logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

Rodzaj dokumentu
postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
Sygnatura
I/423-41-418/07/ZDB
Data
2007-08-09
Autor
Drugi Urząd Skarbowy Łódź-Bałuty
Temat
Podatek dochodowy od osób prawnych
Słowa kluczowe
należności budżetowe
należność
połączenie
Treść

Działając na podstawie przepisów art. 14a § 1 i § 4 oraz art.216 § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), udzielając interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatkach dochodowych w indywidualnej sprawie, Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź- Bałuty uznaje zaprawidłowe stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 06.06.2007r., w części dotyczącej przejęcia należności przedsiębiorstwa włączonego.

Z przedstawionego stanu faktycznego we wniosku z dnia 06.06.2007r. wynika, iż Spółka prowadzi działalność polegającą na wyrobie i sprzedaży części do maszyn poligraficznych. Zamierza połączyć się z inną spółką z o.o. metodą nabycia przedsiębiorstwa na podstawie art. 44a ustawy o rachunkowości. Pytanie sprowadza się do ustalenia czy należności podatkowe od budżetu państwa przynależne spółce przejmowanej po połączeniu dwóch spółek z o.o. mogą być traktowane jako należności spółki przejmującej (nadwyżka zapłaconego podatku dochodowego od osób prawnych nad podatkiem należnym)?
Zdaniem Spółki jeśli wystąpi nadwyżka podatku dochodowego nad należnym, to spółka przejmująca będzie miała prawo traktować te nadwyżki jako należność od budżetu państwa i umieścić je w rozliczeniu podatku dochodowego.

Zgodnie z art. 491 § 1 ustawy z dnia 15.09.2000r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000r. Nr 94, poz. 1037 ze zm.), spółki kapitałowe mogą się łączyć między sobą oraz ze spółkami osobowymi; spółka osobowa nie może jednakże być spółką przejmującą albo spółką nowo zawiązaną.

Łączenie to utworzenie nowej spółki albo przeniesienie całego majątku na spółkę istniejącą, w skład których wchodzą składniki majątkowe i wszyscy wspólnicy spółek uczestniczących w łączeniu. Istotą łączenia spółek jest to, że co najmniej jedna spółka przestaje istnieć.

Utrzymane zostały dwa tryby połączenia: inkorporacja i fuzja. Ustawodawca nie używa jednak określeń "inkorporacja", "fuzja", "unia", "zjednoczenie". W szczególności przez inkorporację rozumie się włączenie do jakiejś całości, wcielenie, przyłączenie, zaś przez fuzję połączenie, zjednoczenie, zlanie (W. Kopaliński, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, Warszawa 1988).

Na podstawie art. 93 § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), osoba prawna zawiązana (powstała) w wyniku łączenia się:

    1) osób prawnych,
    2)osobowych spółek handlowych,
    3)osobowych i kapitałowych spółek handlowych,

- wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki każdej z łączących się osób lub spółek.

Reasumując, na podstawie ww. przepisu należności podatkowe od budżetu państwa przynależne spółce przejmowanej po połączeniu dwóch spółek z o.o. mogą być traktowane jako należności spółki przejmującej (np. nadwyżka zapłaconego podatku dochodowego od osób prawnych nad podatkiem należnym).Równocześnie należy podkreślić, iż zgodnie z treścią wniosku przedłożonego do tutejszego organu podatkowego przy ustalaniu dochodu przedsiębiorstwa powstałego z tytułu łączenia lub przejmowania spółek prawa handlowego, nie uwzględnia się strat tychże przedsiębiorstw (art. 7 ust. 3 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).

Po przeanalizowaniu przedstawionego w zapytaniu stanu faktycznego oraz obowiązującego stanu prawnego tutejszy organ podatkowy uznaje stanowisko Spółki - za prawidłowe.

Tutejszy organ podatkowy informuje, iż ww. odpowiedź jest wiążąca tylko dla właściwych organów podatkowych i organów kontroli skarbowej do czasu jej zamiany lub uchylenia, nie jest natomiast wiążąca dla Podmiotu.

Dodatkowo
Pytanie podatnika