logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

Rodzaj dokumentu
postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
Sygnatura
1471/DPR1/423-52/07/KK
Data
2007-07-16
Autor
Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie
Temat
Podatek dochodowy od osób prawnych --> Pobór podatku --> Deklaracje i zaliczki
Słowa kluczowe
łączenie spółek
zaliczka na podatek
zaliczka uproszczona
Treść

P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art. 14a § 4 w związku z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki, z dnia 13.04.2007r. (wpływ do tut. Urzędu 19.04.2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tj. 1.czy Spółka przejmująca po połączeniu jest zobowiązana do kontynuowania wpłaty zaliczek miesięcznych za siebie w uproszczonej formie,2.czy Spółka przejmująca jest zobowiązana do kontynuowania wpłaty zaliczek miesięcznych w uproszczonej formie za podmiot przejmowany, który rozliczał się w ten sposób do dnia połączenia,3.czy Spółka przejmująca jest zobowiązana do wpłaty zaliczek miesięcznych za spółkę przejmowaną na zasadach ogólnych, jeżeli ta rozliczała się w ten sposób przed połączeniem,– Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie - biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny

p o s t a n a w i a

uznać stanowisko Strony za prawidłowe.

U z a s a d n i e n i e

Z przedstawionego przez Stronę we wniosku stanu faktycznego wynika, że Spółka połączy się z dwoma innymi podmiotami przez inkorporację. Jako podmiot przejmujący jest jedynym udziałowcem spółek przejmowanych. Połączenie nastąpi w trybie uproszczonym zgodnie z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych i zostanie przeprowadzone bez podwyższania kapitału zakładowego. Spółka zamierza skorzystać z uprawnienia przysługującego jej na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy o rachunkowości, mianowicie połączenie odbędzie się bez zamykania ksiąg rachunkowych.W związku z powyższym Spółka wnosi o odpowiedź na następujące pytania:1.czy Spółka przejmująca po połączeniu jest zobowiązana do kontynuowania wpłaty zaliczek miesięcznych za siebie w uproszczonej formie,2.czy Spółka przejmująca jest zobowiązana do kontynuowania wpłaty zaliczek miesięcznych w uproszczonej formie za podmiot przejmowany, który rozliczał się w ten sposób do dnia połączenia,3.czy Spółka przejmująca jest zobowiązana do wpłaty zaliczek miesięcznych za spółkę przejmowaną na zasadach ogólnych, jeżeli ta rozliczała się w ten sposób przed połączeniem.Spółka stoi na stanowisku, iż do końca 2007r., Ona oraz podmioty przejmowane winny zastosować następujące metody wpłaty zaliczek na podatek dochodowy:Strona wpłaca zaliczki miesięczne w uproszczonej formie stosownie do treści art. 25 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, za siebie oraz jeden z podmiotów przejmowanych,natomiast za drugi przejmowany podmiot wpłaca zaliczki na zasadach ogólnych zgodnie z normą art. 25 ust. 1 ustawy o pdop.Od momentu połączenia do końca roku podatkowego, tj. do 31.12.2007r. Spółka będzie opłacać zaliczki za siebie oraz podmioty przez nią przejęte w takiej formie w jakiej uiszczane były dotychczas. Zaliczki za podmiot rozliczający się za pomocą uproszczonej formy wpłacane będą w wysokości, w jakiej podmiot ten wpłacał je do czasu połączenia. Natomiast zaliczki za spółkę rozliczającą się na zasadach ogólnych wpłacane będą narastająco w oparciu o dochód stanowiący różnicę między przychodami osiągniętymi od 01.01.2007r. do dnia połączenia, powiększonymi o przychody od dnia połączenia uzyskane przez Spółkę z tytułu sprzedaży towarów, które przed połączeniem były sprzedawane przez spółkę przejętą oraz o przychody finansowe z tytułu odsetek od środków własnych zgromadzonych na rachunku bankowym należącym przed połączeniem do tej spółki, a kosztami związanymi z tymi przychodami poniesionymi od 01.01.2007r. do dnia połączenia, powiększonymi o koszty własne sprzedanych towarów od dnia połączenia. W rachunku podatkowym nie zostaną uwzględnione koszty ogólnego zarządu tejże spółki od dnia połączenia. W ocenie Strony, nie jest możliwe dokładne wyliczenie tego typu wydatków po dniu połączenia wszystkich podmiotów, dlatego jedyną możliwość rzetelnego określenia wysokości podatku jest nie uwzględnianie tych wydatków w kosztach uzyskania przychodów Spółki. Zdaniem, Spółki jeżeli zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości podmioty podlegające połączeniu metodą łączenia udziałów nie mają obowiązku zamknięcia ksiąg rachunkowych, nie powstanie również w tym momencie obowiązek zakończenia roku podatkowego. Strona powołuje się na przepis art. 8 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zgodnie z którym jeżeli z odrębnych przepisów wynika obowiązek zamknięcia ksiąg rachunkowych przed upływem przyjętego przez podatnika roku podatkowego, za rok podatkowy uważa się okres od pierwszego dnia miesiąca następującego po zakończeniu poprzedniego roku podatkowego do dnia zamknięcia ksiąg rachunkowych. Dlatego też, jeżeli nie zachodzi sytuacja określona w niniejszym przepisie, nie ma konieczności zakończenia roku podatkowego spółek przejmowanych z dniem połączenia wszystkich podmiotów. Zdaniem Spółki fakt połączenia nie powoduje utraty prawa do wpłacania zaliczek w uproszczonej formie. Powołuje się w tym miejscu na postanowienie Naczelnika tutejszego Urzędu z dnia 29.09.2006r., znak 1471/DPD2/423-102/06/AB. Natomiast obowiązek wpłacania zaliczek za podmioty przejęte Strona wywodzi z art. 93 § 1 i § 2 Ordynacji podatkowej, stosownie do którego Spółka wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki podmiotów przejmowanych. W ostatecznym zeznaniu rocznym Spółka wykaże sumę zaliczek:wpłaconych w uproszczonej formie przez cały rok przez Stronę,wpłaconych od dnia 01.01.2007r. do dnia połączenia przez spółki przejmowane,zaliczki miesięczne zapłacone przez Spółkę za podmioty przejmowane od dnia połączenia.


Biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stanowisko Strony, Naczelnik tutejszego Urzędu stwierdza, co następuje:

Stosownie do art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) podatnicy, z zastrzeżeniem ust. 1b, 2a, 3-6a oraz art. 21 i 22, są obowiązani wpłacać na rachunek urzędu skarbowego zaliczki miesięczne w wysokości różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego a sumą zaliczek należnych za poprzednie miesiące. Zasady wpłacania zaliczek w uproszczonej formie reguluje natomiast art. 25 ust. 6 tejże ustawy, w myśl którego podatnicy mogą wpłacać zaliczki miesięczne w danym roku podatkowym w uproszczonej formie w wysokości 1/12 podatku należnego wykazanego w zeznaniu, o którym mowa w art. 27 ust. 1, złożonym w roku poprzedzającym dany rok podatkowy. Jeżeli w tym zeznaniu podatnicy nie wykazali podatku należnego, mogą wpłacać zaliczki miesięczne w wysokości 1/12 podatku należnego wynikającego z zeznania złożonego w roku poprzedzającym dany rok podatkowy o dwa lata. Jeżeli również w tym roku podatnicy nie wykazali podatku należnego, nie są możliwe wpłaty zaliczek w uproszczonej formie. Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o pdop rokiem podatkowym, z zastrzeżeniem ust. 2, 2a, 3 i 6, jest rok kalendarzowy, chyba że podatnik postanowi inaczej w statucie albo w umowie spółki, albo w innym dokumencie odpowiednio regulującym zasady ustrojowe innych podatników i zawiadomi o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego; wówczas rokiem podatkowym jest okres kolejnych dwunastu miesięcy kalendarzowych. Wyjątek od tej zasady został zawarty w art. 8 ust. 6 ustawy. Stosownie do treści tegoż przepisu jeżeli z odrębnych przepisów wynika obowiązek zamknięcia ksiąg rachunkowych (sporządzenia bilansu) przed upływem przyjętego przez podatnika roku podatkowego, za rok podatkowy uważa się okres od pierwszego dnia miesiąca następującego po zakończeniu poprzedniego roku podatkowego do dnia zamknięcia ksiąg rachunkowych. W tym przypadku za następny rok podatkowy uważa się okres od dnia otwarcia ksiąg rachunkowych do końca przyjętego przez podatnika roku podatkowego.

W przedmiotowej sprawie dochodzi do połączenia spółek, na podstawie art. 491 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000r. Nr 94, poz. 1037 ze zm.), w myśl którego spółki kapitałowe mogą się łączyć między sobą oraz ze spółkami osobowymi; spółka osobowa nie może jednakże być spółką przejmującą albo spółką nowo zawiązaną. Zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 połączenie może zostać dokonane przez przeniesienie całego majątku spółki (przejmowanej) na inną spółkę (przejmującą) za udziały lub akcje, które spółka przejmująca wydaje wspólnikom spółki przejmowanej (łączenie się przez przejęcie). W konsekwencji podmioty przejmowane, zgodnie z art. 493 § 2 ksh podlegają wykreśleniu z rejestru w dniu wpisania połączenia do właściwego rejestru. Połączenie to skutkuje, stosownie do treści art. 494 § 1 tejże ustawy wstąpieniem spółki przejmującej w ogół praw i obowiązków podmiotu przejmowanego. Powyższa zasada sukcesji generalnej została przeniesiona na grunt prawa podatkowego w art. 93 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.). W myśl art. 93 § 1 tejże ustawy, osoba prawna zawiązana (powstała) w wyniku łączenia się osób prawnych wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki każdej z łączących się osób lub spółek. Natomiast zgodnie z dyspozycją art. 93 § 2 pkt 1 w/w ustawy przepis § 1 stosuje się odpowiednio do osoby prawnej łączącej się przez przejęcie innej osoby prawnej (osób prawnych).

Jak wskazano powyżej, konieczność wcześniejszego zamknięcia roku podatkowego zachodzi tylko w przypadku, gdy odrębne przepisy nakazują zamknięcie ksiąg rachunkowych. W tym przypadku należy odwołać się do przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2002r. Nr 76, poz. 694 ze zm.). Art. 12 ust. 2 pkt 4 tejże ustawy ustanawia regułę, iż księgi rachunkowe zamyka się w jednostce przejmowanej na dzień połączenia związanego z przejęciem jednostki przez inną jednostkę, w szczególności na dzień wpisu do rejestru tego połączenia. Wyjątek od powyższej zasady ustanowiony został w art. 12 ust. 3 tej ustawy, w myśl którego można nie zamykać i nie otwierać ksiąg rachunkowych w przypadku przekształcenia spółki osobowej oraz spółki cywilnej w inną spółkę osobową, jak również w przypadku połączenia jednostek, gdy w myśl ustawy rozliczenie przejęcia jednostki następuje metodą łączenia udziałów i nie powoduje powstania nowej jednostki.

Dodatkowo
Pytanie podatnika