logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-87/06/PK

  Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że spółka Spółka w latach 1999-2000 wydawała kupony obiadowe osobie zatrudnionej na podstawie umowy zlecenia. Od wartości tych kuponów Spółka pobierała składki na ubezpieczenie społeczne. W 2006r. Spółka uzyskała informację, iż kupony te... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: Pdf 415/40/2006

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krośnie, działając na podstawie art. 14 § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 11 ust. 1, art. 14 ust. 2 pkt 2, art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. a, art. 27b ust. 1 pkt 1 i art. 45 ust. 3a pkt 1 ustawy z... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.I-415/17/2006

  W sierpniu 2006 r. otrzymał Pan z ZUS zwrot nadpłaconych składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne oraz Fundusz Pracy (za okres X/2004-IX/2005). W świetle powyższego zwraca się Pan z prośbą o wyjaśnienie w jaki sposób należy dokonać korekty podatku dochodowego od osób fizycznych z ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG/005/89/PDII/415-50/06

  Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach działając na podstawie art. 216, art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005 r. ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku o interpretację z dnia 06.04.2006 r. Szpitala w zakres... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-26a/06/PK

  Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Spółka zatrudnia osoby na podstawie umowy zlecenia na czas nieokreślony. W związku z tym Spółka zwraca się z prośbą o wyjaśnienie jej obowiązków w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych związanych z sytuacją gdy zleceniobiorca ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-25/06/PK

  Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Spółka w przeszłości pobierała składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z tytułu wynagrodzenia za pracę w zawyżonej wysokości. W wyniku tego powstała nadpłata (potwierdzona przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych), która podlega zwro... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-16/06/PK

  Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Spółka w 2006r. otrzymała z ZUS i przekazała byłemu pracownikowi kwotę nadpłaconych składek emerytalno-rentowych za 2003r. Z nadpłaconych składek została potrącona przez ZUS składka na ubezpieczenie zdrowotne związane z koniecznością k... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-415/P/1/2006

  Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego uznaje za nieprawidłowe własne stanowisko w sprawie przedstawione przez podatnika we wniosku z dnia 01.12.2005 r., uzupełnionym w dn... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1439/DF/410/456/2005/art.14a

  POSTANOWIENIE Działając na podstawie przepisów art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t. jedn. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Wawer po rozpoznaniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-72/05/PK

  Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że zatrudniony w Instytucie pracownik otrzymał zwrot nadpłaconych składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z tytułu przekroczenia 30-krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok, będące... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZN-DF-I/4111-82/05

  Podatnik, w ramach działalności gospodarczej, prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów. Żonie podatnika, jako osobie współpracującej, została przyznana renta za okres od 19.11.2003 r. do 31.05.2005 r., co spowodowało powstanie nadpłaty z tytułu opłaconych składek na ube... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PUS.I/415/21-2/05

  Działając na podstawie: art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 35 ust. 1 pkt 1, ust. 3 - 4 oraz ust. 9, art. 37 ust. 1 i 1a pkt 5 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.I-1.415/10/2005

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kolbuszowej, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 14 ust. 3 pkt 3a, art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 2426-8-10-348/05

  Zgodnie ze stanem faktycznym w lipcu 2004 roku pracownik Szkoły Nr ... przekroczył roczną podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Korekta w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych spowodowała pomniejszenie składki na ubezpieczenie społeczne oraz zwiększenie kwoty skła... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.31/DG/412/WK/40/308/2004

  Podatnik, który otrzyma zwrot z ZUS nadpłaconych składek na ubezpieczenie społeczne nie musi sporządzać korekt zeznań podatkowych za lata, w których błędnie naliczono składki. Kwota nadpłaconych, a następnie zwróconych składek stanowi dla podatnika przychód, który podlega opodatkow... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US72/RPŁ/423-65/04/SS

  W odpowiedzi na pismo nr: GP 101/45/2004 z dnia 10.05.2004 r. (uzupełnione w dniu 02.06.2004r.) dotyczącego prośby o zajęcie stanowiska w sprawie wezwania I Urzędu Skarbowego w Koszalinie o wystawienie korekt PIT-11 z uwagi na zwrot nadpłaconych składek na ZUS, Naczelnik Drugiego Mazowieckie... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD-1/415/33/04

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Sączu działając w oparciu o art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na zapytanie z dnia 18 marca 2004 roku uzupełnione pismem z dnia 29.03.04 r., udziela informacji w zakresie stosowania pr... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US-24/2170/415/4/2004

  Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.z 2000r. Nr 14, poz. 176 z późn.zm.) przychodami są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartości otrzymanych świadczeń... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: SD/415-3/04

  Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( tj. Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm. ) przychodami są m.in. otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne. Zatem zwrócona z ZUS... Czytaj więcej >