logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

Rodzaj dokumentu
postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
Sygnatura
DD423-5/07
Data
2007-09-25
Autor
Urząd Skarbowy w Pile
Temat
Podatek dochodowy od osób prawnych --> Koszty uzyskania przychodów
Słowa kluczowe
koszty uzyskania przychodów
łączenie spółek
nabycie udziałów
odsetki od pożyczki
Treść

Wnioskiem z dnia 28 czerwca 2007 r. (wpływ 29.06.2007 r.) Pełnomocnik Spółki zwrócił się z wnioskiem o potwierdzenie, że zgodnie z treścią art. 16 ust. 1 pkt 10 lit. a) oraz art. 16 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych /t. jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm./ w związku z art. 16 ust. 1 pkt 8 cyt. wyżej ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Spółce przysługuje prawo do zaliczenia jako koszt uzyskania przychodu odsetek od pożyczek zaciągniętych i wydatkowanych na zakup udziałów/ akcji w polskich spółkach:

1/ w momencie zapłaty lub kapitalizacji tych odsetek aż do całkowitej spłaty zadłużenia, niezależnie od tego, czy po dokonaniu zakupu zostanie dokonane połączenie Spółki z podmiotem, którego udziały/akcje zostały nabyte czy też połączenie takie nie nastąpi;

2/ a w przypadku dokonania takiego połączenia, Spółka lub podmiot przejmujący (w zależności od wybranej formy połączenia) jest uprawniona do zaliczenia w koszty uzyskania przychodu odsetek od pożyczek w momencie ich zapłaty lub kapitalizacji także po dokonaniu przedmiotowego połączenia.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Spółka zmierzając do rozwinięcia głównego zakresu jej działalności (działalność holdingów)postanowiła pozyskać środki na ten cel przez zaciągnięcie pożyczek od niepowiązanej ze sobą spółki z siedzibą w Szwecji. Udzielająca pożyczki spółka prowadzi działalność finansową, polegającą między innymi na udzielaniu pożyczek, na dowód czego dołączono kopię umowy tej spółki z wskazaniem § 3 umowy, z którego – po przetłumaczeniu – wynika że zakres działalności obejmuje „pośrednie bądź bezpośrednie przyjmowanie depozytów oraz udzielanie pożyczek”.

Pochodzące z otrzymanych pożyczek środki Spółka zamierza wykorzystać m. in. na nabycie udziałów/akcji w innych polskich spółkach. Z tytułu udzielonych pożyczek spółka będzie wypłacać pożyczkodawcy wynagrodzenie w postaci odsetek.

Spółka wskazuje, że po dokonaniu zakupu udziałów/akcji w polskich spółkach planowane jest połączenie tych spółek z pytającą spółką przy czym w chwili obecnej nie podjęto jeszcze decyzji, czy spółki zostaną połączone oraz w jakiej formie ewentualne połączenie nastąpi (tj. który z podmiotów byłby podmiotem przejmującym).

Zdaniem podatnika odsetki od pożyczek będą stanowić koszty uzyskania przychodu w momencie zapłaty lub kapitalizacji odsetek, a fakt że nabyte udziały/ akcje mogą ulec unicestwieniu w wyniku połączenia Spółki z podmiotem, którego udziały/akcje zostały nabyte pozostaje bez wpływu na odliczalność odsetek. Na potwierdzenie tego stanowiska Spółka przywołuje przepisy ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych /t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm./ traktujące o:

- ogólnych przesłankach uznania wydatku za koszt podatkowy (art. 15 ust. 1 pkt 1),

- momencie zaliczenia odsetek w koszty uzyskania przychodu (art. 16 ust. 1 pkt 10 lit a) oraz art. 16 ust. 1 pkt 11),

- okolicznościach ograniczających możliwość zaliczenia odsetek do kosztów uzyskania przychodów (art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61),

- wyłączeniach z kosztów uzyskania przychodów (art. 16 ust. 1 pkt 8).

Na dowód słuszności swojego stanowiska Spółka dołączyła 1 decyzję w sprawie interpretacji prawa podatkowego wydaną w 2006 r., 4 postanowienia w sprawie interpretacji prawa podatkowego wydane w 2005 i 2006 roku oraz 1 informację o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego wydaną w 2004 r., które traktują o odsetkach od kredytu/pożyczki finansujących zakup udziałów/akcji.

Udzielając odpowiedzi na postawione pytanie organ podatkowy wskazuje, iż w myśl przepisów art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych /t. jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm./ kosztami uzyskania przychodów są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów, które wymienione zostały w art. 16 ust. 1. Zatem o zakwalifikowaniu danego kosztu do grupy kosztów uzyskania przychodów decyduje:

- poniesienie kosztu w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów

- niezakwalifikowanie tego kosztu do grupy kosztów nieuznawanych przez ustawę za koszty uzyskania przychodów

W art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.) ustawodawca postanowił, że nie uznaje się za koszty uzyskania przychodów wydatków na objęcie lub nabycie udziałów albo wkładów w spółdzielni, udziałów albo akcji w spółce oraz innych papierów wartościowych, a także wydatków na nabycie tytułów uczestnictwa lub jednostek uczestnictwa w funduszach kapitałowych; wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych wkładów, udziałów, akcji oraz innych papierów wartościowych, w tym z tytułu wykupu przez emitenta papierów wartościowych, a także z odkupienia tytułów uczestnictwa lub jednostek uczestnictwa w funduszach kapitałowych albo umorzenia jednostek uczestnictwa, tytułów uczestnictwa oraz certyfikatów inwestycyjnych w funduszach kapitałowych z zastrzeżeniem ust. 7e.

W ocenie organu podatkowego pożyczki, które Spółka zamierza przeznaczyć na zakup udziałów/akcji stanowić będą źródło finansowania zamierzonych zakupów. Natomiast odsetki od tych pożyczek nie kwalifikują się do wydatków, o których mowa w cytowanym wyżej przepisie art. 16 ust.1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Do odsetek tych zastosowanie będą miały przepisy art. 16 ust. 1 pkt 10 lit. a) oraz art. 16 ust. 1 pkt 11, w myśl których nie uważa się za koszty uzyskania przychodów naliczonych, lecz nie zapłaconych albo umorzonych odsetek od zobowiązań, w tym również od pożyczek (kredytów) – art. 16 ust. 1 pkt 11 oraz wydatków na spłatę pożyczek (kredytów), z wyjątkiem skapitalizowanych odsetek od tych pożyczek (kredytów) – art. 16 ust. 1 pkt 10 lit. a).

Nie będą miały również zastosowania do tych odsetek znajdujące się w przepisach art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych szczegółowe rozwiązania dotyczące tzw. niedostatecznej kapitalizacji, albowiem udziałowcem Spółki nie jest Spółka AB, a także - jak przedstawia Pełnomocnik w stanie faktycznym - Spółka nie posiada udziałów u pożyczkodawcy i spółki te nie mają wspólnego udziałowca.

Zatem odsetki od pożyczek przeznaczonych na zakup udziałów/akcji w polskich spółkach będą kosztami uzyskania przychodów w momencie zapłaty bądź kapitalizacji.

Odnosząc się do działań hipotetycznych jakim będzie ewentualne połączenie Spółki z podmiotem, którego udziały/akcje zostaną nabyte organ podatkowy uważa, że połączenie takie nie będzie stanowiło przeszkody w zaliczeniu zapłaconych odsetek do kosztów uzyskania przychodów ponieważ w myśl przepisów art. 93 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa /t. jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm./ osoba prawna łącząca się wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki każdej z łączących się spółek.

Przedstawione przez Pełnomocnika Spółki we wniosku stanowisko podatnika, uznaje się więc za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego we wniosku i stanu prawnego obowiązującego na dzień wydania niniejszego postanowienia.

Dodatkowo
Pytanie podatnika