logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

Rodzaj dokumentu
postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
Sygnatura
ZD/4061-189/2/07
Data
2007-09-28
Autor
Pierwszy Wielkopolski Urząd Skarbowy w Poznaniu
Temat
Podatek dochodowy od osób prawnych --> Koszty uzyskania przychodów --> Wydatki nieuznawane za koszty uzyskania przychodów
Słowa kluczowe
koszty uzyskania przychodów
odsetki od pożyczki
udziałowiec
wartość zadłużenia
wyłączenie z kosztów
Treść

2.07.2007r. wpłynął do organu podatkowego wniosek Podatnika o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.

Spółka wskazuje, iż otrzymała w styczniu 2004r. pożyczkę od udziałowca szwedzkiego - spółki X. Spółka X jest udziałowcem bezpośrednim Wnioskodawcy.

Oprócz zadłużenia z tytułu pożyczki, Spółka jest również zadłużona z innych tytułów wobec podmiotów powiązanych. Jednocześnie na dzień zapłaty odsetek od pożyczki, oprócz zobowiązań wobec podmiotów powiązanych, Spółka posiada również należności od tych podmiotów.

W związku z przedstawionym stanem faktycznym, Wnioskodawca zwrócił się o udzielenie odpowiedzi na pytanie, co należy rozumieć pod pojęciem „wartości zadłużenia”?

Wnioskodawca wskazuje, iż zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 60 ustawy podatkowej, do kosztów uzyskania przychodów nie zalicza się odsetek od pożyczek (kredytów) udzielonych spółce przez jej udziałowca (akcjonariusza) posiadającego nie mniej niż 25% udziałów (akcji) tej spółki albo udziałowców (akcjonariuszy) posiadających łącznie nie mniej niż 25% udziałów (akcji) tej spółki, jeżeli wartość zadłużenia spółki wobec udziałowców (akcjonariuszy) tej spółki posiadających co najmniej 25% udziałów (akcji) i wobec innych podmiotów posiadających co najmniej 25% udziałów w kapitale takiego udziałowca (akcjonariusza) osiągnie łącznie trzykrotność wartości kapitału zakładowego spółki - w części, w jakiej pożyczka (kredyt) przekracza tę wartość zadłużenia, określoną na dzień zapłaty odsetek; przepisy te stosuje się odpowiednio do spółdzielni, członków spółdzielni oraz funduszu udziałowego takiej spółdzielni.

Wątpliwości, zdaniem Podatnika, może budzić pojęcie „wartość zadłużenia”, bowiem nie zostało ono zdefiniowane w przepisach podatkowych. Spółka podnosi, iż przepisy art. 16 ust. 1 pkt 60 ustawy podatkowej, mówiąc o zadłużeniu, nie precyzują jednak jego rodzaju. Wnioskodawca wskazuje, iż zgodnie z wykładnią językową, zadłużenie to suma długów, bez ich różnicowania na podstawie tytułu prawnego. Zdaniem Podatnika, powyższe stanowisko znajduje odzwierciedlenie w interpretacjach organów podatkowych. Jak podkreślił Dyrektor Izby Skarbowej w Gdańsku w piśmie z dnia 18 sierpnia 2004r. nr BI/005-0375/04: „pojęcie „zadłużenia” nie zostało zdefiniowane w przepisach prawa podatkowego. Posługując się zaś znaczeniem tego słowa w języku potocznym, zadłużenie jest rozumiane jako ogólna suma długów danej osoby lub przedsiębiorstwa.”

W ocenie Spółki, w praktyce zadłużenie, o którym mowa w art. 16 ust. 1 pkt 60 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, oznacza zarówno zadłużenie z tytułu pożyczek zaciągniętych przez Spółkę, jak i zadłużenie z innych tytułów (w szczególności z tytułu dostaw towarów i usług) wobec udziałowców Spółki posiadających co najmniej 25% udziałów i wobec innych podmiotów posiadających co najmniej 25% udziałów w kapitale takiego udziałowca, ustalone na dzień spłaty odsetek od pożyczki.

Podatnik podnosi również, iż w piśmie z dnia 23 maja 2006r. Naczelnik Pierwszego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Poznaniu (ZD/406-41-1/CIT/06) zauważył, że: „Do kwoty tego zadłużenia należy zatem zaliczyć wszelkiego rodzaju zadłużenie wobec ww. podmiotów, tj. zarówno zadłużenie z tytułu pożyczek (kredytów), pozostałych do zapłaty odsetek od tych pożyczek (kredytów), jak również wszelkie inne zadłużenia, w tym także wynikające z istniejących zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług. Analizowany przepis znajduje zatem zastosowanie w przypadkach wypłaty odsetek od pożyczek (kredytów), kiedy zadłużenie spółki - określone na dzień zapłaty odsetek - z jakiegokolwiek tytułu wobec wspomnianych podmiotów powiązanych osiągnie trzykrotność kapitału zakładowego Spółki.(...) W celu wyliczenia kwoty odsetek od pożyczki stanowiących koszty uzyskania przychodów należy wziąć pod uwagę faktycznie istniejące (tj. pozostające do uregulowania przez Spółkę) na dzień spłaty odsetek zobowiązania Spółki wobec podmiotów, określonych w cytowanym przepisie (w przedstawionym przez Wnioskującego stanie faktycznym wobec jedynego udziałowca Spółki, jak również wobec ewentualnych innych podmiotów posiadających co najmniej 25% udziałów w kapitale jedynego udziałowca Spółki).”

Zdaniem Wnioskodawcy, biorąc pod uwagę powyższą interpretację, można sądzić, że wartość zadłużenia, o której mowa w art. 16 ust. 1 pkt 60 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, na dzień zapłaty odsetek nie uwzględnia odsetek od pożyczek spłacanych w tym dniu, bowiem nie będą wtedy stanowić zadłużenia. Podobnie, wartość zadłużenia nie będzie obejmować również zadłużenia z innych tytułów spłacanych w dniu, w którym są spłacane odsetki od pożyczki, bowiem kwoty te na dzień zapłaty odsetek nie stanowią już zadłużenia.

Podobne stanowisko wyraził również, zdaniem Podatnika, Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w postanowieniu z dnia 22 września 2006r. (ŁUS-II-2-423/123/06/JB), który uznał, że: „do wartości zadłużenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 pkt 60 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, określonego na dzień zapłaty odsetek nie należy wliczać kwoty odsetek spłaconych w tym dniu, ponieważ odsetki te nie stanowią już zadłużenia.”

Ustosunkowując się do przedstawionej powyżej kwestii, stwierdza się co następuje:

Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 60 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), nie uważa się za koszt uzyskania przychodów odsetek od pożyczek (kredytów) udzielonych spółce przez jej udziałowca (akcjonariusza) posiadającego nie miej niż 25 % udziałów (akcji) tej spółki, albo udziałowców (akcjonariuszy) posiadających łącznie nie mniej niż 25% udziałów (akcji) tej spółki, jeżeli wartość zadłużenia spółki wobec udziałowców (akcjonariuszy) tej spółki posiadających co najmniej 25 % udziałów (akcji) i wobec innych podmiotów posiadających co najmniej 25 % udziałów w kapitale takiego udziałowca (akcjonariusza) osiągnie łącznie trzykrotność wartości kapitału zakładowego spółki – w części, w jakiej pożyczka (kredyt) przekracza tą wartość zadłużenia, określoną na dzień zapłaty odsetek; przepisy te stosuje się odpowiednio do spółdzielni, członków spółdzielni oraz funduszu udziałowego takiej spółdzielni.

Zgodnie z wyżej wymienionym art. 16 ust. 1 pkt 60 ustawy podatkowej, możliwość zaliczania w koszty uzyskania przychodów odsetek od pożyczek (kredytów) udzielanych spółce przez podmioty z nią powiązane ograniczona została przez ustawodawcę w sposób, o którym mowa w tym przepisie, a mianowicie:

    1) przez udziałowca, który posiada nie mniej niż 25% udziałów spółki, albo
    2) przez kilku udziałowców, którzy łącznie mają nie mniej niż 25% udziałów spółki.

Przepisy te znajdują zastosowanie w przypadkach, kiedy zadłużenie spółki (pożyczkobiorcy) wobec powyżej wymienionych udziałowców oraz wobec innych podmiotów posiadających co najmniej 25% udziałów w kapitale takich udziałowców, przekroczy określony pułap liczony w stosunku do wielkości kapitału zakładowego pożyczkobiorcy.

Zdaniem tutejszego organu, ponieważ w przedmiotowym przepisie mowa jest o wartości „zadłużenia”, które nie zostało zdefiniowane w przepisach prawa podatkowego, należy posłużyć się przy jego interpretacji wykładnią językową. Na gruncie języka polskiego „zadłużenie” znaczy tyle co: „ogólna suma długów danej osoby lub przedsiębiorstwa; dług”, natomiast poprzez pojęcie „długu” należy rozumieć „zaciągnięta pożyczka zwykle pieniężna; obowiązek dłużnika do spełnienia oznaczonego świadczenia; zobowiązanie do określonych świadczeń pieniężnych lub w naturze” (Nowy Słownik Języka Polskiego, PWN, 2003r.).

Wobec powyższego, stwierdzić należy, iż do ustalenia wartości zadłużenia spółki wobec akcjonariusza na dzień zapłaty odsetek, należy zaliczyć wszelkiego rodzaju zadłużenie wobec podmiotów, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 60 ustawy, tj. zarówno zadłużenie z tytułu pożyczek (kredytów), odsetek od tych pożyczek (kredytów), jak również zadłużenie z innych tytułów (np. dostaw towarów i usług).

Mając na uwadze powyższe, należy uznać, iż skoro „zadłużenie” jest sumą długów, a o długu mówi się tylko wtedy, kiedy po stronie Spółki istnieje zobowiązanie, to w przedstawionym stanie faktycznym do wartości zadłużenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 pkt 60 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, określonego na dzień zapłaty odsetek, nie należy wliczać kwoty odsetek od pożyczek oraz wartości zadłużenia z innych tytułów spłacanych w tym dniu, ponieważ kwoty te nie stanowią już na dzień zapłaty odsetek zadłużenia. Spełnienie świadczenia wobec wierzyciela skutkuje bowiem wygaśnięciem zobowiązania (długu).

Organ podatkowy pragnie ponadto wskazać, iż powoływane przez Wnioskodawcę postanowienia co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego zostały wydane w indywidualnych sprawach odrębnych od Spółki podmiotów, wobec czego, tutejszy organ podatkowy wydając niniejsze postanowienie, nie miał obowiązku stosowania się do treści przytoczonych przez Podatnika pism.

Przedmiotowa interpretacja co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.

Dodatkowo
Pytanie podatnika