logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

Rodzaj dokumentu
postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
Sygnatura
PUS.I/423/44/07
Data
2007-07-17
Autor
Podkarpacki Urząd Skarbowy
Temat
Podatek dochodowy od osób prawnych --> Koszty uzyskania przychodów --> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów
Słowa kluczowe
koszty uzyskania przychodów
łączenie spółek
Treść

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) w związku z art. 4 ust. 1 i art. 7 ustawy z dnia 16.11.2006 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1590) oraz art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity z 2000 r. Dz. U. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku V. Sp. z o.o. z dnia 09.05.2007 r. (data wpływu do tut. urzędu dnia 11.05.2007 r.), znak: DF/63/2007, o udzielenie pisemnej interpretacji w zakresie prawidłowości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kosztów związanych z połączeniem spółek, takich jak koszty opinii wyceny spółek oraz koszty ogłoszenia w Monitorze Sądowym - Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie postanawia uznać, że w przedstawionym stanie faktycznym stanowisko zawarte we wniosku jest prawidłowe.

Z przedstawionego przez Podatnika stanu faktycznego opisanego we wniosku wynika, że Spółka zgodnie z podjętą uchwałą Rady Nadzorczej łączy się z dwoma innymi spółkami i w związku z tym przedsięwzięciem poniosła koszty opinii wyceny łączących się spółek oraz koszty ogłoszenia w Monitorze Sądowym. Podatnik przedstawia we wniosku przyczyny połączenia, a także korzyści dla Spółki wynikające z tego połączenia. Wątpliwości Podatnika dotyczą prawidłowości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu kosztów związanych z połączeniem się spółek. Zdaniem Podatnika, koszty dotyczące połączenia się spółek traktuje się jako koszty pośrednie i uznaje za koszty uzyskania przychodów.

Odnosząc się do stanu faktycznego przedstawionego przez Jednostkę i obowiązującego stanu prawnego tutejszy organ podatkowy stwierdza co następuje.

W świetle przedstawionego stanu faktycznego Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego stwierdza, iż w przedmiotowej sprawie mają zastosowanie przepisy art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych według których kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Tak więc, kosztami uzyskania przychodów są wszelkie, racjonalne i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, których celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie i zachowanie źródła przychodów, z wyjątkiem wymienionych w art. 16 ust. 1 ww. ustawy.

O sposobie klasyfikacji kosztów decyduje sam podatnik i to on ponosi odpowiedzialność za zaliczenie ich do kosztów uzyskania przychodów. Uznając, zatem, dany wydatek za koszt uzyskania przychodów Spółka musi jednoznacznie wykazać, że jego poniesienie miało lub mogło mieć wpływ na wielkość osiągniętego przychodu. Takie prawidłowo udokumentowane wydatki można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów stosownie do postanowień art. 15 ust. 1 cyt. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zatem każdy racjonalny i prawidłowo udokumentowany wydatek nie wymieniony w katalogu negatywnym art. 16 ust. 1 ustawy, który jest związany bezpośrednio lub pośrednio z działalnością podatnika i ma lub chociaż może mieć wpływ na uzyskanie przychodów, podlega zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów.

W świetle powyższego uzasadnione i udokumentowane wydatki ponoszone przez Spółkę przejmującą w toku procesu łączeniowego mogą być rozpoznawane jako koszty podatkowe. Z uwagi na to, że czynności konieczne dla sfinalizowania połączenia – a o takie pyta Spółka we wniosku - muszą być podejmowane przed dniem faktycznego połączenia, nie ma przeszkód by związane z nimi wydatki traktować jako ponoszone w celu osiągnięcia przychodów.

Uwzględniając powyższe wyjaśnienia postanowiono jak w sentencji nin. postanowienia, uznając za słuszne stanowisko przedstawione we wniosku Podatnika.

Dodatkowo
Pytanie podatnikaTożsamy z