logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

Rodzaj dokumentu
informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego
Sygnatura
III-2/446-1030-678/04/JP
Data
2004-06-30
Autor
Urząd Skarbowy Łódź-Śródmieście
Temat
(Podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy) --> Podatek od towarów i usług --> Stawki podatku
Słowa kluczowe
usługi geodezyjne
Treść

Odpowiadając na pismo z dnia 23.01.2004 r. w części dotyczącej ustalenia właściwej stawki podatku VAT dla usług wykonywanych na zlecenie Podatnika przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego, które zostało uzupełnione pismami z dnia 09.02.2004 r., z dnia 25.02.2004 r. oraz z dnia 18.05.2004 r., Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Śródmieście działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.) wyjaśnia, co następuje:

Podatnik zwrócił się do tutejszego organu podatkowego z następującym wnioskiem: ,,...proszę o informację, czy zamawiane przez Podatnika w imieniu Starosty, realizującego zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, usługi polegające na modernizacji ewidencji gruntów, tworzeniu ewidencji budynków, lokali oraz mapy numerycznej stanowią w rozumieniu w/w ustawy (tu ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym) usługi geodezyjne, czy pomnożenie zbioru PZGiK, a więc usługi administracji publicznej”? W piśmie z 25.02.2004 r. uzupełniającym w/w wniosek Podatnik wniósł o ,,ustalenie właściwej stawki VAT dla usług wykonywanych na zlecenie Podatnika przez różne jednostki wykonawstwa geodezyjnego”. W związku z tym, że ustawa z dnia 08.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U z 1993 r. Nr 11, poz. 50 ze zm.) na podstawie przepisów zawartych w art. 175 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Z 2004 r. Nr 54, poz. 535) zwanej dalej ,,ustawą” utraciła, w swej zasadniczej części, z dniem 01.05.2004 r. moc obowiązującą, a w jej miejsce od dnia 01.05.2004 r. na podstawie art. 176 pkt 3 stosuje się przepisy ustawy, Podatnik wystąpił z wnioskiem o określenie stawki podatku od towarów i usług na podstawie przepisów ustawy obowiązującej od 01.05.2004 r.

Wprowadzając mocą art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy opodatkowanie podatkiem od towarów i usług odpłatnego świadczenia usług na terytorium kraju (Rzeczypospolitej Polskiej), ustawodawca określił również w art. 8 ust. 1 ustawy definicję odpłatnego świadczenia usług.

Usługą w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy jest każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej. W art. 8 ust. 3 ustawy wskazano, że usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, z wyjątkiem usług elektronicznych.

W złożonej w tutejszym urzędzie skarbowym w dniu 19.05.2004 r. opinii klasyfikacyjnej Urzędu Statystycznego w Łodzi nr OK-5672/KU-105/10-2496/2004 z dnia 10.05.2004 r., wydanej na wniosek Podatnika nr FK/3327-1/2003 z dnia 21.04.2004 r. Urząd Statystyczny w Łodzi wyraził następującą opinię: ,,...zgodnie z zasadami metodycznymi Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, wprowadzonej Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18.03.1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. z 1997 r. Nr 42, poz. 264 ze zm.), którą to Klasyfikację na podstawie § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 06.04.2004 r. (Dz. U. Z 2004 r. Nr 89, poz. 844) stosuje się nadal do celów podatkowych i w oparciu o przedstawiony przez wnioskodawcę opis, usługi polegające na: odnowie mapy zasadniczej (fotomechaniczne wykonanie nowych matryc, ręczne przerysowanie nakładek tematycznych ,,U” z urządzeniami podziemnymi oraz map koordynacyjnych), wprowadzenie aktualizacji bazy numerycznej mapy Łodzi (znajdujących się w Państwowym Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym) uzupełnienie bazy danych ewidencyjnych (w tym modernizacja ewidencji gruntów, zakładanie ewidencji budynków i lokali), tworzenie lokalnego systemu informacji o terenie, który opiera się na istniejących bazach danych PZGiK, wykonanie klasyfikacji gleboznawczej gruntów przez różne jednostki wykonawstwa geodezyjnego mieszczą się w grupowaniu 74.20.7 „Usługi naukowe i techniczne doradztwa związanego z problematyką inżynierską”

W oparciu o przywołane wyżej przepisy art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 8 ust. 1 i ust. 3 oraz przedstawioną przez Podatnika klasyfikację statystyczną czynności będących przedmiotem pytania należy stwierdzić co następuje:

Usługi o symbolu PKWiU 74.20.7 nie zostały wymienione w przepisach ustawy ani też w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27.04.2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 97, poz. 970 ze zm.) jako objęte zwolnieniem od podatku albo stawką 7 %, w związku z czym z mocy art. ust. 1 ustawy stawka podatku dla tych usług wynosi 22 %. Warto zauważyć, że pod rządami ustawy z 08.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym usługi naukowe i techniczne doradztwa związanego z problematyką inżynierską – wyłącznie w zakresie:

    1) usług geologicznych,
    2) usług geodezyjno-kartograficznych

znajdowały się pod pozycją 122 załącznika nr 3 do ustawy, który zawierał wykaz towarów i usług opodatkowanych – z mocy art. 18 ust. 2 ustawy z 08.01.1993 r. - stawką podatku 7%. Obecnie załącznik nr 3 do ustawy określający wykaz towarów i usług, opodatkowanych stawką 7 % nie zawiera pozycji odpowiadającej treścią pozycji 122 załącznika nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług z 1993 r.

W związku z powyższym należy uznać, że od dnia 01.05.2004 r., to jest dnia, od którego obowiązuje art. 41 ust. 1 ustawy, usługi oznaczone symbolem PKWiU 74.20.7 podlegają opodatkowaniu stawką 22 %.

Dodatkowo
Pytanie podatnika