logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

Rodzaj dokumentu
interpretacja indywidualna
Sygnatura
IP-PB3-423-6/07-2/MS
Data
2007-10-05
Autor
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
Temat
Podatek dochodowy od osób prawnych --> Koszty uzyskania przychodów --> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów
Podatek dochodowy od osób prawnych --> Koszty uzyskania przychodów --> Wydatki nieuznawane za koszty uzyskania przychodów
Słowa kluczowe
Francja
odsetki od pożyczki
spółka jawna
wydatek
wyłączenie z kosztów
Treść

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 10.07.2007r. (data wpływu 11.07.2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11.07.2007r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie uznania za koszty uzyskania przychodów wydatków poniesionych na odsetki od pożyczki, z której środki Wnioskodawca zamierza przeznaczyć na pokrycia wkładu w spółce jawnej.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka zamierza zaciągnąć pożyczkę, by przeznaczyć uzyskane w ten sposób środki na działalność gospodarczą w formie spółki jawnej, tj. na wniesienie do niej wkładu. Jednocześnie, z tytułu zaciągnięcia przedmiotowej pożyczki, względem Spółki powstanie obowiązek zapłaty odsetek...

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy płacone przez Spółkę odsetki od zaciągniętej pożyczki, przeznaczonej na prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółki osobowej tj. na wniesienie do niej wkładu, będą mogły zostać przez Spółkę zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, jako koszty związane z prowadzeniem wspomnianej działalności gospodarczej.

Zdaniem Spółki, odsetki z tytułu udzielonej pożyczki, którą Spółka przeznaczy następnie na prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółki osobowej, będą mogły być przez Spółkę uznane za koszt uzyskania przychodów z tego tytułu.

Spółka podkreśla, że zgodnie z art.15 ust.1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust.1. W opinii Spółki, ponoszone przez nią wydatki z tytułu płatności odsetek spełniają wskazane w art. 15 ust. 1 kryteria. Wnioskodawca wskazuje, że sformułowanie „poniesione w celu osiągnięcia przychodów” oznacza, iż wydatek, aby mógł być uznany za koszt uzyskania przychodu , powinien przyczyniać się do powstania u podatnika przychodu. Jednocześnie Spółka podkreśla, że nie jest przy tym wymagane, aby poniesiony wydatek ostatecznie skutkował uzyskaniem przychodu, wystarczy jedynie intencja poniesienia go w celu uzyskania przychodu. Nie jest również konieczne, aby określony wydatek mógł zostać bezpośrednio przypisany do określonej kategorii przychodu. Wnioskodawca wskazuje, że przedstawione stanowisko Spółki w tym zakresie wielokrotnie potwierdzone zostało przez interpretacje organów podatkowych oraz orzecznictwo sądów administracyjnych.

W ocenie Spółki, odsetki od pożyczki służącej prowadzeniu działalności gospodarczej w formie spółki osobowej tworzonej przez Spółkę stanowić będą koszt pośrednio wpływający na powstanie przychodu z tytułu tej działalności. Spółka zawiązuje bowiem spółkę osobową w celu osiągnięcia przychodów z jej działalności. Zgodnie bowiem z art. 5 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przychody z udziału w spółce nie będącej osobą prawną łączy się z przychodami każdego wspólnika. Spółka podkreśla, że wydatki związane ze sfinansowaniem wkładu w spółce osobowej są konieczne dla powstania przedmiotowego źródła przychodów, i w opinii Spółki, stanowią kategorię kosztów ogólnego funkcjonowania takich jak np. wydatki na nabycie siedziby lub koszty wynagrodzeń. Jednocześnie Spółka podkreśla, że ponoszony przez nią wydatek z tytułu odsetek od pożyczki przeznaczonej na prowadzenie działalności w formie spółki osobowej nie został także wymieniony w art. 16 ust.1 pośród wydatków wyłączonych z kategorii koszów uzyskania przychodów.

W szczególności, Spółka wskazuje, że w przedmiotowej sytuacji nie znajdzie zastosowania art. 16 ust.1 pkt 13, mówiący, iż podatnik nie może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów odsetek od własnego kapitału włożonego przez podatnika w źródło przychodów. W ocenie Spółki, nie można w tym przypadku mówić o odsetkach od własnego kapitału, odsetki naliczane będą bowiem od pożyczki udzielonej Spółce przez inny podmiot. Przedmiotowy przepis, w opinii Spółki, znaleźć mógłby ewentualne zastosowanie w przypadku pożyczki z własnych kapitałów udzielonej przez wspólnika spółce osobowej.

Powyższe stanowisko, zdaniem Spółki, potwierdza orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego (wyrok z 12.11.1998r., SA/Sz 2440/97), wskazując (na gruncie analogicznego przepisu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), iż „ zawarcie umowy pożyczki pomiędzy wspólnikiem spółki cywilnej a samą spółką skutkuje zatem, że wspólnik pożycza sam sobie w części, w jakiej ma udział w majątku wspólnym. Odsetki od takiej pożyczki, stanowiącej własny kapitał włożony przez podatnika w źródło przychodu, nie uważa się za koszt uzyskania przychodu w spółce cywilnej stosownie do art. 23 ust.1 pkt 9 ustawy z 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych”. Spółka wskazuje postanowienie Ministra Finansów z dnia 4.02.2002r. (PB4/AK-031/23/02), w którym Minister także wskazał, że art. 16 ust.1 pkt 13 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dotyczy przypadku, gdy wspólnik spółki osobowej udzieli spółce pożyczki.

Mając powyższe na uwadze, w ocenie Spółki, odsetki od pożyczki zaciągniętej przez Spółkę na prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółki osobowej (tj. wniesienie do niej wkładu) mogą zostać przez Spółkę zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Stosownie do art. 3 ust.2 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2000r., Nr 54, poz. 654 ze zm.) podatnicy, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów, które osiągają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zgodnie z przedstawionym we wniosku opisem zdarzenia przyszłego Wnioskodawca, będący rezydentem Francji (jak wynika ze wskazanego we wniosku adresu siedziby Wnioskodawcy), zamierza podjąć działalność gospodarczą na terenie Polski w formie spółki osobowej, tj. spółki jawnej. W zaistniałej sytuacji, ustalając zakres i zasady opodatkowania Spółki należy stosować zapisy Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Francuskiej w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodu i majątku z dnia 19.01.1977r. (Dz.U. Nr 1, poz. 5).

Zgodnie z art. 3 pkt 1 lit. d w/w Umowy za „przedsiębiorstwo Umawiającego się Państwa” uważa się przedsiębiorstwo prowadzone przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w tym państwie.

Zgodnie z art. 5 pkt 1 przedmiotowej Umowy oraz art.4a pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych „zakład” oznacza stałą placówkę, w której całkowicie albo częściowo wykonuje się działalność przedsiębiorstwa. Na gruncie tej definicji, w przypadku utworzenia spółki jawnej dojdzie do powstania zakładu rezydenta Francji w Polsce, ponieważ siedziba spółki osobowej spełnia przesłanki „stałej placówki”. Z zasady zakładu wynika, że zyski Spółki z udziału w spółce jawnej podlegają opodatkowaniu w Polsce, czyli w państwie położenia zakładu, przy czym opodatkowuje się zyski w takiej mierze, w jakie mogą być przypisane temu zakładowi. W państwie rezydencji wspólnika spółki jawnej znajduje natomiast zastosowanie metoda eliminacji podwójnego opodatkowania.

W tym przypadku Spółka, będąca rezydentem Francji, będzie uzyskiwać przychody i ponosić koszty z udziału w spółce osobowej na terenie Polski. W tej części, w której Spółka będzie uzyskiwać dochody z udziału w spółce jawnej, uznaje się, że prowadzi „przedsiębiorstwo Francji” na terenie Polski. Oznacza to, że do opodatkowania dochodów Spółki będzie miał zastosowanie art. 7 pkt 1 w/w umowy, zgodnie z którym zyski z udziału w spółce jawnej, jako zyski przedsiębiorstwa Umawiającego się Państwa, podlegają opodatkowaniu w państwie rezydencji Udziałowca spółki osobowej (tj. we Francji), chyba że w wyniku działalności prowadzonej przez spółkę jawną powstaje w Polsce zakład. W takim przypadku zyski Spółki z udziału w spółce jawnej mogą być opodatkowane w Polsce, jednak tylko w takiej mierze, w jakiej mogą być przypisane temu zakładowi.

Przy ustalaniu zysków zakładu, zgodnie z art. 7 ust. 3 cyt. Umowy, dopuszcza się odliczenie nakładów ponoszonych dla tego zakładu włącznie z kosztami zarządzania i ogólnymi kosztami administracyjnymi niezależnie od tego, czy powstały w tym Państwie, w którym leży zakład, czy gdzie indziej. Przytoczony przepis daje możliwość powiązania wydatków związanych z funkcjonowaniem już istniejących zakładów bez względu na miejsce ich poniesienia, a nie wydatków związanych z ich utworzeniem. W konsekwencji, art. 7 ust. 3 cyt. Umowy nie ma zastosowania do odsetek od pożyczki zaciągniętej przez Wnioskodawcę na wniesienie wkładu do spółki jawnej.

Skutki podatkowe związane z funkcjonowaniem spółki jawnej, a odnoszące się do jej wspólników będących osobami prawnymi oraz jednocześnie rezydentami Francji, będą rozpatrywane w oparciu o ustawę z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

Art. 5 ust.1 ww. ustawy stanowi, że przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, z zastrzeżeniem art. 1 ust.3, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy i praw majątkowych łączy się z przychodami każdego wspólnika proporcjonalnie do posiadanego udziału. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że udziały wspólników w przychodach są równe. Zgodnie z ust.2 cytowanego przepisu, zasady wyrażone w ust.1 stosuje się odpowiednio do rozliczenia kosztów uzyskania przychodów, wydatków nie stanowiących kosztów uzyskania przychodów, zwolnień i ulg podatkowych oraz obniżenia dochodu, podstawy opodatkowania lub podatku.

W świetle powyższego Wnioskodawca na podstawie art. 15 ust.1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, odsetki od zaciągniętej pożyczki, przeznaczonej na wniesienie wkładu do spółki jawnej zakładanej w Polsce, nie stanowią kosztów uzyskania przychodów w/w spółki jawnej, gdyż jest to wydatek wspólnika spółki jawnej, a nie spółki. Jednocześnie do kwalifikowania czy przedmiotowe odsetki stanowią koszty uzyskania w spółce będącej rezydentem Francji mają zastosowanie francuskie przepisy podatkowe, do których interpretowania Polska nie jest uprawniona.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.