logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

Rodzaj dokumentu
interpretacja indywidualna
Sygnatura
ITPP1/443-114/07/JK
Data
2007-10-05
Autor
Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy
Temat
Podatek od towarów i usług --> Wysokość opodatkowania --> Stawki --> Stawki podatku
Słowa kluczowe
dokumenty przewozowe
dostawa wewnątrzwspólnotowa
stawka preferencyjna
Treść

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 02 sierpnia 2007 r. (data wpływu 09.08.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości zastosowania stawki 0% przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów - jest prawidłowe.


UZASADNIENIE

W dniu 09 sierpnia 2007 r. został złożony ww. wniosek (uzupełniony dnia 14.09.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości zastosowania preferencyjnej stawki VAT w wysokości 0% w przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów uwzględniając warunki potwierdzenia takich dostaw na zasadach wynikających z art. 42 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka zamierza dokonywać wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów (mebli) na rzecz innej polskiej spółki (podatnika VAT), która zarejestrowana jest także dla celów podatku od wartości dodanej na terenie Niemiec gdzie ma zorganizowane biuro handlowe. Placówka ta rozlicza się z niemieckimi organami skarbowymi z wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów jak również z ich dostaw (mających status krajowych) dla odbiorców na terenie Niemiec. Dla wymienionych transakcji nabycia mebli nabywca będzie się posługiwał numerem identyfikacyjnym dla transakcji wewnątrzwspólnotowych nadanym przez niemieckie organy skarbowe.

Transport towaru organizowany będzie przez nabywcę, który zostanie wskazany w treści listu przewozowego CMR jako nadawca towaru. Meble nie będą jednak transportowane bezpośrednio do firmy odbiorcy (biura handlowego) lecz do agencji spedycyjno – celnej położonej na terenie Niemiec. Upoważniony pracownik tej agencji dokona w imieniu nabywcy potwierdzenia odbioru towaru na liście przewozowym CMR. Między odbiorcą towaru na terenie Niemiec a wspomnianą agencją celno – spedycyjną podpisana jest bowiem umowa, z której wynika, iż wymieniona agencja jest upoważniona przez nabywcę do odbioru towaru w jego imieniu. Przedmiotowe meble będą następnie rozwożone do klientów niemieckich bezpośrednio z terenu agencji celnej.

W związku z ww. transakcją Spółka będzie dysponowała następującymi dokumentami potwierdzającymi, że towary będące przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy zostały wywiezione z terytorium kraju i dostarczone do agencji celnej położonej na terenie Niemiec: kopia faktury potwierdzająca sprzedaż między Spółką a odbiorcą na terenie Niemiec, specyfikacja poszczególnych sztuk ładunku, list przewozowy CMR określający miejsce dostawy towarów jako agencję celną położoną na terenie Niemiec a także dokumenty zamówień, potwierdzenie zapłaty za towar (wydruk z systemu bankowego) oraz dokumenty WZ ze stemplem agencji celnej potwierdzającej odbiór towaru na terenie Niemiec.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.


Czy w opisanej sytuacji, posiadając ww. dokumenty potwierdzające dokonanie dostawy towarów na rzecz odbiorcy polskiego, który poda niemiecki numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych, Spółka będzie miała prawo zastosowania stawki 0%, na zasadach, o których mowa w art. 42 ustawy o VAT ...


Zdaniem wnioskodawcy posiadając ww. dokumenty potwierdzające dokonanie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów zrealizuje on warunek zastosowania stawki 0% VAT, określony w art. 42 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług.


W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 42 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów podlega opodatkowaniu według stawki podatku 0 % pod warunkiem, że :

  • podatnik dokonał dostawy na rzecz nabywcy posiadającego ważny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych, nadany przez państwo członkowskie właściwe dla nabywcy, zawierający dwuliterowy kod stosowany dla podatku od wartości dodanej, i podał ten numer oraz swój numer, o którym mowa w art. 97 ust. 10 na fakturze stwierdzającej dostawę towarów,
  • podatnik przed złożeniem deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, o którym mowa w art. 99, posiada w swojej dokumentacji dowody, że towary będące przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy zostały wywiezione z terytorium kraju i dostarczone do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju.


Z uwagi na fakt, iż w ww. sytuacji towar nie będzie osobiście dostarczany przez Spółkę lecz przez przewoźnika muszą również zostać spełnione warunki, o których mowa w art. 42 ust. 3 ustawy. Zgodnie z tym przepisem dowodami, o których mowa w ust. 1 pkt 2, są następujące dokumenty, jeżeli łącznie potwierdzają dostarczenie towarów będących przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów do nabywcy znajdującego się na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju :

  1. dokumenty przewozowe otrzymane od przewoźnika (spedytora) odpowiedzialnego za wywóz towarów z terytorium kraju, z których jednoznacznie wynika, że towary zostały dostarczone do miejsca ich przeznaczenia na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju – w przypadku gdy przewóz towarów zlecany jest przewoźnikowi (spedytorowi),
  2. kopia faktury,
  3. specyfikacja poszczególnych sztuk ładunku.


Nadmienić należy, iż zgodnie z art. 42 ust. 11 ww. ustawy w przypadku gdy dokumenty, o których mowa w ust. 3-5, nie potwierdzają jednoznacznie dostarczenia do nabywcy znajdującego się na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju towarów, dowodami, o których mowa w ust. 1 pkt 2, mogą być również inne dokumenty wskazujące, że nastąpiła dostawa wewnątrzwspólnotowa, w szczególności:

  1. korespondencja handlowa z nabywcą, w tym zamówienie,
  2. dokumenty dotyczące ubezpieczenia lub kosztów frachtu,
  3. dokument potwierdzający zapłatę za towar, z wyjątkiem przypadków, gdy dostawa ma charakter nieodpłatny lub zobowiązanie jest realizowane w innej formie, w takim przypadku inny dokument stwierdzający wygaśnięcie zobowiązania,
  4. dowód potwierdzający przyjęcie przez nabywcę towaru na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju.


Biorąc pod uwagę powołane regulacje prawne, stwierdzić należy, że możliwość zastosowania stawki 0% przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów ma zastosowanie gdy spełnione zostaną łącznie warunki dotyczące statusu dostawcy oraz nabywcy a także otrzymania stosownej dokumentacji podatkowej. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Spółka będzie w posiadaniu dokumentów wymaganych w ww. art. 42 ust. 3 ustawy, które jednak nie potwierdzą jednoznacznie, że towar dostarczono do odbiorcy gdyż faktycznie zostanie on przewieziony do agencji celnej. Decydujące znaczenie będzie miał zatem fakt posiadania przez Spółkę dodatkowej dokumentacji, o której mowa w art. 42 ust. 11 powołanej ustawy. Biorąc pod uwagę warunki zawartej umowy, z której wynika, że towar ma być dostarczany na teren agencji celnej, która posiada upoważnienie do jego odbioru w imieniu faktycznego nabywcy, dodatkowe dokumenty takie jak zamówienie, potwierdzenie zapłaty oraz potwierdzony dokument WZ będą stanowiły wystarczający dowód dostawy towaru do odbiorcy z terenu U.E. Istotne znaczenie ma także zmieszczenie na dokumencie CMR pieczęci potwierdzającej odbiór towaru przez agencję celną w imieniu nabywcy.

Z powyższego wynika zatem, że w opisanej sytuacji Spółka będąc w posiadaniu dokumentacji, o której mowa w art. 42 ust. 3 jak również w art. 42 ust. 11 powołanej ustawy, będzie uprawniona do zastosowania preferencyjnej stawki VAT w wysokości 0% w przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.