logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

Rodzaj dokumentu
postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
Sygnatura
1427/ZO/415-7/07
Data
2007-09-14
Autor
Urząd Skarbowy w Sierpcu
Temat
Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Koszty uzyskania przychodów --> Wydatki nieuznawane za koszty uzyskania przychodów
Słowa kluczowe
koszty uzyskania przychodów
uprawdopodobnienie nieściągalności
wierzytelności nieściągalne
wyłączenie z kosztów
Treść

POSTANOWIENIE

Na podstawie:- art. 14a § 1, § 3 i § 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sierpcu potwierdza Pana stanowisko zawarte we wniosku z dnia 02.07.2007r. ( data stempla pocztowego - 30.06.2007r., - uzupełniony w dniu 31.08.2007r. i 10.09.2007r.) o pisemną interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.

UZASADNIENIE

W dniu 02.07.2007r. ( data stempla pocztowego – 30.06.2007r. , uzupełniony w dniu 31.08.2007r. i 10.09.2007r. ) – do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Sierpcu wpłynął wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.

Stan faktyczny przedstawiony we wniosku:W 2005 roku wystawił Pan faktury VAT za wykonane usługi kontrahentowi ............ Do chwili obecnej nie otrzymał Pan zapłaty w/w należności. Razem nieuregulowane należności przez Firmę Handlową ........... – 2.677,73 zł.W ściąganiu niezapłaconych należności korzysta Pan z usług firmy windykacyjnej. Firma oceniła Panu koszty realizacji w/w wierzytelności na łączną kwotę 2.753,00 zł. Koszty postępowania sądowego przewyższają wartość zadłużenia. Ponadto ustalił Pan, iż dłużnik w chwili obecnej znajduje się w bardzo ciężkiej sytuacji finansowej i dalsze dochodzenie roszczeń narazi Pana firmę na dodatkowe koszty nieadekwatne do wierzytelności .

Wnioskodawca wystąpił z pytaniem?Czy nieściągalne należności wobec kontrahenta można zaksięgować w koszty uzyskania przychodów?

Stanowisko wnioskodawcy:Przedstawił Pan stanowisko, że zadłużenie zakwalifikuje w koszty uzyskania przychodu.

Po przeanalizowaniu wniosku w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sierpcu informuje:W świetle z art. 23 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm. ) nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na wierzytelności odpisanych jako nieściągalne, z wyjątkiem takich wierzytelności nieściągalnych, które uprzednio na podstawie art. 14 ustawy zostały zarachowane jako przychody należne i których nieściągalność została uprawdopodobniona.Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 ze zm.) za przychody z działalności gospodarczej uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.Przychody te wykazuje się do opodatkowania niezależnie od tego, czy zostały zapłacone.Zgodnie z powyższym można zaliczyć w ciężar kosztów uzyskania przychodów wierzytelności nieściągalne tylko wtedy, gdy zostaną spełnione dwa warunki:• Wierzytelność ta została uprzednio zarachowana jako przychód należny w myśl art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych,• Nieściągalność tej wierzytelności została uprawdopodobniona.Zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. za wierzytelności, o których mowa w ust. 1 pkt 20, uważa się te wierzytelności, których nieściągalność została udokumentowana:1. postanowieniem o nieściągalności, uznanym przez wierzyciela jako odpowiadające stanowi faktycznemu, wydanym przez właściwy organ postępowania egzekucyjnego, albo2. postanowieniem sądu o:a) oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku, gdy majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania lubb) umorzeniu postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku, gdy zachodzi okoliczność, o której mowa w lit.a), lubc) ukończeniu postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku, albo3. protokołem sporządzonym przez podatnika, stwierdzającym, że przewidywane koszty procesowe i egzekucyjne związane z dochodzeniem wierzytelności byłyby równe albo wyższe od jej kwoty.Jak z powyższego wynika w/w przesłanki stanowią katalog zamknięty. Oznacza to, że dla celów podatkowych tylko na podstawie w/w dokumentów można zaliczyć nieściągalne wierzytelności w koszty uzyskania przychodu. Z przedstawionego stanu faktycznego, wynika że nie było prowadzone postępowanie upadłościowe, ani egzekucja komornika. Jednakże zgodnie z oceną firmy windykacyjnej koszty postępowania przewyższają wartość zadłużenia. W związku z powyższym może Pan zaliczyć w koszty uzyskania przychodu na podstawie protokołu o którym mowa w art. 23 ust. 2 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, które uprawnia podatnika do zaliczenia wierzytelności nieściągalnej do kosztów uzyskania przychodów (w kwocie netto ) - pod warunkiem, że przedmiotowa wierzytelność została zarachowana jako przychód należny. W myśl powołanych przepisów, podatnik ma prawo zaliczyć w ciężar kosztów uzyskania przychodów kwotę nieodzyskanych należności, które wcześniej zostały zarachowane jako przychód należny. Zatem Pana stanowisko zajęte we wniosku jest prawidłowe wobec czego Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sierpcu postanowił jak w sentencji.

Dodatkowo
Pytanie podatnika