logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

Rodzaj dokumentu
postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
Sygnatura
1435/PP1/443-40/07/UK
Data
2007-07-17
Autor
Pierwszy Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście
Temat
Podatek od towarów i usług --> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe --> Odliczenie i zwrot podatku --> Odliczenie podatku
Ordynacja podatkowa --> Zobowiązania podatkowe --> Prawa i obowiązki następców prawnych oraz podmiotów przekształconych --> Osoby prawne i spółki nieposiadajace osobowości prawnej
Słowa kluczowe
łączenie spółek
nota korygująca
odliczanie podatku naliczonego
otrzymanie faktury
Treść

POSTANOWIENIE

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa–Śródmieście, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U.z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), w związku z wnioskiem Strony z dnia 26.04.2007r. (wpływ do tut. urzędu 30.04.2007r.) uzupełnionym pismem z dn.29.05.2007r. (wpływ do tut. urzędu 04.06.2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji w trybie art. 14a Ordynacji podatkowej co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego

postanawia

uznać stanowisko Strony w zakresie podatku od towarów i usług za prawidłowe.

UZASADNIENIE

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż w dniu 01.02.2007r. Sąd Rejestrowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego postanowił o połączeniu spółki X oraz Y. Spółką przejmującą jest spółka X.

Mimo powiadomienia dostawców spółki Y o połączeniu, spółka X otrzymuje faktury VAT wystawione po dniu 01.02.2007r., których nabywcą jest spółka Y.

W związku z powyższym Strona zwróciła się z zapytaniem czy spółka X będąca następcą prawnym Y postępuje prawidłowo przyjmując i ujmując w rejestrze zakupu VAT faktury VAT wystawione po dacie połączenia, których nabywcą jest spółka Y.

Zdaniem Podatnika, zgodnie z art.93 §1 i 2 Ordynacji podatkowej, spółka przejmująca X jako następca prawny spółki przejmowanej spółki Y może ujmować w swoich księgach rachunkowych oraz rejestrach zakupu VAT wszystkie otrzymane po dniu połączenia faktury VAT wystawione na firmę Y jako nabywcę.

Strona wnosi o potwierdzenie powyższego stanowiska.

Mając na uwadze powyższe, zauważyć należy co następuje:

Zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 ustawy z dn.15.09.2000r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94 poz.1037 z późn.zm.) połączenie spółek może być dokonane przez przeniesienie całego majątku spółki (przejmowanej) na inną spółkę (przejmującą) za udziały lub akcje, które spółka przejmująca wydaje wspólnikom spółki przejmowanej (łączenie się przez przejęcie).

Stosownie do art.493 §1 w/w ustawy spółka przejmowana zostaje rozwiązana, bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, w dniu wykreślenia z rejestru. W myśl art.493 §2 w/w ustawy połączenie następuje z dniem wpisania połączenia do rejestru właściwego według siedziby spółki przejmującej, a wpis ten wywołuje skutek wykreślenia spółki przejmowanej. Wykreślenie z rejestru, o którym mowa wyżej, następuje z urzędu.

Stosownie do art.494 §1 w/w ustawy spółka przejmująca wstępuje z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej, a na spółkę przejmującą, zgodnie z art.494 §2 w/w ustawy przechodzą z dniem połączenia w szczególności zezwolenia, koncesje oraz ulgi, które zostały przyznane spółce przejmowanej, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji lub ulgi stanowi inaczej.

W myśl art. 93 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku- Ordynacja Podatkowa (t.j. z 2005r Nr 8 poz. 60 ze zm.) osoba prawna zawiązana (powstała) w wyniku łączenia się: 1) osób prawnych, 2) osobowych spółek handlowych, 3) osobowych i kapitałowych spółek handlowych - wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego, prawa i obowiązki każdej z łączących się osób lub spółek.

Zgodnie z art.93 § 2 w/w ustawy, przytoczony powyżej przepis stosuje się odpowiednio do osoby prawnej łączącej się przez przejęcie:1) innej osoby prawnej (osób prawnych), 2) osobowej spółki handlowej (osobowych spółek handlowych).

Zgodnie z art. 86 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonania czynności opodatkowanych, podatnikowi o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika.

Minister Finansów w rozporządzeniu z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienie od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798 ze zm.) określił szczegółowo elementy, które powinna zawierać faktura, jak również możliwość ich korekty poprzez wystawienie not korygujących. Zgodnie z § 18 ust.1 w/w rozporządzenia nabywca towaru lub usługi, który otrzymał fakturę lub fakturę korygującą zawierającą pomyłki dotyczące jakiejkolwiek informacji wiążącej się zwłaszcza za sprzedawcą lub nabywcą lub oznaczeniem towaru lub usługi, z wyjątkiem pomyłek w pozycjach faktury określonych w § 9 ust. 1 pkt 5-12, może wystawić notę korygującą.

W myśl § 18 ust.3 w/cyt. rozporządzenia nota korygująca powinna zawierać co najmniej:1) numer kolejny i datę jej wystawienia,2) imiona i nazwiska bądź nazwy skrócone wystawcy noty i wystawcy faktury albo faktury korygującej oraz ich adresy i numery identyfikacji podatkowej,3) dane zawarte w fakturze, której dotyczy nota korygująca, określone w § 9 ust. 1 pkt 1-3,4) wskazanie treści korygowanej informacji oraz treści prawidłowej.

Reasumując powyższe, Strona jako następca prawny ma prawo do odliczenia podatku VAT z faktur wystawionych po dniu połączenia na firmę Y, jednak jako odbiorca towarów/usług powinna wystawić notę korygującą zgodnie z w/w przepisami.

W związku z powyższym tut. organ podatkowy postanowił jak w sentencji.

Niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania postanowienia.

Jednocześnie tut. organ podatkowy informuje, że zgodnie z art. 14b § 1 niniejsza interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta. Jeżeli jednak podatnik, płatnik lub inkasent zastosowali się do tej interpretacji, organ nie może wydać decyzji określającej lub ustalającej ich zobowiązanie podatkowe bez zmiany albo uchylenia postanowienia, o którym mowa w art. 14a § 4 jeżeli taka decyzja byłaby niezgodna z interpretacją zawartą w tym postanowieniu.W myśl § 2 w/w artykułu interpretacja, o której mowa w art. 14a § 1, jest wiążąca dla organów podatkowych i organów kontroli skarbowej właściwych dla wnioskodawcy i może zostać zmieniona albo uchylona wyłącznie w drodze decyzji w trybie określonym w § 5.

Dodatkowo
Pytanie podatnika