logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

Rodzaj dokumentu
postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
Sygnatura
PDFI/415-36/07
Data
2007-08-02
Autor
Urząd Skarbowy w Oświęcimiu
Temat
Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Zryczałtowany podatek dochodowy
Słowa kluczowe
działalność gospodarcza
handel
ryczałt ewidencjonowany
wyłączenie
Treść

POSTANOWIENIE

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu, działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.– Ordynacja podatkowa /t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm./- po rozpatrzeniu Pana wniosku złożonego w dniu 26.06.2007 r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

Pismem złożonym w dniu 26.06.2007 r. zwrócił się Pan z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Ze stanu faktycznego, przedstawionego w piśmie wynika, że prowadzi Pan działalność gospodarczą w zakresie– warsztat auto-mechaniki. Działalność opodatkowana jest ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, nie podlega Pan opodatkowaniu podatkiem VAT i nie posiada Pan kasy fiskalnej. Prowadzona działalność sklasyfikowana została w Polskiej Klasyfikacji Działalności pod symbolem ... .

Obecnie chce Pan rozszerzyć działalność gospodarczą o usługi naprawy i wymiany ogumienia, łącznie ze sprzedażą opon oraz usługi konserwacji sprzętu przeciwpożarowego (gaśnic).

W związku z powyższym pytanie skierowane do organu podatkowego brzmi:
–Czy w przypadku rozszerzenia działalności gospodarczej o usługi naprawy i wymiany ogumienia łącznie ze sprzedażą opon oraz o konserwację sprzętu przeciwpożarowego, działalność gospodarcza może podlegać nadal opodatkowaniu podatkiem dochodowym w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych?

Zdaniem Pana– takie rozszerzenie usług nie będzie skutkowało zmianą sposobu opodatkowania.

Biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny, w oparciu o obowiązujące przepisy prawa – Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu stwierdza co następuje:
Zgodnie z obowiązującym od 01.01.2007 r. brzmieniem przepisu art. 8 ust. 1 pkt 3 lit.f ustawy z dn. 20.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 ze zm.) cyt. „<...> opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 1b nie stosuje się do podatników <...> osiągających w całości lub w części przychody z tytułu <...> działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych <...>”.

W razie utraty warunków do opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, zgodnie z art. 22 wspomnianej ustawy podatnik jest obowiązany począwszy od dnia, w którym nastąpiła utrata tych warunków, zaprowadzić właściwe księgi – chyba, że jest zwolniony z tego obowiązku– i opłacać podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

Generalnie przychody z handlu nie stanowią podstawy do wyłączenia z opodatkowania przychodów zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Wyłączeniu podlegają wyłącznie przychody z handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych.

Ustawodawca wprawdzie nie skonkretyzował pojęcia „pojazdu mechanicznego” poza stwierdzeniem użytym w treści art. 8 ust. 1 pkt 3 lit. f, nie zastosował również odniesienia znaczenia tego pojęcia do definicji wynikających z innych ustaw, jednakże brak podatkowej definicji pojęcia „pojazdu mechanicznego” nie oznacza dowolności co do zakresu stosowania przedmiotowego przepisu.

W zaistniałej sytuacji przedmiotowe pojęcie należy interpretować zgodnie z wykładnią językową, logiczną i systemową.

Na podstawie znaczeń przypisywanych w Słowniku Języka Polskiego PWN pod redakcją prof. Mieczysława Szymczaka wydanie I Warszawa 1996r. dla pojęć „pojazd”, „mechaniczny”, „mechanizm” gdzie:
–„pojazd”– oznacza urządzenie do transportu lądowego przystosowane do poruszania się na kołach, gąsienicach, płozach po szynach, po drodze, bezpośrednio po gruncie.
–„mechaniczny”– oznacza m.in.: będący mechanizmem, związany z mechanizmem, powstały na zasadzie praw mechaniki,
–„mechanizm”– oznacza zespół współpracujących ze sobą części składowych maszyny lub przyrządu spełniających określone zadanie np. przenoszenie ruchu <...>,
należy przyjąć, iż ogólny zakres przepisu odnosi się do wszelkiego rodzaju urządzeń zdolnych technicznie do poruszania się na lądzie w sposób wynikający z zastosowanego typu mechanizmu.

Zawarta w określeniu ww. znaczenia pojazdu sugestia przeznaczenia urządzenia jako służącego do celów transportowych, znajduje potwierdzenie co do sposobu kwalifikacji rodzajowej tego typu urządzeń– w przepisach art. 2 ustawy z dn. 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t. j. z 2005 r. Dz.U. Nr 108, poz. 908 ze zm.).

Przepis ten zawiera w pkt 31 – 52 definicje pojazdu, a także poszczególnych jego rodzajów stanowiąc m.in., iż użyte w ustawie określenia oznaczają:
31)pojazd– środek transportu przeznaczony do poruszania się po drodze oraz maszynę lub urządzenie do tego przystosowane;
32)pojazd silnikowy– pojazd wyposażony w silnik, z wyjątkiem motoroweru i pojazdu szynowego;
33)pojazd samochodowy– pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25km/h; określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego;
34)pojazd wolnobieżny– pojazd silnikowy, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 25km/h, z wyłączeniem ciągnika rolniczego;
35)pojazd członowy– zespół pojazdów składający się z pojazdu silnikowego złączonego z naczepą;
36)pojazd specjalny– pojazd samochodowy lub przyczepę przeznaczone do wykonywania specjalnej funkcji, która powoduje konieczność dostosowania nadwozia lub posiadania specjalnego wyposażenia; w pojeździe tym mogą być przewożone osoby i rzeczy związane z wykonywaniem tej funkcji;......
42a) ciągnik samochodowy– pojazd samochodowy przeznaczony konstrukcyjnie wyłącznie do ciągnięcia przyczepy; określenie to obejmuje ciągnik siodłowy i ciągnik balastowy;
44)ciągnik rolniczy– pojazd silnikowy skonstruowany do używania łącznie ze sprzętem do prac rolnych, leśnych lub ogrodniczych; ciągnik taki może być również przystosowany do ciągnięcia przyczep oraz do prac ziemnych;
45)motocykl– pojazd samochodowy jednośladowy lub z bocznym wózkiem– wielośladowy;
46)motorower– pojazd jednośladowy lub dwuśladowy zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemności skokowej nieprzekraczającej 50cm3, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h;
47)rower– pojazd jednośladowy lub wielośladowy poruszany siłą mięśni osoby jadącej tym pojazdem;
48)wózek inwalidzki– pojazd konstrukcyjnie przeznaczony do poruszania się osoby niepełnosprawnej, napędzany siłą mięśni lub za pomocą silnika, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do prędkości pieszego;
50) przyczep – pojazd bez silnika, przystosowany do łączenia go z innym pojazdem;
50) przyczepa lekka– przyczepę, której dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 750kg;
50) naczepa- przyczepę, której część spoczywa na pojeździe silnikowym i obciąża ten pojazd;

Powyższy, podany przykładowo katalog urządzeń zaliczanych do „pojazdów” w rozumieniu wspomnianych przepisów, a mieszczących się w pojęciu „pojazdu mechanicznego” nie stanowi ostatecznego kryterium uznania urządzenia za „pojazd mechaniczny”, ale może stanowić element wykładni logicznej.

Jest bezspornym, że skoro wyłączeniu z opodatkowania przychodów zryczałtowanym podatkiem dochodowym, podlega cała grupa wyrobów mieszcząca się w określeniu o charakterze ogólnym „części i akcesoria do pojazdów mechanicznych”, to mieszczące się w tej grupie pojazdy samochodowe, oraz części zamienne i akcesoria do tych pojazdów– również podlegają przedmiotowemu wyłączeniu z opodatkowania w formie zryczałtowanej.

W przedmiotowej sprawie, istotnym jest stwierdzenie, czy opony mieszczą się w kategorii wyrobów określonych przez ustawodawcę jako „części i akcesoria do pojazdów mechanicznych”.

Należy zauważyć, że opony jako produkt znajdują zastosowanie generalnie w większości urządzeń służących do przemieszczania się po gruncie stałym.

Wspomniany wcześniej Słownik Języka Polskiego PWN pod redakcją prof. Mieczysława Szymczaka, tłumaczy, iż pojęcie „opona”– to sprężysta powłoka z pokrytych gumą i złączonych ze sobą warstw tkaniny, stanowiącą zewnętrzną, stykającą się z nawierzchnią drogi część ogumienia pojazdu.

Nie ulega zatem wątpliwości, iż skoro opona stanowi część pojazdu, to przychody ze sprzedaży opon– bez względu czy stanowią one fabrycznie nowy czy też używany towar handlowy- podlegają wyłączeniu z opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym zgodnie z przepisem art. 8 ust. 1 pkt 3f powołanej na wstępie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

W związku z powyższym, w sytuacji gdy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej dokona Pan sprzedaży opon, to osiągnięcie przychodu z tego tytułu wykluczy Pana z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Zgodnie z art. 14a § 2 ustawy Ordynacja podatkowa niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę.

Stosownie do art. 14b § 1 i § 2 ustawy Ordynacja podatkowa interpretacja nie jest wiążąca dla wnioskodawcy, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej i może zostać zmieniona albo uchylona wyłącznie w drodze decyzji, w trybie określonym w § 5.

W sprawie będącej przedmiotem zapytania nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym.

POUCZENIE:
Na powyższe postanowienie służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego postanowienia (art. 14a § 4, art. 236 § 2 pkt 1 u.O.p.).

Dodatkowo
Pytanie podatnika