logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-443/35/2006/IPP

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216 i art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity: Dz. U. z 2005 roku, nr 8, poz. 60 ze zm. ) w związku z wnioskiem z dnia x 2006 roku oraz pismem uzupełniającym z dnia x 2006 roku złożonym przez Fabryk... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-250/29673/06/DP

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Spółki dnia 28.07.2006 r. (data wpływu do tut. Urzędu 31.07.2006 r.) w sprawie udzielenia... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PW2/415-0071/06

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 14.07.2006r. - o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkoweg... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: BD-F/415-24/06/Z

  Wnioskiem z dnia 27.02.2006r. podatniczka zwróciła się do Urzędu Skarbowego w Nowym Tomyślu o interpretację zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa, kontrola skarbowa albo postępowanie ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PSUS/PP OIO/443-105/06/ŁG/51808

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) stwierdzam, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 10.02.2006 r., (wpływ do tut. organu w dniu 16.02.2006 r.), uzupełnionym pi... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP II 443/1/410/66/05

  W ocenie Naczelnika Dolnoslaskiego Urzedu Skarbowego we Wroclawiu przedstawione przez Podatnika stanowisko w sprawie jest nieprawidlowe. Jak stanowi art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow i uslug (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), podstawa opodatkowania wewnatrzwspolnotoweg... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB/OPD/415-19/05/RC

  Postanowienie Na podstawie art. 14a §1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wejherowie, po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 07.04.2005r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP 443/1/37/94/05

  Zgodnie z art. 119 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 ze zm.) podstawą opodatkowania przy wykonywaniu usług turystyki jest kwota marży pomniejszona o kwotę należnego podatku, z zastrzeżeniem ust. 5. Przez marżę, o której mowa wyżej ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP 443/1/25/22/05

  Zgodnie z 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają:1) odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;2) eksport towarów;3) import towarów;4) wewnątrzwspó... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: Pdf-415/15/05

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krośnie, działając na podstawie przepisów art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) oraz art. 9 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), po rozpa... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1434/SL-LD/415/37/JG/05

  Postanowienie Na podstawie art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U z 1997r. Nr 137 poz.926 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Praga postanawia nie uwzględnić stanowiska w przedmiocie zaliczenia w rocznym rozliczeniu podatku jako koszt uzys... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/RPP1/443-113/05/MM

  P O S T A N O W I E N I E W odpowiedzi na Państwa wniosek z dn. 10 stycznia 2005 r. (data wpływu do tut. Urzędu 18 stycznia 2005 r.), dotyczący stosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie nie wyodrębniania na fakturze kosztów transportu z tytułu dokonywanej sprzeda... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-156/05/CIP

  Stan faktyczny: Spółka jest czynnym podatnikiem VAT zarejestrowanym jako podatnik VAT UE. Produkty sprzedaje na terenie kraju, do krajów unijnych i poza unijnych. Do sprzedaży do krajów unijnych WDT na towary podatnik stosuje stawkę podatku VAT 0% przy spełnieniu warunków art. 42. Na faktur... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PO-1/443/294/103/ECH/04

  Wnoszący zapytanie przedstawił stan faktyczny, z którego wynika, że nabywa towary i produkty w Unii Europejskiej i dowozi je od nabywcy do siedziby firmy najczęściej własnym transportem lub transportem wynajętym krajowym. Na tle powyższych okoliczności faktycznych podatnik formułuje st... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PB I-3/4150/44/04/PM

  Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężn... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: OG/005/301/PD-II/56/2004

  Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zmianami) w odpowiedzi na pismo w sprawie opodatkowania należności za przeniesienia służbowe informuje: Zgodnie z zasadą wyraż... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: DPP-005-109/04

  Zgodnie z art. 31 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz.535 ) podstawą opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów jest kwota, jaką nabywający jest zobowiązany zapłacić. Przede wszystkim będzie to zatem należno... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-36/04

  Zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) podstawą opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów jest kwota, jaką nabywający jest obowiązany zapłacić. Podstawa opodatkowania, o której mowa w ar... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US40/VAT/I/1718/2004/D.Sz.

  Zgodnie z przepisem zawartym w art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54 poz. 535) podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2 –22, art. 30-32, art.119 oraz art. 120 ust. 4. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaż... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-II/443/24/04/PG

  Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie, działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na zapytanie z zakresu podatku od towarów i usług znak: 594//04 z dnia 13.05.2004 r. (data wpływu ... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.IX/443-44/HM/04

  Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Przemyślu, w odpowiedzi na pismo z dnia 21.06.2004 r. (data wpływu do Urzędu 25.06.2004 r.) w sprawie ustalenia podstawy opodatkowania ... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US 72/ROP1/423-501/04/AS

  Odpowiadając na zapytanie Spółki zawarte w piśmie z dnia 25.05.2004r. (data wpływu do tutejszego Urzędu – 28 maja 2004r.), złożone w trybie art. 14a ustawy Ordynacja podatkowa, Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie informuje o zakresie stosowania przepisów ust... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-23/04

  Pismem z dnia 27-05-2004 r. zwróciła się Spółka z prośbą o udzielenie pisemnej informacji w zakresie stosowania przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 54 , poz. 535 ) w następującym stanie faktycznym 1) Przepis art. 28 ... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP 443-17/04

  W odpowiedzi na pismo w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów podatkowych Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oleśnicy na mocy art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) uprzejmie wyjaśnia w zakresie podatku od... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP2-443-6/04

  Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) odpowiadając na pismo z dnia 23 marca 2004 r. uzupełnione w dniu 5 kwietnia 2004 r., Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy informuje. W przedmiotowym piśmie... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: BI/005/0070/04

  Stan faktyczny: Małżonek Podatniczki będący osobą niepełnosprawną zaliczoną do I grupy inwalidztwa ponosił wydatki związane z przejazdami taksówkami na konsultacje i badania lekarskie. Stosownie do treści art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od... Czytaj więcej >