logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

Rodzaj dokumentu
interpretacja indywidualna
Sygnatura
ILPP2/443-2/07-2/GZ
Data
2007-08-01
Autor
Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu
Temat
Podatek od towarów i usług --> Wysokość opodatkowania --> Stawki --> Stawka podatku w przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów
Słowa kluczowe
dokumentacja
dokumenty przewozowe
dostawa wewnątrzwspólnotowa
transakcja wewnątrzwspólnotowa
Treść

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA


Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 04 lipca 2007 r. (data wpływu 10 lipca 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie udokumentowania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów - jest nieprawidłowe.


UZASADNIENIE


W dniu 10 lipca 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie udokumentowania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.


W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.


Wnioskodawca w celu potwierdzenia wykonania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów – w sytuacji gdy wywozu dokonuje wynajęty przewoźnik - wymaga od niego, aby ten przedstawił potwierdzenie dostarczenia towaru w postaci dokumentu WZ nadawcy ze specyfikacją towaru potwierdzony pieczątką i podpisem pracownika odbiorcy. Dodatkowym dokumentem jest list przewozowy również potwierdzony pieczątką i podpisem pracownika odbiorcy.


W związku z powyższym zadano następujące pytanie.


Czy wystarczającym, jedynym dokumentem potwierdzającym dokonanie wewnątrzwspólnotowej dostawy towaru – w sytuacji, gdy wywozu towaru dokonuje wynajęty przewoźnik - będzie:

 1. dokument WZ nadawcy ze specyfikacją towaru potwierdzony samym podpisem pracownika odbiorcy, lub
 2. list przewozowy ze specyfikacją towaru potwierdzony samym podpisem pracownika odbiorcy, lub
 3. dokument WZ nadawcy ze specyfikacją towaru potwierdzony samą pieczątką odbiorcy, lub
 4. list przewozowy ze specyfikacją towaru potwierdzony samą pieczątką odbiorcy, lub
 5. dokument WZ nadawcy ze specyfikacją towaru potwierdzony pieczątką i podpisem pracownika odbiorcy, lub
 6. list przewozowy ze specyfikacją towaru potwierdzony pieczątką i podpisem pracownika odbiorcy, lub
 7. korespondencja handlowa z klientem wskazująca, że zamówiony towar wymieniony w specyfikacji (na której będzie brak podpisu i pieczątki odbiorcy) został do odbiorcy dostarczony...


Zdaniem wnioskodawcy na podstawie art. 42 ust. 3 i 11 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535 ze zm.) – w sytuacji gdy wywozu towaru dokonuje wynajęty przewoźnik - wymienione dokumenty pojedynczo powinny być wystarczające do potwierdzenia dokonania wewnątrzwspólnotowej dostawy towaru.


Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego stwierdzam, co następuje.

Zgodnie z przepisem art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) dowodami, że towary będące przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy zostały wywiezione z terytorium kraju i dostarczone do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju są następujące dokumenty, jeżeli łącznie potwierdzają tego rodzaju transakcję:

 1. dokumenty przewozowe otrzymane od przewoźnika (spedytora) odpowiedzialnego za wywóz towarów z terytorium kraju, z których jednoznacznie wynika, że towary zostały dostarczone do miejsca ich przeznaczenia na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju - w przypadku gdy przewóz towarów jest zlecany przewoźnikowi (spedytorowi),
 2. kopia faktury,
 3. specyfikacja poszczególnych sztuk ładunku.


Prawo podatnika do zastosowania przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów preferencyjnej stawki podatku w wysokości 0% uzależnione jest m.in. od posiadania ww. dokumentów.

Zaznaczyć należy, iż w przypadku, gdy dokumenty wymienione w pkt 1 i 2 zawierają już informacje, które powinny być zawarte w specyfikacji (dokument z pkt 3), wówczas właśnie te dokumenty uznaje się za wystarczające potwierdzenie dostarczenia towarów będących przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium Polski.

W przypadku, gdy dokumenty wymienione w art. 42 ust. 3 wyżej cytowanej ustawy nie potwierdzają jednoznacznie dostarczenia - do nabywcy znajdującego się na terytorium innego kraju członkowskiego niż Polska – towarów, dowodami mogą być również inne dokumenty, wskazujące, że doszło do transakcji wewnątrzwspólnotowej dostawy. I tak, w szczególności dokumentami tymi są wymienione w art. 42 ust. 11 ustawy o podatku od towarów i usług :

 1. korespondencja handlowa z nabywcą, w tym jego zamówienie;
 2. dokumenty dotyczące ubezpieczenia lub kosztów frachtu;
 3. dokument potwierdzający zapłatę za towar, z wyjątkiem przypadków, gdy dostawa ma charakter nieodpłatny lub zobowiązanie jest realizowane w innej formie, w takim przypadku inny - dokument stwierdzający wygaśnięcie zobowiązania;
 4. dowód potwierdzający przyjęcie przez nabywcę towaru na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju.


Mając na uwadze powołane przepisy, należy stwierdzić, iż podstawowe znaczenie dla udokumentowania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów mają dokumenty wymienione w art. 42 ust. 3 i 4 przywołanej ustawy. Natomiast dokumenty wymienione w art. 42 ust. 11 ww. ustawy pełnią funkcję uzupełniającą, w przypadku, gdy dokumentacja podstawowa nie potwierdza jednoznacznie dostarczenia towarów do nabywcy.


W związku z powyższym stanowisko zainteresowanego, iż dokumenty wymienione w art. 42 ust. 3 i 11 mogą pojedynczo być wystarczające do potwierdzenia dokonania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów jest nieprawidłowe.


Interpretacja dotyczy zaistniałego zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.


Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby skarbowej w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.