logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

Rodzaj dokumentu
postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
Sygnatura
1472/SPC/436-45/07/PK
Data
2007-09-10
Autor
Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie
Temat
Podatek od czynności cywilnoprawnych --> Przedmiot opodatkowania --> Wyłączenia
Słowa kluczowe
podatek od czynności cywilnoprawnych
podatek od towarów i usług
podatek od wartości dodanej
pożyczka
umowa pożyczki
wyłączenie
zwolnienia z podatku od towarów i usług
Treść

W przedstawionym we wniosku stanie faktycznym, Spółka będąca podatnikiem podatku od towarów i usług otrzymała na potrzeby swojej działalności pożyczkę od podmiotu krajowego. Pożyczkodawca nie jest udziałowcem Spółki i jest podatnikiem podatku od wartości dodanej. Pożyczka ma charakter odpłatny. Umowa została podpisana w Polsce i dotyczyła środków znajdujących się w Polsce. Pożyczkodawca udzielał pożyczek w przeszłości i zamierza dokonywać takie czynności w przyszłości.

W związku z tak przedstawionym stanem faktycznym Spółka stoi na stanowisku, iż umowa ta nie podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie potwierdza powyższe stanowisko Spółki i wyjaśnia:

W przedmiotowym przypadku kluczowe znaczenie mają kwestie opodatkowania transakcji podatkiem od towarów i usług, gdyż zgodnie z art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 09.09.2000r. (Dz. U. Nr 41 z 2005r. poz. 399 ze zm.) o podatku od czynności cywilnoprawnych, podatkowi temu nie podlegają czynności cywilnoprawne, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności jest:

  1. opodatkowana podatkiem od towarów i usług,
  2. zwolniona z podatku od towarów i usług, z wyjątkiem:

– umów sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość lub jej część, albo prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub udział w tych prawach,

– umowy spółki i jej zmiany,

– umowy sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 z 2004r. poz. 535 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają, m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Istotnym dla uznania danej czynności za dostawę towarów jest ustalenie czy jej przedmiotem jest towar w rozumieniu art. 2 pkt. 6 ustawy o podatku od towarów i usług. Towarem – w rozumieniu niniejszego przepisu są rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty. W odniesieniu do pożyczki przedmiotem czynności jest określona suma pieniędzy, która to nie zawiera się w definicji pojęcia „towar”. Nie ma więc w tym przypadku dostawy towarów.

Udzielnie pożyczki, można kwalifikować zatem jako odpłatne świadczenie usług. Definicję odpłatnego świadczenia usług zawiera art. 8 ust 1 ww. ustawy. W myśl tych przepisów przez świadczenie usług rozumie się każde odpłatne świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów (...). Tym samym każda pożyczka o charakterze odpłatnym może zostać uznana za czynność opodatkowaną podatkiem od towarów i usług.

Kolejną przesłanką istotną z punktu widzenia przedstawionego stanu faktycznego jest posiadanie przymiotu podatnika przez usługodawcę w odniesieniu do wyżej wymienionej usługi pożyczki.

Zgodnie z art. 15 ust 1 ustawy o podatku od towarów i usług podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Zgodnie zaś z brzmieniem ust. 2 tego artykułu działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Interpretując powyższy przepis należy brać pod uwagę również przepisy ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Zgodnie art. 7 § 1 tej ustawy podatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, podlegająca na mocy ustaw podatkowych obowiązkowi podatkowemu. Tym samym o podatniku można mówić wyłącznie w kontekście czynności, której dokonanie powoduje powstanie obowiązku podatkowego.

Biorąc pod uwagę powyższe przepisy należy stwierdzić, że status podatnika podatku od towarów i usług posiada podmiot prowadzący działalność gospodarczą, tylko w odniesieniu do czynności, które wchodzą zakres tej działalności.

W związku z tym podatkowi od towarów i usług podlegać będą mowy pożyczki udzielane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Skoro pożyczkodawca udzielał pożyczek w przeszłości i zamierza dokonywać takie czynności w przyszłości i spełnione są inne wskazane powyżej warunki to należy uznać, iż pożyczka została udzielona w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. W związku z tym należy uznać, iż pożyczka ta podlega podatkowi od towarów i usług i z tego względu nie podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Stanowisko Spółki przedstawione we wniosku jest zatem prawidłowe.

Dodatkowo
Pytanie podatnika