logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

Rodzaj dokumentu
postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
Sygnatura
1433/GF/415-11/07KB
Data
2007-06-15
Autor
Urząd Skarbowy Warszawa-Mokotów
Temat
Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Podstawa obliczenia i wysokość podatku --> Skala podatkowa
Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Podstawa obliczenia i wysokość podatku --> Dochody opodatkowane ryczałtem
Słowa kluczowe
forma opodatkowania
łączenie spółek
podatek liniowy
Treść

P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa-Mokotów postanawia Pani stanowisko w sprawie zawarte we wniosku z dnia 28 marca 2007r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, w świetle przedstawionego stanu faktycznego uznać za prawidłowe.

U Z A S A D N I E N I E

1.Stan faktyczny podany we wniosku Podatnika jest następujący:

Podatnik jest pracownikiem w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, a ponadto otrzymuje przychody z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu w tej spółce. Spółka zajmuje się usługami świadczonymi na rzecz różnych podmiotów, a w szczególności na: doradztwie deweloperskim i finansowym, badaniach rynku, wycenach, zarządzaniu nieruchomościami komercyjnymi, pośrednictwie w wynajmie powierzchni komercyjnych, pośrednictwie w sprzedaży mieszkań na rynku pierwotnym. Spółka z o.o. planuje wniesienie swojego przedsiębiorstwa jako wkładu do nowo utworzonej spółki komandytowej, w wyniku czego spółka z o.o. stanie się komplementariuszem w spółce komandytowej, Podatnik natomiast zostanie komandytariuszem w tejże spółce. Wobec powyższych zmian Podatnik planuje rozwiązać umowę o pracę ze spółką z o. o. na dzień wniesienia przedsiębiorstwa spółki z o. o. do spółki komandytowej, jak również nie będzie otrzymywać przychodów z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu w spółce z o. o., zaś jedyną relacją prawną łączącą Podatnika ze spółką komandytową będzie bycie wspólnikiem (komandytariuszem). Przychody ze spółki komandytowej Podatnik będzie otrzymywać wyłącznie na podstawie prawa do udziału w zysku spółki komandytowej. Ponadto spółka komandytowa będzie świadczyła usługi na rzecz podmiotów trzecich, nie będzie natomiast świadczyć usług na rzecz komplementariusza tj. spółki z o.o.

Pytanie podatnika:

Czy przychody otrzymywane przez Podatnika jako wspólnika spółki komandytowej mogą być kwalifikowane jako przychody uzyskiwane z działalności gospodarczej i opodatkowane stawką 19% podatku liniowego, czy wielkość przychodów przypadających do opodatkowania powinna być proporcjonalna do prawa udziału w zysku spółki komandytowej?

2. Stanowisko wnioskodawcy co do oceny stanu faktycznego:

Zdaniem Podatnika przychody, które będzie uzyskiwał jako komandytariusz powinny być uznane za przychody z działalności gospodarczej i opodatkowane stawką 19% podatku liniowego.

3. Ocena prawna stanowiska wnioskodawcy w przedstawionym stanie faktycznym i prawnym:

W myśl z art. 102 ustawy z dnia 15 września 2000r. -Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.), zwanej dalej ksh, spółka komandytowa jest spółką osobową mającą na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika (komandytariusza) jest ograniczona. Spółki niemające osobowości prawnej, czyli również spółki komandytowe, na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie posiadają statusu podatnika - podatnikami są poszczególni wspólnicy tych spółek. Przychody wspólnika takiej spółki, będącego osobą fizyczną, zaliczane są do źródła przychodów wskazanych w art. 10 ust.1 pkt 3 updof jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza.

Definicję pozarolniczej działalności gospodarczej reguluje art. 5a ust. 6 updof, który stanowi, iż działalnością gospodarczą jest działalność zarobkowa:a)wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa,b)polegająca na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,c)polegająca na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnychprowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczone do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust.1 pkt 1,2 i 4-9.Czyli pozarolniczą działalnością gospodarczą, w rozumieniu ustawy jest nie tylko działalność wykonywana samodzielnie (jednoosobowo), ale również w formie spółki osobowej, między innymi komandytowej.

Dochody osiągane ze źródła przychodów jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza co do zasady są opodatkowane, zgodnie z art. 9a ust. 1 updof na zasadach określonych w art. 27 z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, czyli według skali progresywnej chyba, że podatnicy złożą właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemny wniosek lub oświadczenie o zastosowaniu form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Z kolei art. 9a ust. 2 updof stanowi, iż podatnicy mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c updof, czyli 19% podatek liniowy.
W tym przypadku są obowiązani do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do dnia 20 stycznia roku podatkowego pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania, a jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego - do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia tej działalności nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Przesłanką negatywną uniemożliwiającą wybór 19% podatku liniowego jest regulacja zawarta w art. 9a ust. 3 updof, który stanowi, że jeżeli podatnik, który wybrał sposób opodatkowania, o którym mowa w ust. 2, uzyska z działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie lub z tytułu prawa do udziału w zysku spółki niemającej osobowości prawnej przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników:
a)wykonywał w roku poprzedzającym rok podatkowy, lub
b)wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym,-w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, podatnik ten traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w sposób określony w art.30c i jest obowiązany do wpłacenia zaliczek od początku roku, obliczonych przy zastosowaniu skali podatkowej o której mowa w art. 27 ust.1, oraz odsetek za zwłokę od zaległości z tytułu tych zaliczek.Czyli innymi słowy z przepisu tego wynika, iż przesłankami utraty prawa do stawki 19% są uzyskane przez podatnika przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników (wykonywał lub wykonuje w obecnym lub poprzednim roku podatkowym) w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy. Przepis ten odnosi się wyłącznie do stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, nie dotyczy natomiast działalności wykonywanej osobiście jaką jest pełnienie funkcji członka zarządu w spółce z o. o.

W związku z powyższym nie ma przeciwwskazań, by Podatnik opodatkował przychody z działalności gospodarczej prowadzonej w formie spółki osobowej 19% podatkiem liniowym, pod warunkiem spełnienia powyższych przesłanek.Kwestię wielkości przychodów przypadających do opodatkowania na poszczególnych wspólników reguluje art. 8 ust. 1 updof, który stanowi, iż przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych u każdego podatnika, określa się proporcjonalnie do jego prawa w udziale w zysku oraz, z zastrzeżeniem ust. 1a, łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku są równe. Powyższe zasady stosuje się odpowiednio do rozliczania kosztów uzyskania przychodów i wydatków nie stanowiących kosztów uzyskania przychodów i strat, a także ulg podatkowych związanych z prowadzoną działalnością w formie spółki nie mającej osobowości prawnej (art. 8 ust. 2 w/w ustawy). Zgodnie z art. 105 pkt 4 ksh umowa spółki komandytowej powinna zawierać oznaczenie wkładów wnoszonych przez każdego wspólnika i ich wartość. Podział przychodów i kosztów między wspólnikami spółki komandytowej (zarówno będącymi osobami prawnymi jak i osobami fizycznymi) powinien być dokonany jednolicie, w takiej proporcji, w jakiej poszczególni wspólnicy partycypują w zyskach tej spółki. Należy jednak zauważyć, iż wspólnicy spółki komandytowej mają prawo ustalić w umowie spółki inny sposób podziału zysku przypadającego na komandytariusza, o czym stanowi art. 123 § 3 ksh.Reasumując z powołanych wyżej przepisów wynika, iż dochód osiągnięty z tytułu udziału w spółce komandytowej, stanowić będzie dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej, który przy spełnieniu przez podatnika zasad określonych przepisami art. 9a updof, może być opodatkowany zgodnie z art. 30c ust 1 pdof 19% podatkiem liniowym. Wielkość przychodów przypadających do opodatkowania na poszczególnych wspólników określa się proporcjonalnie do jego prawa w udziale w zysku, a w przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku są równe.

Dodatkowo
Pytanie podatnika