logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1449/1CG/415-33/07/i-41/EW

  Zgodnie z art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek u... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IX-005/175/Z/K/07

  W złożonym wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego przedstawił Pan następujący stan faktyczny. W grudniu 2005r. rozpoczął Pan działalność gospodarczą. Przed rozpoczęciem działalności złożył Pan wszelkie wymagan... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-10/07

  Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostródzie postanawia uznać za nieprawidłowe stanowisko podatnika, dotyczące dochowania terminu do złożenia o... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1412/PD/415-12/07

  Zgodnie z art. 9a ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznycvh (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) podatnicy, z zastrzeżeniem ust. 3, mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 3... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IA-415/42/2007

  Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Polesie, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4, art. 217 § 1 i § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 16.02.2007r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDF/415-6/07/INTERPRETACJA

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 1i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 04 stycznia 2007r. (uzupełnione dnia 17 stycznia 2007r.) - Pani o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zast... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-4/2007

  W złożonym w dniu ....... wniosku zwrócił się Pan o wyjaśnienie kwestii w jaki sposób powinny być opodatkowane transakcje zawierane przez podmioty gospodarcze (spółki cywilne), w których wspólnikami są te same osoby (między innymi Pan). Oba podmioty są podatnikami podatku liniowego,... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD2/415-54/06

  Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.) i art. 4 § 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217 poz. 195... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1140/DF1/415-20749/III/2007

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1, § 3 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. Nr 8 z 2005r., poz.60 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 1 , art.8 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 20.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektóryc... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1435/FD1/415-68/06/GW

  POSTANOWIENIE Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście, działając na podstawie art. 216 oraz art. 14a § 1-5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm. ) w związku z Pani wnioskiem w sprawie interpretacj... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/BF-I/4117-14/49/06/JC

  DECYZJA Na podstawie art. 14b § 5 oraz art. 233 § 1 pkt 1 w związku z art. 239 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. z 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu zażalenia Pani z dnia 30.10.2006r. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Pruszkowie ... Czytaj więcej >
 • wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: II FSK 37/06; II FSK 38/06

  1. Zaskarżonym wyrokiem z dnia 2 września 2005 r. (I SA/Gl 1692/04) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach, po rozpoznaniu skargi Marii D. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 7 października 2004 r., Nr PB III/1-41171/47/04, w przedmiocie podatku dochodowego od osób fi... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO-XV/415/PDOF-452/518/PL/06

  P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 05.10.2006r., stwierdza, że ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1449/2CG/415/i-56/06/MŁ

  Jak wynika ze stanu faktycznego:- z dniem 24.12.2004r. dokonał Pan zgłoszenia działalności gospodarczej na zasadach ogólnychw dniu 30.04.2005r. złożył Pan w tutejszym Urzędzie pismo - wyrażenie czynnego żalu - w którym wyjaśnia Pan powód nie terminowego zgłoszenia rozliczania dochod... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IS.I/1-4150/23/06

  Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 5 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 17.07.2006 r. na postanowienie Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie z dnia 3.07.200... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDII/415-50-3/2006

  POSTANOWIENIE Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu, działając na podstawie art. 216 i art.14a §1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r Nr 8 poz. 60 ze zmianami), po rozpatrzeniu Pani wniosku z dnia 01 sierpnia 2006 roku, który wpłynął do tut... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IA-415/85/2006

  Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Polesie, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4, art. 217§ 1 i § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 29.04.2006r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1439/DF/410/205/2006/art.14a

  POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Wawer działając na podstawie art. 14a §1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z zm. ) - po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 25-05-2006r. /data wpływu 29.05.2006r./ w... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD-G/443-7/06

  W dn. 23 marca 2006r. do Naczelnika tut. Urzędu Skarbowego wpłynął wniosek Podatnika w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępow... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PW2/415-0059/06

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a §1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn.zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 28.03.2006r. (data stempla pocztowego) wpływ do tut. Urzędu w dniu 29.03.2006 r., uzupełnionego dnia ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO –XV/415/PDOF-147/253/RF/06

  Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005r. -Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 13.03.2006 r. stwierdza, że podatnikowi, który z... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1435/FD1/415/10/06/GW

  POSTANOWIENIE Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście, działając na podstawie art. 216 oraz art. 14a § 1-5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm. ) w związku z Pani wnioskiem w sprawie interpretacj... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IA-415/14/2006

  Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Polesie, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4, art. 217 § 1 i § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 02.02.2006r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I/415/Z-7/06

  Zgodnie z art. 24a ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, wykonujące działalność gospodarczą, są obowią... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1435/FD1/415/5b/06/SS

  POSTANOWIENIE Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa Śródmieście działając na podstawie art.216 oraz art.14a §1-5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz.60) w związku z wnioskiem w sprawie udzielenia pisemnej interpr... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DG/415-12/06

  Podatniczka w dniu 27.12.2005 r., została wpisana do ewidencji działalności gospodarczej jako podmiot prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą od dnia 01.01.2006 r. Następnie w dniu 03.02.2006 r., Podatniczka złożyła w urzędzie skarbowym oświadczenie, że wybiera formę opodat... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/415-10/06

  Z pisma skierowanego do tut. Organu dnia 21 lutego 2006 roku, uzupełnionego pismem z dnia 28 lutego 2006 roku oraz pismem z dnia 04 kwietnia 2006 roku, wynika, że w latach poprzednich, w tym również w 2005 roku, Podatniczka prowadziła pozarolniczą działalność gospodarczą w zakresie handl... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-2/06

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216 i art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.-Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) w związku z wnioskiem z dnia 28.01.2006 r. (data złożenia 01.02.2006 r.)... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1408/PD/415-1/06

  POSTANOWIENIE Na podstawie art.216 i art.14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j.t. z 2005r. Dz.U. Nr 8 ,poz.60 z późn. zm.) w związku ze złożonym wnioskiem z dnia 05.01.2006r. przez Panią X , uzupełnionym w dniu 17.01.2006r. o udzielenie pisemnej interpre... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US40/DF1/415-3/III/2006

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1, § 3 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. Nr 8 z 2005r., poz.60 z późn.zm.) ,art.9a oraz art. 30c ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r., Nr 14, poz.... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IA-415/38/05

  Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Polesie, działając na podstawie art. 14 a § 1 i § 4, art. 217 § 1 i § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 22.10.2005r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakr... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DUS-PDFD-406/51/2006

  Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż podatnik prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem dochodowym na zasadach ogólnych - według skali podatkowej i od 2004r. prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów. Podkreśla, iż nie wykonuje działalności na rzecz by... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1436/2CG/415/i-64/05/MŁ

  Zgodnie z art. 9a ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) podatnicy, z zastrzeżeniem ust. 3 mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1437/ZI/423/333/DJW/05

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a, art. 216 §. 1 i § 2 oraz art. 236 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa /Dz. U. 137 poz. 926 z późn. zm./ Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek postanawia uznać stanowisko w sprawie udzielenia pisemnej interpret... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US34/415/DD1/16/05

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216 oraz art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm. ) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDI/415-96/05 PBB1/423-1017/05

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (jt. Dz. U. z 2005 roku Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Cieszynie stwierdza, że stanowisko podatnika przedstawione we wniosku z dnia 19.07.2005 (wpływ do Urzędu 03.08.2005) o... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: D-3/415/13/05

  W dniu 11.05.2005 r. złożyła Pani wniosek z zapytaniem czy działalność schroniska dla bezdomnych zwierząt w 2005 r. może być opodatkowana zryczałtowanym podatkiem od przychodów ewidencjonowanych, podobnie jak w latach ubiegłych. Dotychczas przedmiotowa działalność była sklasyfikowan... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPD2/423-73/05/EC

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art 14a § 4 w związku z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tj.: zastosow... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-406/17/2005

  P O S T A N O W I E N I E Działając na podstawie art.216 par.1 w związku z art.14a par.1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r - Ordynacja podatkowa ( tekst jedn . Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Prudniku po analizie złożonego przez Pana wniosku z ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG/005/78/PDI/4115-21/2005

  Stan faktyczny: Podatnik od 1994 r. prowadzi działalność gospodarczą na podstawie zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, której przedmiotem jest przede wszystkim handel odzieżą - opodatkowaną na zasadach ogólnych. Jednocześnie będąc właścicielem nieruchomoś... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDF1_415-3_05-1

  POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olkuszu działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8 z 2005 r. poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Pani X. z dnia 10.05.2005 r. uzupełnionego pismem z dnia 20.06.2005 r. w sprawie ud... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IX-005/258/Z/K/05

  Pismem złożonym do tut. organu w dniu 18.05.2005r. zwrócił się Pan z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji, dotyczącej przepisów prawa podatkowego m.in.: 2) w kwestii zmiany formy opodatkowania z zasad ogólnych na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych oraz 3) wy... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD2-4151-25/05

  DECYZJA Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu zażalenia Pana \"S\" z dnia 29.04.2005 r. na postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach z dnia 25.04.2005 r., znak: OG/00... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1432/IPDG2/415/428/54/33/05

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005r., Nr 8 poz. 60 - tekst jednolity) Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Bielany udziela niniejszym odpowiedzi na pisemne zapytanie Pana z dnia 30 marca 2005r. ( wpłynęło ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1419/UPO-415-105/05/MP/1

  POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Płocku działając na podstawie art. 14a § 1- 4 w związku z art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami)postanawia wydać pisemną interpretację, co do zakresu i spo... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: BI/4117-0018/05

  Decyzja Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60), po rozpatrzeniu zażalenia Pana ... na postanowienie Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Gdyni z dnia 31 marca 2005r. Nr PD3/4111/415/0005/05 dotyczące udzielenia p... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IB-415/22/2005

  Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Polesie, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja Podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60) - podziela stanowisko przedstawione przez Panią w piśmie z dnia 03.03.2005r. We wniosku z dnia 03.03.2005r, zwr... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IUSBI-2/415/12/05

  Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty działając na podstawie: - art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) - art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) i art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. d) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o pod... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PD/415/T-31/15/2005

  Stan faktyczny opisany przez wnioskodawcę: Z treści żądania wynika, że wnioskodawca wraz z małżonką jest współwłaścicielem 90% powierzchni budynku, 10% stanowi własność córki. W budynku znajduje się wynajmowany lokal użytkowy, z wynajmu którego pożytki do tej pory czerpała jed... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG/005/20/PDI/4115-6/2005

  Stan faktyczny: Pan \"S\" prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą na zasadach ogólnych (księgę przychodów i rozchodów) w zakresie:� sprzedaży hurtowej maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie i inżynierii lądowej i wodnej,� naprawy i konserwacji narzędzi ręcznych... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: NP-415/7/3/05

  Podatniczka złożyła w tut. Urzędzie wniosek w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego.Ze złożonego wniosku wynika następujący stan faktyczny.W 2004r. podatniczka wspólnie z mężem dokonała wyboru opodatkowania przychodów z tytuł... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PBI/443/PDOF/169/81/AŁ/05

  Pismem z dnia 24 lutego 2005r zwróciłą się Pani z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, przedstawiając następujący stan faktyczny: Dnia 20.01.2004r zlożyła Pani oświadczenie o wyborze opodatkowania przychodów osiąganych z ty... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PDa-406/11/05

  Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) oraz art. 9a ust. 2 - 5, art. 30c ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), w odpowiedzi na pisemny... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-89/56/05/PK

  Postanowienie W związku z wnioskiem Spółki z dnia 11.03.2005 r. (data wpływu do tutejszego urzędu 14.03.2005 r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie na podstawie art.... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.III.415/13/65/05

  Przepis art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 z późn. zm.), w brzmieniu obowiązującym w 2005 roku, stanowi, iż opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjon... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDI/415-03/05

  POSTANOWIENIE Na podstawie art.14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (jednolity tekst : Dz.U. Nr 8, poz. 60 z 2005 r. ) po rozpatrzeniu wniosku z dnia .............. (doręczone tut. Organowi Podatkowemu w dniu .................... ) - w sprawie udzielenia pisemnej ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I-415/21/05

  P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź - Górna, działając na podstawie przepisów art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (j.t.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) - uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione przez Pana w... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PD-I-415/1/5/2005

  W dniu 24 lutego 2005 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Zgorzelcu wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.Jak stanowi art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego na pisemny... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: D1/417/1/05

  Zgodnie z art. 9a ust. 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 z późn. zm.) jeżeli podatnik, który wybrał sposób opodatkowania na zasadach określonych w art. 30c i uzyska z pozarolniczej działalności gospodar... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: BI/005/1157/04

  Stan faktyczny: Podatnik w 2004r. prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Ocena prawna stanu faktycznego: Zgodnie z treścią art. 9a ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z ... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IA-415/58/2004

  Opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, o której mowa w art. 14 ustawy o podatku dochodowym, w tym również, gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub s... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDOF/415/56/06

  POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Gorlicach działając na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm. ) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 22.12.2005 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i spos... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: USI-415/i15/1138/281/04

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Opocznie działając na podstawie art. 14a §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 21 grudnia 2004r. (data wpływu do tut. Organu Podatkowego), biorąc pod uwagę stan faktyczny przedsta... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US-I-1-415-23-2004

  Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) - w odpowiedzi na zapytanie podatnika z dnia 17.11.2004r. (wpływ do tut. organu 01.12.2004r. z uzupełnieniem z dnia 17.12.2004r. - Naczelnik Urzędu Skarbowego informuje: ... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: FA 005A-442/EU/04

  Zgodnie z art. 9a ust.3 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz. U. Nr 14, poz. 176 z późn. zm./ podatnik, który wybrał sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c i uzyska z tej działal... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: P-2/415/27/04

  W odpowiedzi na pismo z dnia 17 listopada 2004 r. w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania prawa podatkowego w opisanym przez Panią przypadku dotyczącym zawiadomienia właściwego naczelnika urzędu skarbowego o zmianie formy opodatkowania - Naczelnik Pierwszego Urzędu Skar... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: USIA/415/32/2004

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pabianicach działając na podstawie przepisów art. 14 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 04.11.2004 r. informuje: zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r.... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PDI/ES/415-14/04

  Ad. 1. Zgodnie z art. 9a ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) podatnicy osiągający dochody ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 (tj. pozarolniczej działalności gospodarczej) są opod... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD-413/126/2004

  Dotyczy: zryczałtowanego podatku dochodowego od osiągających przychody z tytułu umów dzierżawy lub umów o podobnym charakterze. W odpowiedzi na złożony wniosek w dniu 18.10.2004 r., Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zakopanem stosownie do art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 19... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PO I-415/18/2004

  Na podstawie przepisu art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) w odpowiedzi na pismo złożone w dniu 11.10.2004 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zamościu informuje, iż zgodnie z art. 9a ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o pod... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PDG-415/54/2004

  Na podstawie art. 14a § 1ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137 poz. 926 z późn. zm.) odpowiadając na pismo z dnia 11.10.2004 r. w sprawie wyboru formy opodatkowania w związku z przystąpieniem do spółki jawnej, która nie otrzymała jeszcze potwierd... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: DG-III-415-23/04

  Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy odpowiadając na pytania zawarte w piśmie z dnia 21 czerwca 2004 r. (data wpływu do tut. Urzędu 14 lipca 2004 r.) uzupełnionym pismem z dnia 2 sierpnia 2004 r. - działając zgodnie z przepisami art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. O... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.I/1A/415/6/04

  Pismem z dnia 27.08.2004 r. L.dz.664/VIII/04 Pan ( ... ) reprezentujący Pana ( ... ) zwrócił się z wnioskiem o udzielenie informacji dotyczącej stosowania przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( Dz. U. z 2000 r. Nr 14 , poz. 176 ze zm. ) w sprawie ... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PDI 415/22/04/ZJ

  W świetle obowiązujących przepisów od 1 stycznia 2003 roku podstawową formą opodatkowania podatkiem dochodowym dochodów z działalności gospodarczej są zasady ogólne. Podatnik, który osiąga przychody podlegające opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym do wyboru tej formy wi... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: U.S.31/DG/412/41/249/2004/WK

  Zgodnie z art. 9a ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 roku Nr 14, poz. 176 ze zmianami) podatnicy, z zastrzeżeniem ust. 3 mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gspodarczej na zasadach określonych w a... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: USIA/415/25/2004

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pabianicach, działając na podstawie przepisów art. 14a ustawy – Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 10.08.2004 r., informuje: Przepis art. 9a ust. 1 ustawy z dnia ustawy z dnia 26 lip... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IIUSpbIA/1/413/51/04/BB

  Ad 1/ Zgodnie z obowiązującym w 2004r. stanem prawnym, tj. w myśl art. 9a ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych / Dz.U. z 2000 r., Nr 14, poz.176 z późn.zm./ podatnicy z zastrzeżeniem ust.3, mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarol... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: BI/005-0487/04

  Stan faktyczny: Podatnik w 1996r. rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej. W okresie od stycznia 2003r. do 1 marca 2004r. miał przerwę w prowadzeniu działalności. W dniu 1.03.2004r. złożył do naczelnika urzędu skarbowego oświadczenie, o wyborze podatku liniowego jako formy o... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: OG/005/87/2004

  W odpowiedzi na pismo Pana w sprawie obowiązku zawiadamiania o zawieszeniu działalności gospodarczej, Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach informuje: Podatnicy spełniający warunki do opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych, zgodnie z art... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD I 415-89/95/04

  Jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego jest Pan osobą prowadzącą działalność na zasadach ogólnych. Pismem z dnia 10.05.2003 r. poinformował Pan tut. organ podatkowy o zawieszeniu prowadzenia działalności gospodarczej z dniem 30.04.2003 r. Obecnie zamierza Pan wznowić prowadzenie d... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IUSIPD1/1/415/37/04

  Zagadnienie opodatkowania podatkiem liniowym zostało uregulowane przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. z 2000 r. Dz. U. Nr 14, poz. 176 ze zm.). Zgodnie z art. 9a ust. 2 tej ustawy „podatnicy, z zastrzeżeniem ust. 3, mogą wybrać spos... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: ZD/415-16/04

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Złotowie, w związku ze złożonym w tut. Organie dnia 25.05..2004 roku zapytaniem, udzielając pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, w trybie art.14 a §1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa ( Dz.U. Nr 137, ... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US I/1/415/ 10 /2004

  Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) - w odpowiedzi na zapytanie podatnika z 16.03.2004r. (wpływ do tut. organu 19.03.2004r.) z uzupełnieniem z dnia 30.03.2004r. dotyczące wyboru w 2004r sposobu opodatkowani... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IS.I/1-415/41/04

  Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), dokonuje zmiany odpowiedzi udzielonej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Strzyżowie pismem z dnia 11.03.2004 r. (znak: US-I-PB-415/2/... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PDI-410-213-04

  Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że w dniu 20.01.2004 r. do organu podatkowego Podatnik złożył oświadczenie, że zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych w 2004 roku będzie opłacał w formie uproszczonej tj. w wysokości 1/12 kwoty podatku obliczonego od dochodu z pozaroln... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US I/1/415/ 8 /2004

  Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) - w odpowiedzi na zapytanie podatnika złożone 20.02.2004r. z uzupełnieniem z dnia 02.03.2004r w sprawie możliwości wyboru uproszczonej formy wpłacania zaliczek na pod... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD1-415-10/04

  Stosownie do brzmienia art. 9a ust. 1 ustawy z dn. 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) dochody osiągnięte przez podatników ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, są opodatkowane na zasadach określonych w art. 27, z... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PB I-415-25-04-LN

  W wyniku nowelizacji ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) oraz ustawy z dnia 20.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 ze zm.), od 0... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PO.I.415-5/2004

  Na podstawie przepisu art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137 poz. 926 z późn. zm.), po rozpatrzeniu złożonego przez Panią wniosku z dnia 16.03.2004 r. (data wpływu 17.03.2004 r.), w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów ... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: I US.I/415/12/04

  Pismem z dnia 20.01.2004 r. (uzupełnionym w dniu 11.03.2004 r.) zwrócił się pan z żądaniem udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego dotyczącym następującej sprawy: czy rozpoczynając działalność gospodarczą w 2004 r. w zakresie usług budowlanyc... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: P-3-415/9/04

  Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie stosownie do zapisu art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) w odpowiedzi na Pani wniosek z dnia 15.02.2004 r. (data stempla pocztowego 16.02.2004 r., data wpływu do tut. organ... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PO 415/2/04

  Stosownie do treści art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz.U.Nr 137, poz. 926 ze zm.) w związku z wniesionym zapytaniem dotyczącym opodatkowania przychodów z najmu w zakresie podatku dochodowego i podatku od towarów i usług Naczelnik Urzędu Skarbowego w Biłgoraj... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: I US. I/415/3/04

  Pismem z dnia 10.01.2004 r., uzupełnionym wyjaśnieniami z dnia 2.02.2004 r., zwróciła się pani do tutejszego organu o udzielenie odpowiedzi na pytania: czy w świetle przepisów art. 9a ust. 3 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych może pani rozliczać się w bi... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: BI/005/0032/04

  Podatniczka prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w zakresie usług chałupniczych oraz od grudniu 2003r. również w zakresie handlu detalicznego. Od stycznia 2004r. Podatniczka rozszerzyła prowadzoną działalność h... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PDOP/423/1/04

  W odpowiedzi na pismo z dnia 05.01.2004 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Podgórze informuje, że zgodnie z art. 14a § 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) naczelnik urzędu skarbowego, stosownie do swojej właściwości, na pisemne... Czytaj więcej >
 • wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: I SA/Lu 664/02

  Zaskarżoną decyzją Izba Skarbowa w Lublinie Ośrodek Zamiejscowy w Zamościu, na podstawie art. 233 § 1 pkt 1 ordynacji podatkowej, po rozpatrzeniu odwołania Wiesławy G. od decyzji Urzędu Skarbowego w Chełmie z dnia 24.04.2002 r. Nr DD-41102/13/02 w sprawie określenia zryczałtowanego poda... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: BI/005/0824/03

  W wyniku podjętej uchwały walnego zgromadzenia wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, Wspólnicy zmierzają przekształcić Spółkę w trybie art. 551 – 570 Kodeksu spółek handlowych w Spółkę jawną. W wyniku przekształcenia dotychczasowi udziałowcy Spółki z o. ... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: II-2/415/1/2004

  Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze działając na podstawie art.14a §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz.926 ze zm.) w odpowiedzi na skierowane do tut. organu podatkowego zapytanie z dnia 12 grudnia 2003r. w sprawie stosowania – przy... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: DG II-415-31/03

  Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy odpowiadając na Pana pytanie zawarte w piśmie z dnia 10 grudnia 2003 r. - działając zgodnie z przepisami art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) uprzejmie wyjaśnia. Stan fakt... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: BI/005/0789/03

  Podatniczka planuje rozpoczęcie prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w zakresie handlu detalicznego, w tym sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości powyżej 1,5 % alkoholu. Przychody osiągane z tej działalności chciałaby opodatkować w formie ryczałtu od pr... Czytaj więcej >