logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

Rodzaj dokumentu
interpretacja indywidualna
Sygnatura
IP-PP2-443-74/07-2/KCH
Data
2007-09-12
Autor
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
Temat
Podatek od towarów i usług --> Procedury szczególne --> System zwrotu podatku podróżnym --> Sprzedawcy
Podatek od towarów i usług --> Procedury szczególne --> System zwrotu podatku podróżnym --> Warunki zwrotu
Podatek od towarów i usług --> Procedury szczególne --> System zwrotu podatku podróżnym --> Podróżni
Słowa kluczowe
dokumenty
korekta
korekta podatku
podatek od towarów i usług
podróżni
zwrot podatku
Treść

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 01 sierpnia 2007r. (data wpływu 06 sierpnia 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do dokonania korekty podatku należnego od sprzedaży dokonanej w systemie zwrotu podatku podróżnym - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 06 sierpnia 2007r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do dokonania korekty podatku należnego od sprzedaży dokonanej w systemie tax free.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Spółka dokonuje zwrotu podatku podróżnym (tax free). Zwrot podatku, o którym mowa powyżej może być dokonany, jeżeli podróżny wywiózł zakupiony towar poza terytorium Wspólnoty nie później jednak niż w ostatnim dniu trzeciego miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonał zakupu. W myśl przepisów ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004r. (Dz. U. Nr 54, poz. 535, ze zm.) sprzedawca może zastosować 0% stawkę podatku, miedzy innymi pod warunkiem, że przed złożeniem deklaracji podatkowego za dany miesiąc otrzymał dokument zawierający potwierdzenie wywozu towarów poza terytorium Wspólnoty. Otrzymanie zaś przez podatnika dokumentu, o którym mowa powyżej w terminie późniejszym niż przed złożeniem deklaracji podatkowej, upoważnia podatnika do dokonania korekty podatku należnego od tej dostawy, nie później jednak niż przed upływem 6 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dokonano dostawy.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy otrzymanie dokumentu potwierdzającego wywóz towarów poza terytorium Wspólnoty w terminie późniejszym niż miesiąc, w którym nastąpiła sprzedaż upoważnia do dokonania korekty podatku należnego w deklaracji za miesiąc, w którym nastąpiła sprzedaż dla podróżnego czy w miesiącu otrzymania potwierdzenia wywozu towarów poza terytorium Wspólnoty.

Zdaniem wnioskodawcy korekty podatku należnego należy dokonać w deklaracji za miesiąc, w którym nastąpiła sprzedaż dla podróżnego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 126 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004r. (Dz. U. Nr 54, poz. 535, ze zm.) zwana dalej ustawą, osoby fizyczne mniemające stałego miejsca zamieszkania na terytorium Wspólnoty, zwane dalej „podróżnymi” mają prawo do otrzymania zwrotu podatku zapłaconego przy nabyciu towarów na terytorium kraju, które w stanie nienaruszonym zostały wywiezione przez nie poza terytorium Wspólnoty w bagażu osobistym podróżnego, z zastrzeżeniem ust. 3 oraz art. 127 i 128. Stosownie do art. 128 ust. 1 ustawy zwrot podatku może być dokonany, jeżeli podróżny wywiózł zakupiony towar poza terytorium Wspólnoty nie później niż w ostatnim dniu trzeciego miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonał zakupu. Podstawą do dokonania zwrotu podatku jest przedstawienie przez podróżnego imiennego dokumentu wystawionego przez sprzedawcę, zawierającego w szczególności kwotę podatku zapłaconego przy dostawie towarów. Wywóz towaru powinien być potwierdzony na tym dokumencie przez urząd celny stemplem zaopatrzonym w numerator. Do dokumentu zaś winien być dołączony wystawiony przez sprzedawcę paragon z kasy rejestrującej – zgodnie z art. 128 ust.2 ustawy.

W myśl art. 128 ust. 3 ustawy, urząd celny potwierdza wywóz towarów na dokumencie, o którym mowa powyżej, pod okazaniu przez podróżnego wywożonego towaru i sprawdzeniu zgodności danych dotyczących podróżnego zawartych w tym dokumencie z danymi zawartymi w przedstawionym paszporcie lub innym dokumencie stwierdzającym tożsamość.

Stosownie do art. 129 ust. 1 ustawy, do dostawy towarów, od których dokonano zwrotu podatku podróżnemu, sprzedawca stosuje stawkę podatku 0%, pod warunkiem, że:

  1. spełnił warunki, o których mowa w art. 127 ust. 4 pkt 1 i 4, oraz
  2. przed złożeniem deklaracji podatkowej za dany miesiąc otrzymał dokument określony w art. 128 ust. 2, zawierający potwierdzenie wywozu tych towarów poza terytorium Wspólnoty.


Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, iż w przypadku, gdy przed złożeniem deklaracji podatkowej za dany miesiąc, podatnik nie otrzymał dokumentu potwierdzającego wywóz towarów poza terytorium Wspólnoty, jest on obowiązany do zastosowania stawki podatku właściwej dla sprzedaży danego towaru w kraju.

Zgodnie z art. 129 ust. 2 ustawy, otrzymanie przez podatnika dokumentu potwierdzającego wywóz towarów poza terytorium Wspólnoty w terminie późniejszym niż określony w ust. 1 pkt 2 upoważnia podatnika do dokonania korekty podatku należnego od tej dostawy, nie później jednak niż przed upływem 6 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dokonano dostawy.

Mając na uwadze powyższe, należy stwierdzić, iż sprzedawca, który otrzymał dokument potwierdzający wywóz towaru poza terytorium Wspólnoty w terminie późniejszym niż określony w art. 129 ust. 1 pkt 2 ustawy, może dokonać korekty podatku należnego metodą:

  • korekty podatku należnego za miesiąc, w którym została dokonana sprzedaż,
  • korekty podatku należnego za miesiąc, w którym podatnik otrzymał dokument potwierdzający wywóz towarów poza terytorium Wspólnoty.


Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.