logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ŁUS-II-2-423/155/07/JB

  Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 14.05.2007r. (data wpływu 15.05.2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposo... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDII/415-2-2/07

  POSTANOWIENIE Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu, działając na podstawie art. 216 i art. 14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 Nr 8 poz.60 ze zmianami), po rozpatrzeniu Pani wniosku z dnia 17 stycznia 2007r., w sprawie interpretacji prz... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IIUSpbIB/415-1/295a/2/07/KSz

  Stan faktyczny Z wniosku płatnika wynika, że lekarze zatrudnieni w Szpitalu, mają jednocześnie zawarte kontrakty na dyżury lekarskie w ramach prowadzonej jednoosobowej działalności gospodarczej jako osoby wykonujące zawód medyczny w ramach indywidualnej praktyki bądź indywidualnej specja... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/RUU/4260-50/06/KB

  W dniu 24.10.2006 r. do Urzędu Skarbowego Poznań – Grunwald wpłynął wniosek podatnika – w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w zakresie stosowania przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo up... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1433/NL/LM/4300/R-23/2006/JK

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie przepisu art. 14 a § 4 i art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r Ordynacja podatkowa /tekst jedn. Dz. U. Nr 8 poz.60 z 2005 r z późn. zmianami/, Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa-Mokotów postanawia Pana stanowisko w sprawie zawarte we wniosku z dn... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1435/DP1/423-94/05/MT

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997r - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa - Śródmieście po rozpatrzeniu wniosku z dnia 05.09.2005r o udzielenie pisemnej interpretacji c... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II-2/406/32/2005

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1, § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze postanawia uznać za prawidłowe stanowisko Pana zawarte we wniosku z dnia 25 października 2005r.... Czytaj więcej >
 • wyrok zwykłego składu wojewódzkiego sądu administracyjnego, sygnatura: I SA/Sz 47/05

  Spółka z o.o. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe D z siedzibą w D zawiązana została w dniu 26.06.1993 r. W dniu 11.08.2000 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie wspólników Spółki podjęło uchwałę o rozwiązaniu przez likwidację Spółki z o.o. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe D o otwarciu likwida... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DEG/RPO-199/05/BRB

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1, 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity - Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając - na pisemny wniosek Podatnika złożony 18.07.20... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DM/436-8/05

  POSTANOWIENIE Działając na podstawie: art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia Ordynacja podatkowa /t.j. Dz. U. Nr 8 z 2005r., poz. 60 z późn. zm./, po rozpatrzeniu wniosku o wydanie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie zapłaty podatku od czynno... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB 0090/1/4/2005

  Pismem z dnia 11.05.2005 r. podatnik zwrócił się o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej - czy nabywca nieruchomości w postępowaniu upadłościowym związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą upadłego (sta... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO-436/01/2005

  Zgodnie z art. 9 pkt 10 lit. g ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. Nr 86, poz. 959 ze zm.) zwalnia się od podatku pożyczki udzielane na rozpoczęcie lub prowadzenie działalności gospodarczej, pod warunkiem udokumentowania, że pieniądze będące prz... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: FN-D-0550-3/04

  Zgodnie z art.3 ust.1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2002r. Nr 9 poz.84 ze zm.) podatnikami podatku od nieruchomości są osoby izyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spólki nie posiadające osobowości prawnej, będące właścicielami nieruchomości lub obiekt... Czytaj więcej >
 • wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: FSK 1069/04

  Joanna P. wniosła skargę kasacyjną od wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego Ośrodek Zamiejscowy w Bydgoszczy z dnia 29 października 2003 r. sygn.akt SA/Bd 2053/03. Powyższy środek odwoławczy złożony został w trybie przewidzianym w art. 101 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Przepisy wp... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: Pd I-31103/00105/04

  W odpowiedzi organ podatkowy wskazuje na art. 112 § 1 Ordynacji podatkowej, zgodnie z którym nabywca: 1) przedsiębiorstwa, 2) zorganizowanej części przedsiębiorstwa, 3) składników majątku związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą wymienionych w § 2, jeżeli ich wartość w dn... Czytaj więcej >