logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

Rodzaj dokumentu
postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
Sygnatura
AD-415-48/07
Data
2007-09-24
Autor
Urząd Skarbowy Poznań-Grunwald
Temat
Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Źródła przychodów --> Przychody z kapitałów pieniężnych
Słowa kluczowe
łączenie spółek
objęcie udziałów
Treść

W dniu 25.06.2007r. złożony został wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji w zakresie osowania przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wnioskodawca jest udziałowcem spółki z o.o, która obok kapitału zakładowego, posiada również kapitał zapasowy.
Spółka zamierza dokonać połączenia z inną spółką kapitałową w trybie:

1/ art. 492 par. 1 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych tj. poprzez zawiązanie nowej spółki kapitałowej ( spółka nowo zawiązana) , albo:
2/ art. 492 par.1 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych , poprzez przejęcie spółki przez spółkę przejmującą.

Zdaniem Wnioskodawcy w momencie objęcia akcji spółki nowo zawiązanej lub spółki przejmującej przez dotychczasowych udziałowców spółki łączącej się lub przejmowanej , objęte przez nich akcje – również w części przewyższającej wartość kapitału zakładowego spółki – nie będą stanowiły przychodu podatnika w dacie objęcia tych akcji na podstawie art. 24 ust.8 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Organ podatkowy uznaje stanowisko strony za prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art.17 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych /j. t. Dz.U. z 2000 r. Nr 14 poz.176 z późn.zm./ za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, których podstawą uzyskania są udziały / akcje/ w spółce mającej osobowość prawną lub spółdzielni, w tym również:

a/ dywidendy z akcji złożonych przez członków pracowniczych funduszy emerytalnych na rachunkach ilościowych,

b/ oprocentowanie udziałów członkowskich z nadwyżki bilansowej /dochodu ogólnego/ w spółdzielniach

c/ podział majątku likwidowanej spółki / spółdzielni/

d/ wartość dokonanych na rzecz udziałowców i akcjonariuszy nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń , określoną według zasad wynikających z art.11 ust. 2-2b.

Zgodnie z przepisem art. 24 ust.5 pkt 7 w/cyt. ustawy dochodem z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód /przychód/ faktycznie uzyskany z tego udziału , w tym także , w przypadku podziału spółek, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału nie stanowi zorganizowanej części przedsiębiorstwa – ustalona na dzień podziału nadwyżka nominalnej wartości udziałów /akcji/ przydzielonych w spółce przejmującej lub nowo zawiązanej nad kosztami nabycia lub objęcia udziałów / akcji/ w spółce dzielonej , obliczonymi zgodnie z art.22 ust.1f albo art.23 ust.1 pkt 38(....) .

W myśl przepisów art. 24 ust.8 wyżej cytowanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – w przypadku połączenia lub podziału spółek kapitałowych, dochód ( przychód) udziałowca ( akcjonariusza) spółki przejmowanej lub dzielonej , stanowiący nadwyżkę pomiędzy wartością nominalną udziałów ( akcji) przydzielonych przez spółkę przejmującą lub nowo zawiązaną , a wydatkami na nabycie ( objęcie) udziałów ( akcji) w spółce przejmowanej lub dzielonej nie podlega opodatkowaniu w momencie połączenia lub podziału spółek.

Biorąc pod uwagę przytoczone przepisy oraz stan faktyczny, Naczelnik Urzędu Skarbowego Poznań- Grunwald stwierdza, że po stronie dotychczasowego udziałowca spółki z o.o , wartość nominalna otrzymanych akcji spółki nowo zawiązanej lub spółki przejmującej , przyznanych w związku z połączeniem , przejęciem również w części przewyższającej kapitał zakładowy spółki z o.o – nie będzie stanowiła przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w dacie objęcia tych akcji.

Dodatkowo
Pytanie podatnika