logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1429/PD/415-3/07/AB

  Wnioskiem złożonym do tut. organu podatkowego w dniu 28 czerwca 2007 r., uzupełnionym odrębnym pismem z dn. 27.07.2007 r. Podatnik zwrócił się z prośbą o wydanie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego. Ze stanu faktycznego przedstawioneg... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ŁUS-II-2-423/256/07/AG

  Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1429/PD/415-2/07/AB

  Stan faktyczny przedstawiony przez Wnioskodawcę: Podatnik, jako producent rolny dostarczający do Sokołowskich Zakładów Mięsnych S.A. żywiec wołowy i wieprzowy zakupił na zasadach preferencyjnych 90 akcji spółki Sokołowkie Zakłady Mięsne S.A. w Sokołowie Podlaskim, na podstawie umo... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I-415/46/07

  Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź - Górna, działając na podstawie przepisów art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) - uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione przez Pana we wniosku z dnia 27 kwietnia... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-38/07

  POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków -Nowa Huta działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy -Ordynacja podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. Nr 8 poz. 60 z 2005 r.ze zm.) po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 05.03.2007 r. (uzupełnionego pisme... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-75/07/AJ

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. Nr 8 z 2005 r., poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sp... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB2/415-93/06/KZ

  POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Śródmieście działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 28.12.2006 r. (data wpływu do tut. Organu po... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-2/415-320/06

  W złożonym wniosku o wydanie wiążącej interpretacji podatkowej wnioskodawca przedstawił następujący stan faktyczny: na wniosek Dyrektora Przedsiębiorstwa, Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej w Warszawie dokonało likwidacji przedsiębiorstwa państwowego i przekształciło je w ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1419/UDD-415-186/06/RL/01

  POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Płocku działając na podstawie art. 14 a § 1-4 w związku z art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) postanawia wydać pisemną interpretację, co do zakresu i sposobu zasto... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1417/PGI/415/28/06/ID

  Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. /t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm./ - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Otwocku po rozpatrzeniu wniosku z dnia 3 kwietnia 2006 r. w sprawie opodatkowania sprzedaży akcji spółki T. S.A. nabytych w ofercie publicznej w 1998 r.... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/446/WD/423/138/05/EG

  POSTANOWIENIE Na podstawie art 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz U z 2005r. Nr 8 poz 60) po rozpatrzeniu wniosku XXX S.A. z grudnia 2005r żądającego udzielenia pisemnej interpretacji w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB I 3/4117/IN-59/USŁP/2005/PM

  Wnioskiem z dnia 29 kwietnia 2005 r. zwróciła się Pani do Naczelnika Urzędu Skarbowego Łódź - Polesie o interpretację przepisów prawa podatkowego. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że w 1998 r. sprzedała Pani udziały w Spółce z o.o. M... Kupująca - S.A. M..., ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPD2/423/61/2005/EC

  POSTANOWIENIE Na podstawie art.14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. nr 8, poz.60), po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 30 maja 2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tj... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/RPŁ/415-26/05/SOS

  P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego, działając na podstawie art. 14a § 1, § 3, § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa /Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm./ w związku ze złożeniem w dniu 13.04.2005 r. (data wpływu 18.04.2005.) wniosku o ud... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1439/DF/410/168/2005/14a

  Postanowienia Na podstawie art. 216, art. 14a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa /jt. Dz. U. z 2005r. nr 8 , poz.60/ Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa - Wawer po rozpatrzeniu wniosku z dnia 13 kwietnia 2005 / data wpływu 18.04.2005 dotyczącego interpretacji art. 19 ustawy ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: D-1/415/4/05

  Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60) w związku ze złożonym wnioskiem w dniu 24.01.2005 r. o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego postanawiam uznać przedstawione we wskazanym wniosku stanowisk... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/423-250/6/04

  Oszczędzający uzyskuje na indywidualnych kontach emerytalnych ( IKE )dochody z tytułu zbycia papierów wartościowych ( dywidendy z papierów wartościowych, odsetek i dyskonta od obligacji ) oraz dokonuje wypłat środków pieniężnych z rachunku IKE , celem dokonania zapisu na papiery wart... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: SD-K-415/66/04

  W latach 2000, 2001 i 2003 podatnik został objęty Programem Motywacyjnym realizowanym przez PKN ORLEN S.A. W związku z powyższym otrzymał ofertę nabycia obligacji zamiennych serii A spółki PKN ORLEN S.A. Obligacje wystawiono na okaziciela, niezabezpieczone i nieoprocentowane. W październik... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP II 443/349/54/04

  Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Pod pojęciem towaru rozumie się - w myśl art. 2 ... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PDOF-415-4/04

  Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 06.02.2004 ( wpływ do tutejszego Organu podatkowego 09.02.2004 r.) w sprawie udzielenia informacji w zakresie przepisów prawa podatkowego Nac... Czytaj więcej >
 • wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: I SA/Lu 798/02

  Zaskarżoną decyzją Izba Skarbowa w Lublinie Ośrodek Zamiejscowy w Zamościu, po rozpoznaniu odwołania Grażyny J. utrzymała w mocy decyzję Urzędu Skarbowego w Chełmie z dnia 7 czerwca 2002 r. odmawiającą stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2001 r. w kwocie ... Czytaj więcej >