logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

Rodzaj dokumentu
postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
Sygnatura
PP 443/1/2/9/07
Data
2007-04-23
Autor
Urząd Skarbowy w Środzie Śląskiej
Temat
Podatek od towarów i usług
Słowa kluczowe
łączenie spółek
następstwo prawne
przejęcie
Treść

P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Środzie Śląskiej stwierdza, że stanowisko wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 24.01.2007 r., (data wpływu 25.01.2007) uzupełnionym w dniach 26.01.2007 oraz 03.04.2007 r., o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej prawa spółki przejmującej do odliczenia podatku naliczonego określonego w fakturach zakupu wystawionych dla spółki przejętej po dacie połączenia, bez konieczności wystawiania not korygujących przez spółkę przejmującą dotyczących zmiany nazwy i Nr NIP kupującego, jest prawidłowe.

U Z A S A D N I E N I E

W dniu 25.01.2007 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Środzie Śl. wpłynął wniosek spółki z o. o (spółka "A"), o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług. Wniosek został uzupełniony w dniach 26.01.2007 oraz 03.04.2007 r. Z treści wniosku wynika, że w sprawie, której dotyczy nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola skarbowa, kontrola podatkowa, ani postępowanie przed sądem administracyjnym.

Jak stanowi art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe kontrola podatkowa, kontrola skarbowa, albo postępowanie przed sądem administracyjnym.

W myśl art. 14 a § 4 cytowanej ustawy, udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, o której mowa w § 1, następuje w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie.

Złożony wniosek zawiera następujący opis stanu faktycznego :

Wnioskodawca -spółka "A" jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością wpisaną do KRS, która świadczy usługi komunalne, między innymi w zakresie wywozu nieczystości stałych i płynnych.

Zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego dla Wrocławia- Fabrycznej w dniu 29.12.2006 r. doszło do połączenia spółki z o. o. "A" jako spółki przejmującej i sp. ółki "B" z. o. j. Wako spółki przejmowanem. inioskodawca nadmienia, iż zgodnie z art. 493 Kodeksu Spółek Handlowych połączenie następuje z dniem wpisania połączenia do rejestru właściwego według siedziby spółki przejmującej, co wywołuje skutek wykreślenia spółki przejmowanej dokonywanym z urzędu.

W związku z powyższym stanem faktycznym spółka przejmująca skierowała do Naczelnika tut. Urzędu Skarbowego następujące zapytanie : czy spółka "A"jako spółka przejmująca ma prawo od dnia 29.12.2006 r. tj. od dnia przejęcia firmy "B"do odliczania podatku VAT z faktur wystawionych po tym dniu z danymi odbiorcy "B" przy jednoczesnym wystawieniu not korygujących, dotyczących zmiany numeru NIP i nazwy firmy.

Zdaniem wnioskodawcy spółka "A" jako spółka przejmująca weszła w prawa i obowiązki spółki przejętej, a tym samym była uprawniona do rozliczenia faktur zakupu bez konieczności wystawiania not korygujących.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Środzie Śl. działając na podstawie art. 14 a § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) dokonał oceny stanowiska wnioskodawcy zawartego w przedmiotowym wniosku i stwierdził, że jest ono prawidłowe.

W oparciu o stan faktyczny przedstawiony we wniosku Naczelnik Urzędu Skarbowego w Środzie Śl. wyjaśnia :

W opisanym powyżej stanie faktycznym przepisy dotyczące podatku od towarów i usług nie wyjaśniają zagadnienia, o którym mowa w zapytaniu, dlatego też należy sięgnąć do innych przepisów prawa.

Zasadniczo, na gruncie prawa handlowego, regulacje dotyczące łączenia się spółek kapitałowych znajdują się w przepisach art. 491 do 527 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r., Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.). Z uregulowań powyższych wynika, że spółki kapitałowe mogą łączyć się między sobą. Połączenie to może być dokonane w. wn. przez przeniesienia całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą za udziały lub akcje, które spółka przejmująca wydaje wspólnikom spółki przejmowanej (łączenie przez przejęcie).

Połączenie następuje z dniem wpisania do rejestru właściwego według siedziby, odpowiednio spółki przejmującej (dzień połączenia). Wpis ten wywołuje skutek wykreślenia spółki przejmowanej a w konsekwencji spółka ta zostaje rozwiązana.

Ponadto zgodnie z art. 694 § 1 i § 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.) wpis do Krajowego rejestru Sądowego następuje na podstawie postanowienia, które co do istoty sprawy jest skuteczne i wykonalne z chwilą jego wydania. Zgodnie z art. 494 w. w ustawy Kodeks spółek handlowych, spółka przejmująca wstępuje z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej.

Natomiast w myśl art. 93 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), osoba prawna zawiązana (powstała) w wyniku łączenia osób prawnych wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki każdej z łączących się spółek, a przepis ten stosuje się odpowiednio do osoby prawnej łączącej się przez przejęcie innej osoby prawnej.

Przedmiotem następstwa podatkowego są prawa i obowiązki wynikające z przepisów prawa podatkowego, przy czym zgodnie z art. 3 pkt 2 Ordynacji podatkowej, chodzi tu o prawa i obowiązki wynikające z wszelkich aktów normatywnych prawa podatkowego.

W szczególności przejmuje się prawa i obowiązki poprzednika, jako podatnika, płatnika i inkasenta.

Prawo do sukcesji zawarte w ww. przepisie art. 93 Ordynacji podatkowej dotyczy również praw i obowiązków wynikających z ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U z 2004 r. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.). W zakresie tych praw znajduje się prawo do otrzymania faktury i odliczenia wynikającego z niej podatku naliczonego uzyskane przez spółkę przejmowaną, które przechodzi na spółkę przejmującą.

W ocenie tut. organu połączenie ww. spółek poprzez przejęcie skutkuje prawem spółki przejmującej-"A"do odliczenia podatku naliczonego określonego w fakturach zakupu wystawionych po przejęciu na spółkę przejmowaną - "B", która przed przejęciem nabyła prawo do otrzymania tych faktur i odliczenia wynikającego z nich podatku naliczonego. Zasady obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego określone zostały w art. 86 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

W przedmiotowej sprawie nie ma konieczności wystawiania not korygujących przez spółkę przejmującą dotyczących zmiany nazwy i Nr NIP kupującego.

Notę korygująca wystawia się w przypadkach określonych w § 18 ust. 1 Rozp. Min. Fin. z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2005 r. Nr 95, poz. 798 z późn. zm.) a mianowicie gdy: nabywca towaru lub usługi otrzymał fakturę lub fakturę korygującą zawierającą pomyłki dotyczące jakiejkolwiek informacji wiążącej się zwłaszcza ze sprzedawcą lub nabywcą lub oznaczeniem towaru lub usługi, z wyjątkiem pomyłek w pozycjach faktury określonych w § 9 ust. 1 pkt 5-12.

W związku z przejęciem spółki "B" na podstawie przepisów prawa handlowego, nie zachodzi żadna z podanych przyczyn wystawienia not korygujących, a faktury wystawione po połączeniu z danymi tej firmy (uprawnionej przed połączeniem do ich otrzymania) zostaną zaliczone do zakupów w spółce "A" po połączeniu, w myśl art. 93 Ordynacji podatkowej, że osoba prawna powstała w wyniku łączenia się osób prawnych wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki każdej z łączących się spółek.

W związku z powyższym stanowisko spółki "A"zawarte we wniosku tut. organ uznaje za prawidłowe.

Zgodnie z art. 14 a § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę oraz stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania niniejszego postanowienia.

Jak stanowi art. 14b § 1 i § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, interpretacja nie jest wiążąca dla wnioskodawcy, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Dodatkowo
Pytanie podatnika