 ust. 2 ustawy o rachunkowości).

Dodatkowo
Pytanie podatnika