logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1424/2140/4111/415/16/07/JSZ

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie:- art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.),- art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz o zmia... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USI/443-95/58/06

  POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Grudziądzu działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005r. Nr 8 , poz. 60 ze zm.) po przeanalizowaniu wniosku z dnia 4 lipca 2006r. o interpretację co do zakresu i sposobu zastosow... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/PD-4230Z-121/05/BB

  D E C Y Z J A Na podstawie art. 233 § 1 pkt 2, art. 239 w związku z art. 14 b § 5 pkt 1ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 07.11.2005r. Sp. z o.o. \"P\... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-105/05

  Postanowienie Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Sączu działając na podstawie art. 14 a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ) po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 14.06.2005 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zak... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO/443/86/2005

  Z treści pisma Spółki wynika, co następuje :Dostawca z UE wystawił i doręczył fakturę, w której oprócz dostarczonych towarów wykazał pomyłkowo także towar, którego Spółka nie otrzymała, a następnie wystawił credit notę do tej pozycji. Spółka uważa, że VAT od wewnątrzwspól... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-PP-443/21/05

  Działając na podstawie art.14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 2 pkt 19, art. 43 ust. 1, pkt 3, art. 88 ust. 4, art. 115 ust.1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.)... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP2/443-73/05/KH/11029

  POSTANOWIENIE Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego, działając na podstawie art. 14 § 1, § 3, § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) w odpowiedzi na wniosek Strony doręczony w dniu 16.02.2005 r. z zakresu podatku od towarów i usłu... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP2/443-42/05/AK/8938

  P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego, działając na podstawie art.14 § 1, § 3, § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. nr 8 poz. 60) w odpowiedzi na wniosek Strony z dnia 18.01.2005, doręczony w dniu 24.01.2005 r. z z... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.IV-443/2/2005/VAT

  Pisemna informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika opisanej w zapytaniu z dnia 23.11.2004 r., które wpłynęło 25.11.2004 r., a następnie zostało uzupełnione pismem z dnia 21.12.2004 r., które wpłynęło 21.12.2004 r. oraz pismem z dnia 30... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: II-2/423/293/JB/165/04

  Odpowiadając na pismo z dnia 13 września 2004r. (data wpływu 15.09.2004r.), złożone do Łódzkiego Urzędu Skarbowego), uzupełnione w dniu 13 10.2004r. pismem z dnia 11.10.2004r. w celu zapewnienia jednolitego stosowania prawa przy ocenie skutków w podatku dochodowym od osób prawnych, na... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PO-3/443/53/MZ/04

  Wnosząca zapytanie przedstawił stan faktyczny, z którego wynika, że złożyła zamówienie u polskiego kontrahenta na dostawę manometrów na statek. Kontrahent wystawił fakturę z datą 15.07.2004 r. Jednak faktyczna dostawa towarów nastąpiła we wrześniu 2004 r. Zapłata za otrzymane towa... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP I 443/2016/290/ŁM/04

  Podatnik otrzymał od kontrahenta z Włoch, zarejestrowanego dla celów dostaw wewnątrzwspólnotowych, w ramach gwarancji części zamienne do wcześniej sprowadzonej od niego maszyny. Dostawa jest dostawa bezpłatną, na fakturze dostawcy części są wycenione za adnotacją „tylko dla celów ce... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-II/443/22/04/AK

  Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) wyjaśnia co następuje. Przedmiotem zapytania Wnioskodawcy jest rozstrzygnięcie kwestii opodatkowania nabycia wewną... Czytaj więcej >
 • wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: FSK 965/04

  Wyrokiem z dnia 20 stycznia 2004 r. sygn. akt SA/Sz 493/02 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie oddalił skargę G na decyzję Izby Skarbowej z dnia 8 stycznia 2002 r. Nr PP.l.22-823/198/2001 w przedmiocie podatku od towarów i usług za maj 2001 r. W uzasadnieniu orzeczenia wskazano, iż ... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-2-443/78/04

  Naczelnik Lubelskiego Urzędu Skarbowego na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 27.07.2004r. (data wpływu do tut. Urzędu 28.07.2004r.) informuje, że w przedstawionym stanie faktycznym Spółk... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: USIII/443/56/04

  Działając stosownie do art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w oparciu o przedstawiony stan faktyczny, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Piotrkowie Tryb. informuje: Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od t... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US72/RPP1/443-353/0/IS

  Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. Nr 54, poz. 535) o podatku od towarów i usług (dalej ustawa) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega między innymi \"wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem\". Definicja wewnątrzwspólnotowego na... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-120/04/SJ-18118

  Prawo podatnika podatku VAT do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów lub usług związanych z działalnością opodatkowaną generalnie kształtuje się w oparciu o dwa kryteria, tj. termin otrzymania dokumentu oraz dostawę towaru. Zasada ta wynika b... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PUS.II/443/73-2/2004

  W odpowiedzi na pismo z dnia 7.06.2004 r. (data wpływu 26.05.2004 r.) w sprawie udzielenia pisemnej informacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, na podstawie przepisu art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Podka... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: UPO-443/VAT/159/04/EN

  Po wejściu w życie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) art. 5 ust. 1 pkt 4 stanowi, iż opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlega wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju. Art. 9 ust. 1 ww. ustawy sta... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-2/443/01/04/AK

  Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na zapytanie z dnia 08.01.2004 r. wyjaśnia, co następuje: Przedmiotem zapytania Wnioskodawcy jest ro... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: KW-005/26/2003

  Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) w związku z zapytaniem z dnia 23.07.2003 r. w części dotyczącej kosztów uzyskania przychodów za przyjęty towar w komis po sporządzeniu umowy z komitentem - Pierwszy Urząd Sk... Czytaj więcej >