logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

Rodzaj dokumentu
postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
Sygnatura
1472/SOI/423-21/07/PK
Data
2007-08-03
Autor
Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie
Temat
Podatek dochodowy od osób prawnych --> Podstawa opodatkowania i wysokość podatku --> Opodatkowanie dochodów z udziału w zyskach osób prawnych
Słowa kluczowe
kodeks spółek handlowych
łączenie spółek
łączenie spółek przez przejęcie
podatek dochodowy od osób prawnych
podział spółki
podział spółki przez wydzielenie
przejęcie spółki
spółki handlowe
sukcesja
sukcesja prawna
sukcesja uniwersalna
zryczałtowany podatek dochodowy
Treść

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Bank planuje integrację z X S.A. (dalej: X) należącym do tej samej grupy kapitałowej. Integracja nastąpi w drodze podziału przez wydzielenie o którym mowa w art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych. W konsekwencji podziału X nastąpi przeniesienie na Bank części przedsiębiorstwa X. W zamian za otrzymany majątek akcjonariusze X otrzymają akcje w podwyższonym kapitale zakładowym wyemitowane przez Bank.

Podział X nastąpi po uprzednim wydzieleniu organizacyjnym, finansowym i funkcjonalnym dwóch części – jednej która będzie stanowić przedsiębiorstwo X po podziale i drugiej – przyłączanej do Bank. W związku z tym zarządy obydwóch banków podjęły uchwały o zamiarze integracji w drodze podziału X przez przeniesienie części majątku X w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa na Bank w zamian za akcje Bank, które obejmą akcjonariusze X. Zarząd Bank podjął także uchwałę o ustaleniu na potrzeby podziału X stosunku przydziału akcji, tj. stosunku w jakim akcjonariusze X obejmą akcje Bank w związku z podziałem X. Zgodnie z tą uchwałą każdy akcjonariusz X otrzyma 3,3 akcji Bank na każda posiadaną akcję X, przy jednoczesnym zachowaniu posiadania akcji X.

W celu wydzielenia w strukturze X dwóch zorganizowanych części przedsiębiorstwa, podjęto działania mające na celu utworzenie dwóch jednostek organizacyjnych (Zakładów) grupujących jednostki i pracowników przydzielonych do obydwu części X. W tym celu, za zgodą Komisji Nadzoru Bankowego została dokonana zmiana statutu X umożliwiająca utworzenie w strukturze X dwóch Zakładów, tj. jednostek organizacyjnych które mogą grupować inne jednostki organizacyjne X, wraz z pracownikami. Zakłady będą posiadać regulamin organizacyjny, który będzie określać ich wewnętrzną organizację oraz funkcje i zakres działania jednostek i komórek organizacyjnych X w strukturze zakładu, w tym zasady wewnętrznej współpracy. Każda jednostka organizacyjna X będzie przyporządkowana do jednego z tych Zakładów, a pracownicy tych jednostek organizacyjnych staną się pracownikami Zakładu, pod który podlegać będzie ich jednostka organizacyjna.

Obydwa Zakłady zostały wyposażone w składniki majątkowe obejmujące także zobowiązania. Każdy z nich posiada własne zasady rachunkowości, plany kont, budżet, a także prowadzi analizę swojej sytuacji finansowej oraz sprawozdawczość obejmującą co najmniej bilans i rachunek zysków i strat.

Zakłady jako części przedsiębiorstwa bankowego X przeznaczone są do wykonywania czynności bankowych. Sposób organizacji, przyporządkowanie pracowników, służy zapewnieniu dalszego wykonywania czynności bankowych przez Zakłady. Po podziale jeden z Zakładów (pozostający w X) będzie prowadził samodzielną działalność jako odrębny bank, a drugi będzie świadczyć usługi bankowe i finansowe w ramach innej osoby prawnej – Bank.

W związku z powyższym stanem faktycznym, wnioskodawca stoi na stanowisku, iż obie części przedsiębiorstwa zorganizowane w odrębne jednostki organizacyjne (zakłady) stanowić będą zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4, art. 10 ust. 1 pkt 6 i art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie podziela stanowisko Banku i wyjaśnia:

Zgodnie z art 4a pkt 4 ustawy z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. Nr 54 z 2000r., poz. 654 ze zm.) ilekroć w tej ustawie jest mowa o zorganizowanej części przedsiębiorstwa - oznacza to organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Art. 12 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy stanowi iż w spółce podlegającej podziałowi, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie majątek przejmowany na skutek podziału lub majątek pozostający w spółce, nie stanowią zorganizowanej części przedsiębiorstwa przychodem jest w szczególności wartość rynkowa składników majątkowych przeniesionych na spółki przejmujące lub nowo zawiązane ustalona na dzień podziału lub wydzielenia; przepisy art. 14 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio. W związku z tym po stronie Bank nie powstanie przychód o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy, gdyż może on powstać jedynie po stronie spółki podlegającej podziałowi.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 6 ww. ustawy dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 pkt 4a i 4b, jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału (akcji), w tym także w przypadku podziału spółek, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie majątek przejmowany na skutek podziału lub majątek pozostający w spółce, nie stanowią zorganizowanej części przedsiębiorstwa - ustalona na dzień podziału nadwyżka nominalnej wartości udziałów (akcji) przydzielonych w spółce przejmującej lub nowo zawiązanej nad kosztami nabycia lub objęcia udziałów (akcji) w spółce dzielonej, obliczonymi zgodnie z art. 15 ust. 1k albo art. 16 ust. 1 pkt 8; jeżeli podział spółki następuje przez wydzielenie, kosztem uzyskania przychodów jest wartość lub kwota wydatków poniesionych przez udziałowca (akcjonariusza) na objęcie lub nabycie udziałów (akcji) w spółce dzielonej, ustalona w takiej proporcji, w jakiej pozostaje u tego udziałowca wartość nominalna unicestwianych udziałów (akcji) w spółce dzielonej do wartości nominalnej udziałów (akcji) przed podziałem.

Jak wynika z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego, w zakresie przepisów wskazanych przez Bank, dla obowiązków Banku znaczenie może mieć przepis art. 10 ust. 1 pkt 6 w związku z art. 4a pkt 4 ww. ustawy. W tym zakresie przytoczyć należy treść art. 26 ust. 6 ww. ustawy, zgodnie z którym w przypadku dochodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6, spółka przejmująca lub nowo zawiązana jest obowiązana jako płatnik, w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał dochód, wpłacić podatek, o którym mowa w art. 22 ust. 1, na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według siedziby podatnika, a w przypadku podatników wymienionych w art. 3 ust. 2 - na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych. Podatnik jest obowiązany przed tym terminem przekazać płatnikowi kwotę tego podatku. W terminie wpłaty podatku płatnik jest obowiązany przesłać podatnikowi informację o wpłaconym podatku, sporządzoną według ustalonego wzoru.

Z łącznej analizy przepisu art. 10 ust. 1 pkt 6 i art. 26 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wynika więc, iż w przypadku gdy Zakłady nie stanowią zorganizowanych części przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy to na Bank mogą ciążyć obowiązki płatnika, czyli obowiązek poboru podatku dochodowego od osób prawnych. W związku z tym kluczowym dla rozstrzygnięcia czy na Banku ciąży taki obowiązek czy nie jest ustalenie czy Zakłady o których mowa we wniosku stanowią zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ww. ustawy. Z przepisu tego wynika, iż aby uznać zespół składników majątkowych za zorganizowaną część przedsiębiorstwa musi on stanowić organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, obejmujący zobowiązania, przeznaczony do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Jak wynika z opisanego we wniosku stanu faktycznego wykaz aktywów i pasywów (obejmujących zobowiązania) każdego z zakładów będzie stanowił część uzgodnień wynikających z Planu Podziału X. Każdy z Zakładów będzie posiadał odrębną strukturę organizacyjną z jednym kierownikiem sprawującym nadzór nad każdym z nich. Z tego wynika, iż Zakłady będą wyodrębnione organizacyjnie. Ponadto spełniony będzie warunek ażeby zespoły składników materialnych i niematerialnych w postaci Zakładów, obejmowały zobowiązania.

W zakresie wyodrębnienia finansowego Naczelnik tut. Urzędu zauważa, iż z wniosku wynika, że każdy z Zakładów został wyposażony w składniki majątkowe, które pozwalają na prowadzenie samodzielnej gospodarki finansowej. Usługi świadczone wzajemnie przez Zakłady są wyceniane i rozliczane. Operacje obydwu Zakładów i ich wyniki są raportowane osobno i możliwe jest zidentyfikowanie i wycenienie wzajemnych świadczeń pomiędzy zakładami. Każdy zakład będzie posiadał własne przepisy w zakresie zasad rachunkowości, sprawozdawczości, plany kont, plan finansowy (budżet) oraz prowadzi analizę swojej sytuacji finansowej. Ponadto oba Zakłady przygotowują miesięczne i kwartalne sprawozdania finansowe, obejmujące co najmniej bilans i rachunek zysków i strat. Zdaniem Naczelnika tut. Urzędu powyższy stan faktyczny potwierdza, iż obydwa Zakłady będą finansowo wyodrębnione z X.

Na płaszczyźnie funkcjonalnej obie części przeznaczone będą do prowadzenia czynności bankowych. Po podziale obydwie części będą zdolne do prowadzenia samodzielnej działalności bankowej. W przedstawionym stanie faktycznym Bank wskazał, iż przed podziałem obydwa Zakłady będą zdolne do prowadzenia samodzielnej (niezależnej od drugiego Zakładu) działalności bankowej. W związku z tym Naczelnik tut. Urzędu podziela opinię Banku, iż w przedmiotowej sytuacji spełniony jest wymóg funkcjonalnego wyodrębnienia Zakładów.

Reasumując, w przedstawionym we wniosku stanie faktycznym na Banku nie będą ciążyły obowiązki płatnika wynikające z art. 26 ust. 6 w związku z art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, gdyż Zakłady stanowią zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 tej ustawy. W przedmiotowym przypadku nie powstanie przychód o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 9 tej ustawy, gdyż Bank nie podlega podziałowi, a przychód o którym mowa w tym przepisie jest przychodem powstającym w spółce podlegającej podziałowi.

Dodatkowo
Pytanie podatnika