logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

Rodzaj dokumentu
postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
Sygnatura
ŁUS-II-2-423/161/07/AG
Data
2007-08-16
Autor
Łódzki Urząd Skarbowy
Temat
Podatek dochodowy od osób prawnych --> Zwolnienia przedmiotowe
Podatek dochodowy od osób prawnych --> Przychody --> Przychody
Słowa kluczowe
dochody wolne od podatku
gospodarowanie zasobami mieszkaniowymi
grunty
odszkodowania
opodatkowanie dochodu
parking
powództwo
spółdzielnie mieszkaniowe
użytkowanie wieczyste
zasoby mieszkaniowe
zwolnienia przedmiotowe
Treść

Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie dotyczącej opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych przychodu uzyskanego przez Spółdzielnię z tytułu odszkodowania zasądzonego wyrokiem sądowym w związku z treścią art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) - w brzmieniu obowiązującym od dnia 01.01.2007r.uznajeza nieprawidłowe stanowisko przedstawione w złożonym wniosku.

Pismem z dnia 23.05.2007r. (data wpływu 25.05.2007r.) Spółdzielnia Mieszkaniowa zwróciła się z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji w sprawie dotyczącej opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych przychodu uzyskanego przez Spółdzielnię z tytułu odszkodowania zasądzonego wyrokiem sądowym w związku z treścią art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) - w brzmieniu obowiązującym od dnia 01.01.2007r.
Zgodnie z przedstawionym stanem faktycznym w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku RSM "X" - poprzedniczka Spółdzielni Mieszkaniowej - wybudowała przy ul. .......... w XXX kilka parkingów ogólnodostępnych dla potrzeb mieszkańców osiedla. Na części tych parkingów członkowie spółdzielni, zrzeszeni w Społecznych Komitetach Parkingowych, wybudowali wiaty i przekształcili je w parkingi strzeżone. Z tego tytułu wnosili, na podstawie umów najmu, do Spółdzielni opłaty, które równoważyły koszty utrzymania terenów parkingowych.
W 1996r. Urząd Miasta Łodzi wystąpił do sądu z pozwem o przekazanie mu tych nieruchomości, gdyż RSM "X" nie uzyskała prawa wieczystego użytkowania gruntów, na których znajdowały się parkingi. Spółdzielnia Mieszkaniowa przekazała tereny Urzędowi Miasta i jednocześnie wystąpiła z powództwem wzajemnym o zapłatę przez przejmującego ustalonej kwoty wartości przekazanych naniesień. W maju 2007r. zapadł wyrok zasądzający na rzecz Spółdzielni takie odszkodowanie.
Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) - wprowadzonego ustawą z dnia 16.11.2006r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2006r. Nr 217, poz. 1589) - wolne od podatku dochodowego od osób prawnych są dochody spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz samorządowych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność w zakresie gospodarki mieszkaniowej uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi - w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów, z wyłączeniem dochodów uzyskanych z innej działalności gospodarczej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi.
Na tle tego zapisu powstała wątpliwość, czy podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych odszkodowanie uzyskane w wyniku zwrotu (w formie odszkodowania) wartości naniesień na pasie parkingów osiedlowych przejętych przez Gminę Łódź?
W ocenie wnioskodawcy, działającego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15.12.2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych, przychód uzyskany z odszkodowania zwolniony będzie z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, gdyż jest ściśle związany z jednym ze składników, które wchodzą w skład zasobów mieszkaniowych, a uzyskana kwota odszkodowania będzie przeznaczona na cele związane z gospodarowaniem zasobami mieszkaniowymi.

Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi informuje, że zgodnie z obowiązującym od dnia 01.01.2007r. art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) - wprowadzonym ustawą z dnia 16.11.2006r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2006r. Nr 217, poz. 1589) - wolne od podatku dochodowego od osób prawnych są dochody spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz samorządowych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność w zakresie gospodarki mieszkaniowej uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi - w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów, z wyłączeniem dochodów uzyskanych z innej działalności gospodarczej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi.
Ze powyższej normy prawnej wynika jednoznacznie, że opodatkowaniu podlegać będą:
1. dochody uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, które nie zostały przeznaczone na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych
2. dochody uzyskane z działalności innej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi.
Wprowadzone z dniem 01.01.2007r. opodatkowanie podatkiem dochodowym tej części dochodów, które nie spełniają jednocześnie dwóch przesłanek wymienionych w art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych powoduje konieczność rozgraniczenia przychodów, kosztów i dochodów uzyskanych z gospodarki zasobami mieszkaniowymi i przeznaczonych na cele związane z utrzymaniem tych zasobów, a więc wolnych od podatku od pozostałych nie spełniających w/w warunków.Z punktu widzenia podatku dochodowego istotny jest więc zarówno cel, na jaki ma być przeznaczony osiągnięty przez podatnika dochód, jak również źródło pochodzenia tego dochodu.W związku z powyższym istotna jest prawidłowa wykładnia definicji zasobów mieszkaniowych.
Uwzględniając charakter opłat w postaci czynszów oraz pokrywanych z nich kosztów, uzasadnione jest rozumienie pojęcia "zasoby mieszkaniowe", o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 44 w/w ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jako - nie tylko - lokale mieszkalne, ale również pomieszczenia pozostałe i urządzenia wchodzące w skład budynku mieszkalnego, lub znajdujące się poza nim, których istnienie jest niezbędne dla prawidłowego korzystania z mieszkań przez mieszkańców, a także ułatwiające im dostęp do budynku mieszkalnego oraz zapewniające sprawne jego funkcjonowanie oraz administrowanie. Na tej podstawie zasadne jest zaliczenie do zasobów mieszkaniowych:
1. budynków mieszkalnych wraz z wyposażeniem technicznym oraz przynależnymi do nich pomieszczeniami, w szczególności takimi jak: dźwigi osobowe i towarowe, aparaty do wymiany ciepła, kotłownie i hydrofornie wbudowane, klatki schodowe, strychy, piwnice, komórki, garaże,
2. pomieszczeń znajdujących się w budynku mieszkalnym lub poza nim, związanych z administrowaniem i zapewnieniem bezawaryjnego funkcjonowania osiedlowych budynków mieszkalnych, w szczególności: budynków (pomieszczeń) administracji osiedlowej, kotłowni i hydroforni wolnostojących, osiedlowych warsztatów (zakładów) konserwacyjno-remontowych,
3. urządzeń i uzbrojenia terenów, na których znajdują się w/w budynki, w szczególności: zbiorników-dołów gnilnych, szamb, rurociągów i przewodów sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, gazowej, ciepłowniczej, sieci elektroenergetycznych i telefonicznych, budowli inżynieryjnych, budowli komunikacyjnych (np: drogi osiedlowe, ulice, chodniki), innych budowli i urządzeń związanych z ukształtowaniem i zagospodarowaniem terenu, mających wpływ na prawidłowe funkcjonowanie budynków mieszkalnych (np: latarnie oświetleniowe, ogrodzenia).

Jedynie opłaty, jako czynsze związane z w/w budowlami (pomieszczeniami), obiektami i urządzeniami oraz sfinansowane z nich koszty stanowić będą przychody i koszty związane z gospodarowaniem zasobami mieszkaniowymi.
Dochód powstały z nadwyżki takich przychodów nad kosztami ich uzyskania, na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 w/w ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wolny będzie od podatku dochodowego, pod warunkiem oczywiście, że zostanie przeznaczony na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych.
W opinii tutejszego organu, parkingi osiedlowe należy zaliczyć do "innych budowli i urządzeń związanych z ukształtowaniem i zagospodarowaniem terenu, mających wpływ na prawidłowe funkcjonowanie budynków mieszkalnych", to jednak z uwagi na to, że faktycznym właścicielem gruntów jest Urząd Miasta, w niniejszej sprawie istotne znaczenie ma fakt, na jakiej podstawie prawnej użytkowane były grunty, na których wybudowane zostały naniesienia.
Zarówno wnioskodawca, jak również RSM "X", nie uzyskały prawa do wieczystego użytkowania gruntów, na których wybudowano parkingi.
W przypadku braku tytułu prawnego do użytkowania gruntów objętych zapytaniem brak będzie podstaw do uznania, że zasądzone wyrokiem sądowym odszkodowanie - stanowiące zapłatę wartości przekazanych naniesień - będzie przychodem związanym z gospodarowaniem zasobami mieszkaniowymi.

W świetle powyższego, tutejszy organ podatkowy stwierdza, iż stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 23.05.2007r. jest nieprawidłowe, stąd też postanowił jak w sentencji.
Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania postanowienia.
Interpretacja nie jest wiążąca dla wnioskodawcy, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia na podstawie art. 14b § 1 i 2 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa.

Dodatkowo
Pytanie podatnika