logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

Rodzaj dokumentu
interpretacja indywidualna
Sygnatura
ILPP2/443-12/07-2/IM
Data
2007-09-10
Autor
Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu
Temat
Podatek od towarów i usług --> Wysokość opodatkowania --> Stawki --> Stawka podatku w przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów
Podatek od towarów i usług --> Zakres opodatkowania --> Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów i wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów --> Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów
Słowa kluczowe
dokumentowanie
dokumenty
dostawa
dostawa towarów
dostawa wewnątrzwspólnotowa
kontrahent zagraniczny
obniżenie stawki podatku
podatek od towarów i usług
podatnik VAT UE
rejestracja podatnika VAT UE
stawka
stawka preferencyjna podatku
System Wymiany Informacji o Podatku VAT
VIES - VAT Information Exchange System
Treść

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA


Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółkiz o. o. M, przedstawione we wniosku – brak daty (data wpływu 7 sierpnia 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów i potwierdzania zidentyfikowania określonego podmiotu na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych - jest prawidłowe.


UZASADNIENIE


W dniu 7 sierpnia 2007r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów i potwierdzenia zidentyfikowania określonego podmiotu na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych w Systemie Wymiany Informacji o Podatku VAT, czyli VIES.


W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Spółka w dniu 20 czerwca 2007r. dokonała dostawy towarów (rolek, klinów drewnianych, prasek ręcznych, kołków stalowych, taśmy aluminiowej, kleju) na rzecz przedsiębiorstwa „X” w Wielkiej Brytanii. Dostawa została udokumentowana fakturą VAT ze stawką 0%. Brak jest na fakturze dopisku „podatek zapłaci nabywca”. Spółka jest podatnikiem VAT czynnym, zarejestrowanym jako podatnik VAT UE. Na fakturze sprzedawca podał swój NIP dla celów transakcji wewnątrzwspólnotowych. Towar został wysłany do odbiorcy w Wielkiej Brytanii za pomocą innej firmy, która wystawiła międzynarodowy list spedycyjny w dniu 20 czerwca 2007r., potwierdzający odbiór przesyłki przez kuriera ww. firmy. Na fakturze brak jest numeru podatkowego odbiorcy. Spółka nie otrzymała także od odbiorcy dla celów przeprowadzenia tej transakcji euro-NIPu. Zgodnie z wyjaśnieniami przedsiębiorstwa „X” z Wielkiej Brytanii, przez pierwszy rok od założenia działalności ma prawo nie płacić podatku VAT. Po upływie roku zostanie podjęta decyzja, czy przedsiębiorca „X” stanie się podatnikiem VAT, czy też nie. W deklaracji VAT-7 za czerwiec 2007r. z powodu braku potwierdzenia odbioru towaru i braku euro-NIPu odbiorcy Spółka opodatkowała dostawę stawką 22% VAT.


W związku z powyższym zadano następujące pytania.


 1. Czy gdyby Spółka otrzymała potwierdzenie odbioru towaru przez nabywcę, byłoby możliwe wykazanie tej transakcji jako wewnątrzwspólnotowej dostawy ze stawką 0%, mimo braku znajomości statusu przedsiębiorstwa ”X” dla celów transakcji wewnątrzunijnych...
 2. W jaki sposób można w Polsce sprawdzić, czy przedsiębiorstwo „X” jest czynnym podatnikiem VAT w Wielkiej Brytanii lub innym kraju Wspólnoty Europejskiej, nie znając euro-NIPu tej firmy...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 1) W przypadku otrzymania potwierdzenia odbioru towaru przez nabywcę, Spółka będzie miała prawo do zastosowania stawki 0% i wykazania WDT w deklaracji VAT-7 za czerwiec 2007r., w przypadku, gdy przedsiębiorca „X” przedstawi dokumenty świadczące o zarejestrowaniu w czerwcu 2007r. dla celów transakcji wewnątrzunijnych.

Ad. 2) Brak euro-NIPu uniemożliwia sprawdzenie w systemie VIES czy przedsiębiorca „X” jest podatnikiem zidentyfikowanym dla celów podatku VAT w Wielkiej Brytanii lub na terytorium innego państwa członkowskiego.


W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowiska Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Ad. 1) Zgodnie z regulacją art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlegają:

 1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
 2. eksport towarów;
 3. import towarów;
 4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
 5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

W myśl art. 13 ust. 1 ustawy, przez wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5, rozumie się wywóz towarów z terytorium kraju w wykonaniu czynności określonych w art. 7 na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, z zastrzeżeniem ust. 2-8.

Stosownie do ust. 2 powoływanego artykułu, przepis ust. 1 stosuje się pod warunkiem, że nabywca towarów jest:

 1. podatnikiem podatku od wartości dodanej zidentyfikowanym na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju;
 2. osobą prawną niebędącą podatnikiem podatku od wartości dodanej, która jest zidentyfikowana na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju;
 3. podatnikiem podatku od wartości dodanej lub osobą prawną niebędącą podatnikiem podatku od wartości dodanej, działającymi w takim charakterze na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju, niewymienionymi w pkt 1 i 2, jeżeli przedmiotem dostawy są wyroby akcyzowe zharmonizowane, które, zgodnie z przepisami o podatku akcyzowym, są objęte procedurą zawieszenia poboru akcyzy lub procedurą przemieszczania wyrobów akcyzowych z zapłaconą akcyzą;
 4. podmiotem innym niż wymienione w pkt 1 i 2, działającym (zamieszkującym) w innym niż Rzeczypospolita Polska państwie członkowskim, jeżeli przedmiotem dostawy są nowe środki transportu.

Art. 42 ust 1 ustawy stanowi, iż wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów podlega opodatkowaniu według stawki podatku 0%, pod warunkiem że:

 1. podatnik dokonał dostawy na rzecz nabywcy posiadającego właściwy i ważny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych, nadany przez państwo członkowskie właściwe dla nabywcy, zawierający dwuliterowy kod stosowany dla podatku od wartości dodanej, i podał ten numer oraz swój numer, o którym mowa w art. 97 ust. 10, na fakturze stwierdzającej dostawę towarów;
 2. podatnik przed złożeniem deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, o którym mowa w art. 99, posiada w swojej dokumentacji dowody, że towary będące przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy zostały wywiezione z terytorium kraju i dostarczone do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju.

W świetle powyższych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, to na dostawcy towarów ciąży obowiązek udowodnienia, iż zostały spełnione warunki określone w art. 42 ust. 1 ustawy.

W przypadku posiadania w swojej dokumentacji dowodów wymienionych w art. 42 ustawy, potwierdzających między innymi dowóz towarów do nabywcy na terytorium innego państwa członkowskiego, oraz udowodnienia, że nabywca z Wielkiej Brytanii był w okresie dostawy zarejestrowanym podatnikiem dla celów transakcji wewnątrzwspólnotowych, Wnioskodawca ma prawo do zastosowania stawki podatku 0%, z tytułu dostawy wewnątrzwspólnotowej towarów.

Ad. 2) Powstanie Biura Wymiany Informacji o VAT Ministerstwa Finansów wiąże się ściśle z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej oraz realizacją zapisów Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1798/2003 z dnia 23 października 2003r. (Dz.U.UE.L.03.264.1) w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie podatku od wartości dodanej, które od 1 stycznia 2004r. stanowi podstawę współpracy administracyjnej w zakresie podatku od wartości dodanej (VAT) w ramach krajów Unii Europejskiej. Rozporządzenie to nakłada na państwa członkowskie obowiązek stworzenia centralnej jednostki odpowiedzialnej za kontakty i wymianę informacji pomiędzy administracjami podatkowymi krajów UE. Analogiczne biura, określane jako „Centralne Biura Łącznikowe” (ang. skrót CLO), funkcjonują w każdym z państw Wspólnoty.

Zgodnie z art. 97 ust. 17 ustawy o podatku od towarów i usług, na wniosek zainteresowanego biuro wymiany informacji o podatku VAT lub naczelnik urzędu skarbowego potwierdza zidentyfikowanie lub nie potwierdza zidentyfikowania określonego podmiotu na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju. Zainteresowanym może być zarówno sam podatnik, o którym mowa w art. 15, jak i osoba prawna, która nie jest takim podatnikiem, mający interes prawny w złożeniu wniosku.

W myśl ust. 18 powołanego artykułu, wniosek składa się na piśmie, faksem lub telefonicznie albo pocztą elektroniczną.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 kwietnia 2004r. w sprawie potwierdzania zidentyfikowania określonego podmiotu na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004r. Nr 58, poz. 559) w § 2 określa, iż ww. wniosek powinien zawierać co najmniej:

 1. nazwę lub imię i nazwisko oraz adres podmiotu;
 2. numer rejestracyjny podmiotu, przyznawany przez państwo członkowskie dla celów transakcji wewnątrzwspólnotowych, wraz z kodem tego państwa członkowskiego;
 3. nazwę lub imię i nazwisko oraz adres zainteresowanego;
 4. numer identyfikacji podatkowej zainteresowanego; w przypadku gdy zainteresowany jest zarejestrowany jako podatnik VAT UE, numer identyfikacji podatkowej poprzedza się kodem PL;
 5. określenie dnia, miesiąca oraz roku, na który ma nastąpić potwierdzenie zidentyfikowania określonego podmiotu, w przypadku gdy potwierdzenie zidentyfikowania dotyczy okresu wcześniejszego niż dzień złożenia wniosku.

Zgodnie z art. 97 ust. 19 ustawy, biuro wymiany informacji o podatku VAT lub naczelnik urzędu skarbowego potwierdza zidentyfikowanie lub nie potwierdza zidentyfikowania podmiotu na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na piśmie, faksem lub telefonicznie albo pocztą elektroniczną.

Na stronie internetowej: www.ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vieshome.do możliwe jest dokonanie potwierdzenia (zweryfikowania) numerów identyfikacyjnych VAT swoich kontrahentów z państw członkowskich Unii Europejskiej. Osoba zainteresowana dokonaniem potwierdzenia numeru VAT musi wprowadzić jedynie kod państwa kontrahenta oraz podać jego numer VAT. W odpowiedzi na zapytanie udzielana jest odpowiedź: TAK – podany numer jest ważny w danym momencie lub NIE – podany numer jest nieważny lub nieprawidłowy.

VIES moduł służy do wyszukiwania aktualnych danych osobowych i adresowych kontrahenta z kraju Unii Europejskiej innego niż Polska, posiadającego w tym kraju aktywność VIES. W celu wyszukania informacji o kontrahencie należy podać jego numer VAT oraz kraj, z którego dany kontrahent pochodzi.

Reasumując, brak numeru VAT danego podmiotu uniemożliwia Wnioskodawcy potwierdzenie zidentyfikowania ww. podmiotu na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych w Systemie Wymiany Informacji o Podatku VAT, czyli VIES.


Biorąc powyższe pod uwagę stwierdzono, że stanowiska Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego są prawidłowe.


Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.


Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.