logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPR2/423-12/07/AB

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.Ordynacja podatkowa  (tj. Dz.U. 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 30 stycznia 2007r. (data wpływu do Urzędu 31.01.2007r.), o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposob... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 362000-RPA-9105-1/2007/AL

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 4, art. 216 § 1 Ordynacji podatkowej – ustawy z dnia 29.08.1997r. (tekst jednolity Dz.U. Nr 8, poz. 60 z 2005 r. z późn. zm.), w związku z wnioskiem z dnia 15 listopada 2006r. - postanawiam udzielając interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania p... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-17/06

  Spółka wykonuje działalność usługową w zakresie instalowania, przeglądu, serwisu i konserwacji kotłów gazowych określonych symbolem PKWiU 28.22.90-00.00. Usługi dotyczą w większości obsługi budownictwa mieszkaniowego oznaczonego symbolem PKOB 11. Zdaniem Spółki na w/w usługi m... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I-1/415/35/06

  W dniu 07.11.2006r złożyła Pani do tutejszego organu podatkowego wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji w sprawie wątpliwości powstałych z ujmowaniem na fakturze czynszu za najem lokalu i opłat za ogrzewanie. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż w ramach działalności gospo... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-24/06

  POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Myślenicach działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j. t:. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 10 października 2006 r. (uzupełnionego 30 października 200... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 441000-PAI-31/06/3073/EU

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216 § 1 i art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) w związku z wnioskiem XXX (zwanej dalej Spółką) złożonym w piśmie z dnia 29.08.2006r. uzupełnionym pismami z dnia 04.09... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 321000-RPA-9104-15b/06/WS

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 w związku z art. 14a § 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity w Dz.U. Nr 8 poz. 60 z 2005r. z późn. zm.), art. 62, art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 23.01.2004r. o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 29 poz. 257 z... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 321000-RPA-9104-15c/06/WS

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 w związku z art. 14a § 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity w Dz.U. Nr 8 poz. 60 z 2005r. z późn. zm.), art. 62, art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 23.01.2004r. o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 29 poz. 257 z... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 323000-RPA-058-14/06/ZB

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 8 z 2005r. poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Strony z dnia 08.08.2006r. w sprawie wydania pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowegouznaje stan... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: U.S.31/DGI/412/35/222/2006/WK

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216 oraz art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r., Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa-Bemowo stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 11.05.2006r. (data wpływu... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1424/2150/4111/415/47/06

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j.t.- Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pani X. Y. zam. Radom ul. Z z dnia 11.04.2006r., (uzupełnionego w dniu 26.04.2... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ŁUS-III-2-443/61/06/MJS

  Działając na podstawie art. 14a, art. 216 i art. 217 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 21.02.2006 r. (data wpływu do tut. organu podatkowego 22.02.2006r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakres... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-415/1/GJ/06

  POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 216 oraz art. 14a § 1 i § 4 ustawy a dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8 z 2005 r., poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krapkowicach po rozpatrzeniu złożonego dnia 06.01.2006 r. wniosku w sprawie udz... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: POI-415/1/2006

  Postanowienie Na podstawie przepisów art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U.nr 8, poz. 60 z 2005r.) Naczelnik Urzędu Skarbowego po rozpatrzeniu wniosku z dnia 17.01.2006r. (data wpływu 18.01.2006r.) postanawia uznać stanowisko zawarte we wn... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD II 415/1/51/05

  Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż wnioskodawczyni w listopadzie 2005 r. zakupiła ogrzewacz gazowy ciepłej wody. Na nowe urządzenie i usługę montażu otrzymała fakturę VAT na kwotę 1150,00 zł brutto potwierdzającą zakup i montaż. Ze względu na trudną sytuację materialną... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-443/11/2006/IPP

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216 i art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity: Dz. U. z 2005 roku, Nr 8, poz. 60 ze zm. ) w związku z wnioskiem z dnia xx.xx. 2006 roku złożonym przez Pana X prowadzącego Zakład Kotlarsko - Instalac... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PF-2/415/226/05

  W 2005r. podatniczka przeprowadziła modernizację lokalu mieszkalnego, którego jest właścicielem. Modernizacji została poddana łazienka, kuchnia oraz system ogrzewania. Ponadto zostało dobudowane drugie źródło ogrzewania - wkład kominkowy, w celu obniżenia kosztów uzyskiwania ciepła.... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/78/05

  Spółka jest producentem zestawu grzewczego na biomasę - paliwo ekologiczne, które montuje w kotłach centralnego ogrzewania. Zestaw ten składa się z palnika jako elementu montowanego zamiennie do istniejącego lub nowego kotła grzewczego, zasobnika paliwa i systemu podajników do transportu ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-31/05

  P o s t a n o w i e n i e Na podstawie art.14a §1 i § 4 oraz art.216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz.60 ze zm.), w związku z Pana wnioskiem z dnia 16.08.2005 r. (złożonym w tut. organie podatkowym w dniu 18.08.2005 r.)... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-PP/443/27/05

  Działając na podstawie art. 14a §1 oraz § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60) oraz art. 86 ust. 1 i art. 90 ust.1 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 ze zm.) w odpowiedzi na pisemny wniosek Powiatu z dnia 21.03.2005 r. zło... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US 24/2150/415/62/2004/2005

  Podatnik prowadzący działalność gospodarczą m.in. w zakresie najmu i dzierżawy ewidencjonujący zdarzenia gospodarcze w podatkowej księdze przychodów i rozchodów osiąga również przychody z tytułu rozliczeń za zużycie energii, ogrzewanie, dostawę wody, gazu i odprowadzania nieczysto... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PUS.V.436/09/04

  W związku ze skierowanym w dniu 25.11.2004 r. zapytaniem przez P. czy należności za sprzedane ciepło zasądzone od użytkowników lokali, a obciążające obecnie Z. jest sprzedażą wierzytelności, Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14a § 1... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US20/DP/423/134A/1/2004

  Wprowadzony z dniem 1 stycznia 2004 r. do ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych ( Dz. U. Nr 54, poz. 654) przepis art. 12 ust. 3d) stanowi, iż w przypadku rozliczeń z tytułu1. dostaw energii elektrycznej, cieplnej lub gazu przewodowego,2. świadczenia usług tele... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US20/PP/443-28/2004

  Stosownie do § 8 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U.Nr 97, poz. 970), zwalnia się od podatku –usługi świadczone pomiędzy gospodarstwami pomocniczymi jednostek bud... Czytaj więcej >