logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

Rodzaj dokumentu
informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego
Sygnatura
PDI/423-15/04
Data
2004-06-09
Autor
Pierwszy Urząd Skarbowy w Katowicach
Temat
Podatek dochodowy od osób prawnych
Podatek dochodowy od osób prawnych --> Podstawa opodatkowania i wysokość podatku
Słowa kluczowe
ogłoszenie upadłości
rok podatkowy
Treść

Jak wynika z ww. pisma Spółki, problemowe zagadnienie dotyczy obowiązku zamknięcia ksiąg rachunkowych oraz sporządzenia zeznania CIT-8 o wysokości osiągniętego dochodu/poniesionej straty w sytuacji ogłoszenia Postawieniem Sądu Rejonowego z dnia 22.04.2004 r. upadłości Spółki, z możliwością zawarcia układu.

Wyjaśniając wątpliwą dla Waszej Spółki kwestię, tut. organ wskazuje na przepis art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.). Zgodnie z treścią ww. art., cyt.: „Jeżeli z odrębnych przepisów wynika obowiązek zamknięcia ksiąg rachunkowych (sporządzenia bilansu) przed upływem przyjętego przez podatnika roku podatkowego, za rok podatkowy uważa się okres od pierwszego dnia miesiąca następującego po zakończeniu poprzedniego roku podatkowego do dnia zamknięcia ksiąg rachunkowych(...)”. Odrębnymi przepisami, z których wynika obowiązek zamknięcia ksiąg rachunkowych i sporządzenia bilansu są przepisy ustawy z dnia 29 września 1994 r.o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, poz. 591 ze zm.). Przepis art. 12 ust. 2 tej ustawy zawiera katalog sytuacji, w których zamyka się księgi rachunkowe. Księgi rachunkowe zamyka się m.in. zgodnie z art.12 ust.1 pkt 6 cyt."na dzień poprzedzający dzień postawienia jednostki w stan likwidacji lub upadlości". Jednakże zawarte w treści ww. art. 8 ust. 6 ustawy podatkowej odesłanie do przepisów ustawy o rachunkowości pozwala również na wskazanie sytuacji, w których na skutek obowiązku zamknięcia ksiąg rachunkowych - dochodzi również w sposób bezwzględny do skrócenia roku podatkowego. W sytuacji Waszej Spółki zdarzaniem takim, w myśl ww. art. 12 ust. 2 pk. 6 ustawy o rachunkowości, powodującym obowiązek sporządzenia zeznania CIT-8 jest właśnie postawienie w stan upadłości. Zatem, zgodnie z art. 8 ust. 6 wskazanej ustawy podatkowej, rokiem podatkowym Spółki będzie okres od pierwszego dnia miesiąca następującego po zakończeniu poprzedniego roku podatkowego do dnia zamknięcia ksiąg rachunkowych, natomiast kolejnym rokiem podatkowym będzie okres od dnia otwarcia ksiąg w zakresie składania zeznania o wysokości dochodu (straty) osiągniętego w roku podatkowym określone zostały w art. 27 ustawy o podatku dochodowym. W myśl postanowień ust. 1 tegoż art. - terminem do złożenia zeznania o wysokości dochodu (straty) CIT-8 jest okres do końca trzeciego miesiąca następnego roku podatkowego i jest to zarazem termin wpłaty podatku należnego , bądź różnicy między podatkiem należnym od dochodu a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku.

Reasumując, tut. organ podatkowy nie podziela stanowiska Spółki zaprezentowanego w ww. piśmie z dn. 19.05.2004 r., gdyż we wskazanej sytuacji zastosowanie znajdą wyżej powołane normy prawne, skutkujące dla Spółki obowiązkiem sporządzenia zarówno zeznania CIT-8, jak i bilansu zamknięcia na dzień poprzedzający postawienie Spółki w stan upadłości.