logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-74/07/PK

  Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Spółka w ramach swojej działalności deleguje swoich pracowników do realizacji projektów za granicę w ramach kontraktów o dzieło zawieranych ze swoimi kontrahentami. Do tej pory firma oddelegowała pracowników głównie do Niemiec,... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/BP-II/4210-49/07/ZO

  DECYZJA Na podstawie art. 233 w związku z art. 239 i art. 14b §5 pkt 1 ustawy z 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawi... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-32/07/PK

  Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Spółka deleguje swoich pracowników do pracy poza granice Polski. Pobyt tych pracowników każdorazowo przekracza okres który zgodnie z umową o unikaniu podwójnego opodatkowania stanowi warunek wyłączenia z opodatkowania tych dochod... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDB/415-2/07, PDB/415-3/07, PDB/415-4/07

  Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz art. 10 ust. 1 pkt 1, art. 12 ust. 1, art. 21 ust. 1 pkt 3 lit. b) i pkt 95 ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-5/06

  Na podstawie art. 216 oraz art. 14a §1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8 z 2005 r., poz. 60 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sandomierzu, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 07.09.2006 r., który wpłynął do tut. urzędu w dniu 19.09.2006 r. za pośrednictwe... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PM/436-1/06/FJ

  Postanowienie Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Kraków działając na podstawie art. 14 a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Płatnika z dnia 26.09.2006 r., otrzymanego w dniu 03.10.200... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PM/436-2/06

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Namysłowie stwierdza, że stanowisko przedstawione przez Pana we wniosku z dnia 20 sierpnia 2006... Czytaj więcej >
 • wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: II FSK 1213/05

  Wojewódzki Sad Administracyjny w Białymstoku, wyrokiem z dnia 24 czerwca 2005 r., sygn. akt I SA/Bk 117/05, oddalił skargę „L.” spółki z o.o. w B. (dalej w skrócie: Spółka) na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Białymstoku z dnia 12 kwietnia 2005 r., nr PB.I/4218-8/JW./05, utrzymują... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP 443/1/37/06

  W dniu 30.06.2006 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Trzebnicy wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Jak stanowi art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik u... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-406/8/AZ/06

  P O S T A N O W I E N I E Działając na podstawie art.14a §1 i §4 oraz art.216 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. nr 8 poz.60 z 2005r ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Prudniku uznaje za nieprawidłowe stanowisko przedstawione w piśmie złożonym... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-10/06/JKA

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216 w związku z art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa /j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm./ Naczelnik Urzędu Skarbowego w ........ stwierdza, że stanowisko Komornika Sądowego ...... postawione... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD?406-35/1/PIT/06

  W dniu 22.05.2006r. Spółka złożyła wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Spółka prowadzi działalność gospodarczą w zakresie produkcji i sprzedaży kawy oraz herbaty. Z tego tytułu Spółka jest zarejestrowanym podatnikiem ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DM/415-0033/06/ŁB

  Postanowienie Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r., Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 07.04.2006r. (data wpływu do tut. Urzędu: 10.04.2006... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.40RPŁ/415/30/2006

  POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa -Wola na podstawie art.14a - 14 d i art.217 ustawy z dnia 29.8.1997r. - Ordynacja podatkowa ( Dz. U.z 2005 nr.8 poz.60 z późn.zm.) , w związku z wnioskiem z dnia 20.03.2006r. (wpływ 22.03.2006r.) uzupełnione pismem z dnia 19.04.2006r.i z dnia... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P-1/415/01/2006

  POSTANOWIENIE Na podstawie artykułu 14 a i art. 216 ustawy z dnia 29sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r Nr 8 poz. 60 z późn. zm.) stanowisko dotyczące zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w sprawie przedstawionej we wniosku z dnia 14.02.2006 r. (data w... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P-1/415/3/2006

  POSTANOWIENIE Na podstawie artykułu 14 a i art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. -Ordynacja podatkowa (Dz. U. Z 2005 r Nr 8 poz. 60 z późn. zm.) stanowiskodotyczące zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w sprawie przedstawionej we wniosku z dnia 14. 02. 2006 r. (data wpływu 16. ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDF/415/38/2005/2006

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa ( jedn. tekst: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm. ), Naczelnik Urzędu Skarbowego w ... stwierdza, że stanowisko Państwa, przedstawione we wniosku z dnia 5.12.2005 r. o udzielenie p... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1433/NL/LF/II/410/131/05/KR

  P O S T A N O W I E NI E Na podstawie art. 14 § i art. 216 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( j.t. Dz. U. z 2005r Nr. 8 poz. 60 z późn .zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Mokotów postanawia Pani stanowisko w sprawie, zawarte we wniosku z dnia 14.11.2005r. o ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PSUS/PB-PDFO/423/199/P/05/AB

  Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) stwierdzam, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 19.07.2005 r., który wpłynął do tutejszego Urzędu w dniu 20.07.2005 r. o udzielenie pise... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PBB3-415/9-27/2005

  D E C Y Z J A Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 12.05.2005 r. wniesionego przez panią ... na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w ... z dnia 5.05.2... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/RPŁ/415-14a/05/KMP

  P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego, działając na podstawie art. 14a § 1, § 3, § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa /Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm./ w związku ze złożeniem wniosku z dnia 14.03.2005 r. (data wpływu 25.03.2005.) o udz... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US33/NG/423/115/AG/2004

  Zgodnie z art. 30 ustawy Ordynacja podatkowa Płatnik, który nie wykonał obowiązków określonych w art. 8 ustawy j.w. , odpowiada za podatek nie pobrany lub podatek pobrany a nie wpłacony. Obowiązki płatnika wynikają z przyjęcia przez ustawodawcę techniki postępowania podatkowego oparte... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PSUS/OPBI/423/119/04/IU

  Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Bank jako płatnik obowiązany jest na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) sporządzać imienne informacje o dochodach oraz pobranyc... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.PD-I.415/1/04

  Odpowiadając na pismo z dnia 12.01.2004 r. w sprawie stosowania przepisów prawa podatkowego, na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego informuje, iż zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 26 lipca 1991... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: U.S.Ia/2/3-OP/2004

  W dniu 9.01.2004 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Łańcucie wpłynęło pismo P. „C.” sp. z o.o. w W. z prośbą o udzielenie informacji o zakresie stosowania prawa podatkowego. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż spółka z dniem 1.07.2003 r. zlikwidowała przysługujące pra... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PDII-412/306/03

  W odpowiedzi na pisemne zapytanie, dotyczące zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego, z dnia 2003.10.13 (uzupełnione 2003.10.20 i 2003.10.22) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostrowcu Św., działając na podstawie art. 14a i 14c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. ... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: USII-1-415/14/KK/03

  Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, póz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dn. 07.08.2003r. w sprawie wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego przekazywania pobranych zaliczek na podatek dochodowy Naczelnik ... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: OG-005/49/03/PDII/415-23/03

  W odpowiedzi na pismo z dnia 24.03.2003 r. Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach uprzejmie wyjaśnia: Stosownie do art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym w 2002 roku przychodami, z... Czytaj więcej >