logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

Rodzaj dokumentu
postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
Sygnatura
ŁUS-II-2-423/175/07/AG
Data
2007-07-12
Autor
Łódzki Urząd Skarbowy
Temat
Podatek dochodowy od osób prawnych --> Koszty uzyskania przychodów --> Wydatki nieuznawane za koszty uzyskania przychodów
Słowa kluczowe
napoje
posiłki
reklama
reprezentacja
szkolenie
usługi gastronomiczne
wydatek
wyłączenie
wyłączenie z kosztów
zakup
zakup napojów
zakup żywności
Treść

Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie dotyczącej zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na zakup posiłków, napojów lub przekąsek serwowanych podczas organizowanych przez Spółkę szkoleń klientom Spółki - na podstawie art. 15 ust. 1 w związku z art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) uznajeza nieprawidłowe stanowisko przedstawione w złożonym wniosku.

Pismem z dnia 18.05.2007r. (data wpływu 25.05.2007r.) Spółka zwróciła się z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji w sprawie dotyczącej zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na zakup posiłków, napojów lub przekąsek serwowanych podczas organizowanych przez Spółkę szkoleń klientom Spółki - na podstawie art. 15 ust. 1 w związku z art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.).
Zgodnie z przedstawionym stanem faktycznym jednostka często organizuje szkolenia dla swoich klientów (kontrahentów). W trakcie szkoleń klient zapoznawany jest z ofertą, zalecanymi metodami stosowania i dozowania produktów Spółki, zmierzającymi do uzyskania najbardziej optymalnych wyników na fermach. Klienci uzyskują także fachowe porady żywieniowe i hodowlane. Informacje przekazywane w trakcie szkoleń służą również nawiązywaniu, rozwijaniu i umacnianiu współpracy pomiędzy Spółką i jej klientami, oraz co najważniejsze przyczyniają się do zwiększenia sprzedaży towarów Spółki.Wśród kontrahentów Spółki występują bezpośredni odbiorcy jej wyrobów (hodowcy) oraz dealerzy, którzy sprzedają towary dalszym odbiorcom. Zwiększanie wiedzy kontrahentów i dealerów o ofertach towarów i cechach sprzedawanych produktów oraz ich zaletach służy zwiększaniu zainteresowania klientów oraz zwiększaniu sprzedaży towarów za pośrednictwem dealerów.W trakcie organizowanych szkoleń Spółka zapewnia przybyłym osobom wyżywienia, napoje oraz przekąski oraz ponosi koszty pobytu - zakwaterowania w hotelach.

W związku z ponoszeniem przez Spółkę w/w wydatków oraz z treścią art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, powstały wątpliwości, co do możliwości zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów.
Zdaniem wnioskodawcy ponoszone przez nią wydatki, związane z zapewnieniem wyżywienia, napojów i przekąsek oraz zakwaterowaniem osób przybyłych na szkolenia nie są wydatkami na reprezentację, ale związane są z reklamą Spółki.Podstawowym warunkiem zaliczenia omawianych wydatków do kosztów jest ich związek z osiąganymi przez Spółkę przychodami. Jest to warunek przewidziany w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654, ze zm.), zgodnie z którym kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Warunkiem jest więc poniesienie wydatku w celu osiągnięcia przychodu. Ważne jest tylko to, aby z logicznego punktu widzenia wydawało się na dzień poniesienia wydatku, że wydatek ten powinien zaowocować powstaniem przychodów. Przyczyną jest więc np. koszt reklamy, a skutkiem (zakładanym z logicznego punktu widzenia, że wystąpi), winno być powstanie w jego następstwie przychodu.
Zakup poczęstunków, usług hotelowych dla uczestników szkoleń trudno uznać za działanie w sposób dostojny, gdyż trudno je uznać za wydatki ponad standardy zachowania w dzisiejszej dobie. Jest to po prostu norma we współczesnym świecie kształtowania stosunków gospodarczych. W związku z powyższym ponoszenie kosztów nierozerwalnie związanych z prowadzonymi szkoleniami nie ma charakteru wytworności (reprezentacyjnego).
Wskazane wydatki dotyczące wyżywienia i zakwaterowania mają ewidentny związek z przychodami, ponieważ są jednym z elementów zwiększania przychodów Spółki (w wyniku zwiększania sprzedaży) - czyli są w tym przypadku kosztem reklamy Spółki i podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów.

Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi informuje, że podstawę prawną kwalifikowania wydatków do kosztów uzyskania przychodów stanowi art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), zgodnie z którym kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.
Podatnik ma więc możliwość, dla celów podatkowych, zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu wszelkie wydatki, pod warunkiem, że wykaże ich związek z prowadzoną działalnością, a ich poniesienie ma lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętego przychodu oraz nie zostały ujęte w negatywnym katalogu kosztów.Do kosztów uzyskania przychodów zaliczyć można wydatki, racjonalnie i gospodarczo uzasadnione, a w związku z tym służące osiąganiu, zabezpieczeniu lub zachowaniu źródła przychodów, których ustawodawca nie ujął w negatywnych katalogu kosztów.
Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - w brzmieniu wprowadzonym ustawą z dnia 16.11.2006r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2006r. Nr 217, poz. 1589) wyłączają z kosztów uzyskania przychodów, na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 28 w/w ustawy koszty reprezentacji, w szczególności poniesione na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych.
Od dnia 01.01.2007r. negatywny katalog kosztów nie wymienia wydatków związanych z reklamą produktów, usług czy też reklamą samej spółki. Oznacza to, że wydatki na reklamę mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w pełnej wysokości (niezależnie od charakteru reklamy: publicznej, czy też niepublicznej), pod warunkiem jednak, że zostają spełnione przesłanki wymienione w art. 15 ust. 1 w/w ustawy.
Wobec tego, że przepisy powyżej powołanej ustawy nie zawierają definicji pojęcia reklama, przyjąć należy jego wykładnię językową. I tak, reklama to:
rozpowszechnianie informacji o towarach, ich zaletach, miejscach i możliwościach ich nabycia, funkcjach sprzedawanych towarów lub wyrobów, zalecanie czegoś.
Reklamą jest więc takie działanie, które ma na celu zachęcanie potencjalnych klientów do zawierania umów, nabywania towarów lub korzystania z usług. Samo podejmowanie działań reklamowych polegać może na rozpowszechnianiu informacji o towarach, miejscach ich nabycia, chwaleniu i zachęcaniu przyszłych i obecnych kontrahentów do nabywania towarów tego konkretnego podmiotu, który prowadzi działania reklamowe. Reklama dotyczyć może nie tylko oferowanych towarów, czy usług, ale również samej firmy i jej znaku.

Zgodnie jednak z brzmieniem art. 16 ust. 1 pkt 28 w/w ustawy - obowiązującym od dnia 01.01.2007r. za koszty uzyskania przychodów nie uważa się kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych. Ustawa wprowadziła więc zakaz zaliczania w ciężar kosztów wydatków poniesionych na reprezentację. Użycie przez ustawodawcę zwrotu "w szczególności" oznacza, że przedstawione powyżej koszty zostały wymienione jedynie przykładowo, a wszelkie inne wydatki dotyczące reprezentacji także są wyłączone z kosztów.
Zgodnie z wykładnią językową reprezentacja to okazałość, wystawność w czyimś sposobie życia związana ze stanowiskiem lub pozycją społeczną. Reprezentacja ma na celu kształtowanie i utrwalanie pozytywnego wizerunku firmy, co ma miejsce m.in. w kontaktach z kontrahentami lub potencjalnymi kontrahentami. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej reprezentacja polega na kreowaniu i utrwalaniu pozytywnego wizerunku firmy. Zatem do reprezentacji należy także zaliczyć poczęstunek przy przyjmowaniu kontrahentów bądź potencjalnych kontrahentów, wystrój, sposób podejmowania kontrahentów, wręczanie upominków. W odniesieniu do powyższego należy więc wskazać, że o reprezentacji można mówić w odniesieniu do działań mających na celu stworzenie jak najkorzystniejszego wizerunku firmy na zewnątrz, czyli w relacji właśnie z kontrahentami, gośćmi i potencjalnymi klientami.

W świetle przedstawionych wyżej przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych uznać należy, że wydatki ponoszone w związku z zakupem posiłków, napojów lub przekąsek - serwowanych klientom Spółki podczas szkoleń z zakresu działalności Spółki - na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 28 w/w ustawy podatnik nie będzie mógł uznać wydatków na ich zakup za koszty uzyskania przychodów.
Opisane we wniosku okoliczności, dotyczące poczęstunku dla uczestników szkoleń organizowanych przez Spółkę wiążą się, w opinii tutejszego organu, z ponoszeniem wydatków na reprezentację, a nie na reklamę. Są to bowiem wydatki, do ponoszenia których podatnik nie jest zobligowany, a ponadto mają wpływ na lepsze postrzeganie Spółki na zewnątrz i utrwalanie jej pozytywnego wizerunku.

W świetle powyższego, tutejszy organ podatkowy stwierdza, iż stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 18.05.2007r. jest nieprawidłowe, stąd też postanowił jak w sentencji.
Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania postanowienia.
Interpretacja nie jest wiążąca dla wnioskodawcy, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia na podstawie art. 14b § 1 i 2 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa.

Dodatkowo
Pytanie podatnika