logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

Rodzaj dokumentu
postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
Sygnatura
ZD/4061-104/07
Data
2007-08-06
Autor
Pierwszy Wielkopolski Urząd Skarbowy w Poznaniu
Temat
Podatek dochodowy od osób prawnych --> Koszty uzyskania przychodów
Słowa kluczowe
koszty bezpośrednie
koszty pośrednie
koszty uzyskania przychodów
połączenie
przejęcie
Treść

24.05.2007r. wpłynął do organu podatkowego wniosek Podatnika o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, który uzupełniono 25.05.2007r. oraz 19.07.2007r.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca przejął 2.05.2007r. spółkę z o.o. w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych – przez przeniesienie całego majątku spółki z o.o. na spółkę akcyjną w zamian za akcje, które spółka akcyjna wyda wspólnikowi spółki z o.o. Tym samym spółka z o.o. przestała istnieć jako odrębny podmiot gospodarczy.

Spółka wskazuje, iż nastąpiło zamknięcie ksiąg rachunkowych spółki przejmowanej i została złożona deklaracja CIT-8 za 2007 rok do Urzędu Skarbowego Poznań – Grunwald.

W związku z powyższym, Podatnik zwrócił się o udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy faktury VAT i rachunki wystawione na spółkę z o.o. po dniu 2.05.2007r. można zaksięgować w koszty (stanowiące koszty uzyskania przychodów) spółki akcyjnej?

Jak wskazuje Spółka, sytuacja taka wynika z faktu, iż informacja o przejęciu spółki z o.o. dotarła do Wnioskodawcy z Sądu Rejonowego w Poznaniu po kilkunastu dniach, a zmiana umów z kontrahentami wymaga czasu oraz pełnej dokumentacji.

Wnioskodawca wskazuje, iż fakturami VAT objęte są wydatki związane z usługami telekomunikacyjnymi (abonament i rozmowy telekomunikacyjne – telefony komórkowe).

Wydatki związane z wystawionymi fakturami poniosła spółka przejmująca (tj. spółka akcyjna). Jednocześnie Podatnik wskazuje, iż wszystkie faktury zostały wystawione i zapłacone po dniu połączenia spółek:

  1) faktura 07050951517976 – data wystawienia 4.05.2007r. – przelew 14.05.2007r.,
  2) faktura 07060981184895 – data wystawienia 4.06.2007r. – przelew 18.06.2007r.,
  3) faktura 07070010966866 – data wystawienia 4.07.2007r. – przelew 18.07.2007r..

W przypadku jednej faktury VAT, częściowo wydatki związane były z działalnością gospodarczą spółki przejmowanej przed 2.05.2007r. (rozmowy telefoniczne), częściowo zaś z działalnością spółki przejmującej (abonament telefoniczny) po dniu 2.05.2007r., pozostałe faktury VAT związane są z działalnością spółki przejmującej po dniu przejęcia.

Spółka podnosi, iż poniesione koszty odnoszą się do przychodów spółki przejmującej (akcyjnej), zaś wydatki związane z ww. fakturami dotyczą rozmów telefonicznych przeprowadzonych przez pracowników spółki w sprawach służbowych, stały kontakt z klientem zapewnia dobrą współpracę, co znajduje, w opinii Wnioskodawcy, odzwierciedlenie w przychodach firmy, telefony wykorzystywane są również do komunikowania się między pracownikami.

Zdaniem Wnioskodawcy, faktury VAT wystawione po 02.05.2007r. można zaksięgować w koszty (stanowiące koszty uzyskania przychodów) spółki przejmującej.

Ustosunkowując się do przedstawionej powyżej kwestii, stwierdza się co następuje:

Na wstępie podnieść należy, iż połączenie przez przejęcie, którego Wnioskodawca dokonał, polegało – zgodnie z przepisem art. 492 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000r. Nr 94, poz. 1037 ze zm.), na przeniesieniu całego majątku spółek przejmowanych na Spółkę Wnioskującego (spółka przejmująca) za udziały lub akcje, które Spółka przejmująca wydaje wspólnikom (akcjonariuszom) spółek przejmowanych. Skutkiem takiego połączenia będzie m.in. przejście praw i obowiązków spółek przejmowanych na Spółkę przejmującą w drodze sukcesji uniwersalnej, zgodnie bowiem z treścią przepisu art. 494 § 1 KSH, spółka przejmująca albo spółka nowo zawiązana wstępuje z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej albo spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki.

Zgodnie natomiast z art. 493 § 1 KSH, spółka przejmowana albo spółki łączące się przez zawiązanie nowej spółki zostają rozwiązane, bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, w dniu wykreślenia z rejestru.

Skutki połączenia na gruncie prawa podatkowego uregulowane zostały w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), w przepisach art. 93 § 1 i § 2. Zgodnie bowiem z § 1 powołanego artykułu - osoba prawna zawiązana (powstała) w wyniku łączenia się:

  1) osób prawnych,
  2) osobowych spółek handlowych,
  3) osobowych i kapitałowych spółek handlowych
  - wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki każdej z łączących się osób lub spółek.

Art. 93 § 2 Ordynacji podatkowej stanowi natomiast, iż przepis § 1 stosuje się odpowiednio do osoby prawnej łączącej się przez przejęcie:

  1) innej osoby prawnej (osób prawnych),
  2) osobowej spółki handlowej (osobowych spółek handlowych).

W przedstawionym stanie faktycznym, w przypadku połączenia spółek przez przejęcie, zastosowanie znajdzie art. 93 § 2 pkt 1 Ordynacji podatkowej. Wskazany przepis, konstytuuje zasadę sukcesji uniwersalnej, polegającej na przejściu ze spółki przejmowanej na następcę prawnego – spółkę przejmującą – wszelkich praw i obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego.

Organ podatkowy pragnie ponadto wskazać, iż żaden z przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie zawiera regulacji wykluczających możliwość rozliczenia przez sukcesora prawnego kosztów spółki przejmowanej, które to koszty stały się możliwe do rozliczenia dopiero po dniu utraty bytu prawnego przez spółkę przejmowaną.

W przedstawionym stanie faktycznym, wydatki związane z usługami telekomunikacyjnymi w oparciu o faktury wystawione na spółkę przejętą poniósł Wnioskodawca po dniu 2.05.2007r. – tj. po dniu przejęcia spółki z o.o. i ustaniu jej bytu prawnego.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 (...).

Kosztem uzyskania przychodów są zatem wszelkie racjonalne i gospodarczo uzasadnione wydatki, których celem jest zarówno osiągnięcie przychodów, zabezpieczenie albo zachowanie źródła przychodów i to zarówno w zakresie kosztów bezpośrednich, jak i pośrednich, związanych z uzyskiwanymi przychodami – o ile nie zostały wymienione w art. 16 ust. 1 ustawy podatkowej.

Do kosztów pośrednich zalicza się wydatki, które nie mają bezpośredniego odzwierciedlenia w osiąganych przychodach, jakkolwiek ich ponoszenie wykazuje funkcjonalny związek z działalnością gospodarczą Podatnika. Zdaniem organu podatkowego, do kosztów takich zaliczyć należy np. koszty związane z usługami telekomunikacyjnymi.

Stosownie zaś do art. 15 ust. 4d ustawy, koszty uzyskania przychodów, inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, są potrącalne w dacie ich poniesienia. Jeżeli koszty te dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, w takim przypadku stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą.

Za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów, zgodnie z art. 15 ust. 4e ustawy, uważa się dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie otrzymanej faktury (rachunku), albo dzień, na który ujęto koszt na podstawie innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku), z wyjątkiem sytuacji gdy dotyczyłoby to ujętych jako koszty rezerw albo biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów.

W świetle powyższego, wskazać należy, iż koszty wynikające z faktury nr 07050951517976 wystawionej po dniu przejęcia – związane z działalnością spółki przejmowanej, które nie mogły zostać ujęte w księgach rachunkowych spółki przejmowanej, mogą być ujęte w kosztach uzyskania przychodów spółki przejmującej, jako sukcesora praw i obowiązków spółki z o.o. Uznać również należy, iż koszty, odnoszące się do działalności gospodarczej Wnioskodawcy, które powstały po ustaniu bytu prawnego spółki przejmowanej, zostały przez niego poniesione oraz odnoszą się do jego przychodów, mogą zostać zaliczone od kosztów uzyskania przychodów Wnioskodawcy – mimo faktu, iż faktury je dokumentujące, adresowane są do spółki przejmowanej.

Zaznaczyć przy tym należy, iż obowiązkiem Podatnika, jako odnoszącego ewidentną korzyść z faktu zaliczenia określonych wydatków w poczet kosztów uzyskania przychodów, jest wykazanie, w oparciu o zgromadzone dowody, związku pomiędzy poniesieniem kosztu a uzyskaniem przychodu lub zabezpieczeniem albo zachowaniem źródła przychodów, zgodnie z dyspozycją powołanego ust. 1 art. 15 ustawy podatkowej.

Tutejszy organ podatkowy pragnie przy tym wskazać, iż w przedmiotowej sprawie, oparł się wyłącznie na stanie faktycznym przedstawionym przez Podatnika we wniosku. Regulacje art. 14a-14d ustawy Ordynacja podatkowa, nie przewidują bowiem prowadzenia postępowania dowodowego w sprawach o interpretację przepisów prawa podatkowego.

Jednocześnie informuje się, iż kwestie przedstawione przez Spółkę we wniosku z 24.05.2007r. dotyczące podatku od towarów i usług, zostaną rozpoznane w odrębnym postanowieniu.

Przedmiotowa interpretacja co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.

Dodatkowo
Pytanie podatnika