logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PP/443-11/07

  Działając na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), w związku z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 16.11.2006 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1590) o... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZP/443-18/07

  Naczelnik Urzędu Skarbowego Poznań-Śródmieście, po szczegółowym rozpoznaniu wniosku z dnia 27.06.2007r. (data wpływu 28.06.2007r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego stwierdza, że stanowisko podatnika jest prawidłowe. Spółk... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDP-423/1/07

  Zgodnie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), stosownie do swojej właściwości miejscowej naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marsza... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1443/ZPD/41/415/2/07/GR

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a, art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz art. 17 ust. 1 pkt 4j ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. nr 54, poz. 654 z późn. ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: FPO-3110/i-2/06

  Na podstawie art. 14 a § 1-4, art. 14 b § 1-2 i 7 oraz art. 216 w związku z art. 217 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r., Nr 8, poz. 60 z późn. zmianami) postanawiam udzielić na wniosek Zakładu Karnego w K. interpretacji art. 5 ust. 1 pkt. 2 ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: B.F.Nr 3110-6/2/06

  Burmistrz Miasta Szczytna na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), oraz art. 1a ust. 1 pkt 1, art. 2 ust. 1 pkt 2 i art. 5 ust 1 pkt 2 lit. e ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (Dz.... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1443/ZPO/443-12/06/MŁ

  Pismem z dnia 30.05.2006r. (data wpływu do tutejszego urzędu 03.07.2006r.) TBS wystąpiło z wnioskiem o udzielenie interpretacji dotyczącej naliczania podatku VAT od wpłat uzyskanych przez Towarzystwo z tytułu umów o partycypację w kosztach budowy mieszkań. Z podanego we wniosku stanu f... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB423-1/06

  Wnioskiem z dnia 11.09.200 6r., złożonym 13.09.2006 r., Towarzystwo Budownictwa Społecznego zwróciło się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Chodzieży o udzielenie interpretacji co do zakresu zastosowania przepisów prawa podatkowego, występując z zapytaniem, czy zwolnienie, o którym mowa... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: UP-II-1A-415-29/06/194

  Zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta lub marszałek województwa na pisemny wniosek ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/WV/443/491/21/2006/EŻ

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 roku Nr 8, poz. 60 z późniejszymi zmianami) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 06.02.2006 roku (data wpływu do tutejszego urzędu), uzupełnionego w dniu 13.02.2006 roku ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-7/06

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (jedn. tekst z dnia 4 stycznia 2005 roku Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku podatnika o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ust... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-19/06

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku ? Ordynacja podatkowa (jedn. tekst z dnia 4 stycznia 2005 roku Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku podatnika o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ust... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.III.44/406/3/2006

  Na podstawie art. 216 § 1 oraz art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po zapoznaniu się z treścią wniosku z dnia 10.01.2006 r. (doręczonego w dniu 11.01.2006 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastoso... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1417/VAT/443/1842/05/06/EA

  Na podstawie art. 14a § 1 i § 4, art. 216 oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r Nr 8, poz. 60 ze zm.) w związku z wystąpieniem z dnia 01.12.2005 r. (złożonym w dniu 02.12.2005 r) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji o stosowaniu ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/WV/443/356/241/2005/EŻ

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. Nr 8, poz. 60 z późniejszymi zmianami) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 03.10.2005 roku (data wpływu do tutejszego urzędu), żądającego udzielenia pisemnej interpretacji przep... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PD/OP/423/T-130/29/2005

  POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Tychach na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) stwierdza, że stanowisko ............. sp. z o.o. przedstawione w piśmie z dnia 04.11.2005 r. (data wpływu do US... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1426/PP/443/62/05

  Postanowienie Na podstawie art. 14 a § 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) w związku ze złożonym przez Podatnika (Towarzystwo) wnioskiem z dnia 06-09-2005r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG/005/120/PDII/45/2005

  Z wniosku wynika, że jest Pan właścicielem lokalu mieszkalnego krócej niż 5 lat.Zamiarem Pana jest sprzedaż tego lokalu mieszkalnego i wydatkowanie części środków ze sprzedaży na spłatę kredytu przeznaczonego na partycypację w kosztach budowy lokalu mieszkalnego w Towarzystwie Budownic... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: BI/005-0075/05

  Stan faktyczny: Towarzystwo Budownictwa Społecznego spółka z o.o. (TBS) w ramach swojej działalności zawiera umowy dotyczące partycypacji w kosztach budowy mieszkań, a uzyskane wpłaty przeznacza na finansowanie wydatków związanych z budową budynków mieszkalnych na wynajem. Ponadto TBS z... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: BI/005-1201/04

  Stan faktyczny Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26.10.1995r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz.U. z 2000, Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.) spółka z o.o. zaciąga kredyty z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego. Kredyty przeznaczane są na przedsięwzięcia inwestycyjno-... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PV/443-42/05

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie: art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz. 60), w związku z wnioskiem z dnia 11 maja 2005 r. złożonym do Naczelnika tut. Urzędu Skarbowego przez … Spółka z o.o., ul. …,... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.IV-406/27/2005/VAT

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216, art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej - ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Puławach postanawia, że prawidłowe jest stanowisko podatnika zawarte we wniosku z... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-PO-II-/415/5/2005

  Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. wnioskiem z dnia 21 kwietnia 2005 r. (data wpływu 22 kwietnia 2005 r.), uzupełnionym w dniu 8 ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: POIV-443/22/05

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a, art. 216 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst. jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 23.03.2005 r. bez znaku uzupełnionego pismem z dnia 28.06.2005 r. znak L.dz. 263/... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDOF/415-24/05

  POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Gorlicach działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t. j. w Dz. U. z 2005 r. Nr. 8, poz. 60 po rozpatrzeniu wniosku z dnia 07.04.2005 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i spos... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1419/UPO-443-39/05/RS

  P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego w Płocku działając na podstawie art. 14a § 1-4 w związku z art. 216 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) postanawia wydać pisemną interpretację, co do zakresu i sposobu zast... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP.0090/1/2/05

  Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają: odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Stosownie do treści art. 7 ust. 1 cyto... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDF II/415-11/05

  POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu, działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) - po rozpatrzeniu Pani wniosku z dnia 22 lutego 2005 r. w sprawie udzielenia interpreta... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DF-436/15/05

  POSTANOWIENIE Na podstawie art.14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997- Ordynacja podatkowa / Dz. U. Nr 8 poz. 60 / po rozpatrzeniu wniosku z dnia 02.02.2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie poniesionych wydatków mieszka... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-166/05/CIP/01

  Stan faktyczny w sprawie: Towarzystwo Budownictwa Społecznego świadczy usługi polegające na budowie domów mieszkalnych i ich eksploatacji na zasadach najmu. W celu finansowania inwestycji mieszkaniowych zawiera umowy w sprawie partycypacji w kosztach budowy mieszkań przyjmując z tego tytułu... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-42/05/CIP/01

  Stan faktyczny w sprawie: Towarzystwo Budownictwa Społecznego zawiera umowy w sprawie partycypacji w kosztach budowy mieszkań przyjmując z tego tytułu wpłaty pieniężne służące finansowaniu wydatków związanych z budową budynków mieszkalnych na wynajem stanowiący przedmiot działalnoś... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: ZF/415-384/04

  W odpowiedzi na pismo z dnia 27.10.2004 r. (data wpływu 28.10.2004 r.) w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych – Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sierpcu działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dni... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: I/423/56/BK/04

  Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na zapytanie z dnia 19.10.2004 r. o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego – Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze informuje: Ad. 1) Organ ... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.IV-443/74/2004/VAT

  Pisemna informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika opisanej w zapytaniu z dnia 24.09.2004 r., które wpłynęło w dniu 24.09.2004 r., a następnie zostało uzupełnione i podpisane dnia 26.10.2004 r. Informacji udzielono na podstawie art. 14a §... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US-III-443/94/2004

  Zgodnie z art. 146 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) do dnia 31 grudnia 2007r. stosuje się stawkę 7% w odniesieniu do: 1) robót budowlano-montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych związanych z budownictwem mieszkaniowym ... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: BI/005/0567/04

  Podatniczka oszczędzająca od 1999r. w kasie mieszkaniowej i korzystająca z odliczeń od podatku z tego tytułu, po okresie systematycznego oszczędzania w 2003r. zgromadzone środki z kasy mieszkaniowej przeznaczyła na partycypację w kosztach budowy lokalu mieszkalnego realizo-wanego przez t... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-643/04/CIP/06

  Stan faktyczny : Podatnik – producent stolarki okiennej z PCV i z drewna dokonuje sprzedaży wyprodukowanych wyrobów. Zdarza się że dostawa okien jest częścią usługi montażowej dla klientów indywidualnych, wspólnot mieszkaniowych czy developerów w obiektach budownictwa mieszkaniowego... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD I/423-6/04

  Kwoty otrzymane przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego (...) sp. z o.o. z tytułu partycypacji w kosztach budowy mieszkań (art. 29 ustawy z 26.10.95 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego) stanowią przychód Towarzystwa w dacie ich otrzymania. Tym samym nie potwierdza s... Czytaj więcej >