logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PV-A/443-8/07

  Podatnik prowadzi działalność gospodarczą m.in. w zakresie odzysku odpadów powstałych w procesie wiercenia otworów naftowych. Podaje, że na powyższą działalność posiada stosowną decyzję. Odpady te odbiera od kontrahentów i składuje zgodnie z decyzją na działce przylegającej do ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ŁUS-II-2-423/161/06/AG

  Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-PP/4430-26/06

  Z przedłożonego pisma wynika, iż Spółka przejmuje od przedsiębiorców obowiązek odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych, pobierając wynagrodzenie w wysokości ustalonej na podstawie umów, które przewidują sposób rozliczania na podstawie opłaty wnoszonej na podstawie... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-PP/4430-24/06

  Z przedłożonego pisma wynika, iż Spółka przejmuje od przedsiębiorców obowiązek odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych, pobierając wynagrodzenie w wysokości ustalonej na podstawie umów, które przewidują dwa sposoby rozliczania: 1.w formie opłaty zaliczkowej – we... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OP/443-0092/06

  DECYZJA Na podstawie art.14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005r. Nr 8,poz,60 z późn. zm.), w związku z rażącym naruszeniem prawa zmienia się z urzędu postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Chojnicach z dnia 2006-07-05 Nr PTU/44... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/609/WD/423/57/06/KŻ

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U. z 2005r. Nr 8 poz.60 z póżn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku XXX Sp. z o.o. z maja 2006r. uzupełnionego pismami maja 2006r. żądającego udzielenia pisemnej interpretacji w zakresie ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PTU/443.1-16/06

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku XXX z dnia 30 maja 2006 roku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w s... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-37-1/06

  POSTANOWIENIE======================= Działając na podstawie art. 216 § 1 w związku z art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu po rozpatrzeniu wniosku z dnia 06 marca 2006r.... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 3520PA-911-10/05

  Naczelnik Urzędu Celnego w Nowym Targu działając na podstawie art. 14 a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 roku Nr 8, poz.60) po rozpatrzeniu Państwa wniosku z dnia 8.02.2005r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: U.S.V-443/45/05

  Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (j. t. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 2 pkt 6, art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 20.... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1424/1110/443/70/1/2005/IW

  W dniu 06.07.2005r. spółka ..... wystąpiła do tut. Organu podatkowego z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa albo postępowani... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/RPP1/443-204/2005/MK

  POSTANOWIENIE W związku z wnioskiem z dnia 28.02.2005 r. (data wpływu 01.03.2005 r.) - w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, na podstawie art.14a § 4 w zwią... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-1/P/1/05/BS

  Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i świadczenie usług na terytorium kraju. Przez świadczenie usług - zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 1 w/cytowanej ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-1-005/62/05

  Zdaniem strony usługi usuwania odpadów komunalnych, odpadów niebezpiecznych i wielkogabarytowych, odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki oraz monitoringu składowiska (badania i analizy) podlegają obniżonej - 7% stawce podatku od towarów i usług. Organ podatkowy stwierdza:Zgodnie z a... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: DP-423/36/2004

  Podatnik wystąpił z pytaniem, czy przetworzenie odpadu opakowaniowego PET – recyclat PET oraz płatki PET na reglanulat PET, będzie stanowić podstawę do obniżenia dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych? Zdaniem Podatnika wolna od podatku dochodowego jes... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IS.I/1-415/137/04

  Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), dokonuje zmiany odpowiedzi udzielonej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Dębicy pismem z dnia 29.07.2004 r. (znak: PO I 415/17/04), g... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US III/443-110/5015/BT/04

  W złożonym zapytaniu Spółka zwróciła się z prośbą o udzielenie informacji według jakiej stawki podatku VAT opodatkowane są świadczone przez nią usługi. Urząd Statystyczny w Łodzi Ośrodek Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych w piśmie znak: OK.-5672/KU-257/10-247/10-4283/2004... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IA-4115/35/03

  Odpowiadając na zapytanie z dnia 17.10.2003 r. zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź - Polesie informuje : Art. 21 ust. 1 pkt. 55 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: UPO-415/PD/70/04/MP

  Zgodnie z postanowieniami art. 1 pkt 13 ustawy z dnia 12 listopada 2003 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 202 z 2003r., poz. 1957) w art. 17 ust. 1 uchylony został pkt 28. A zatem w wyniku nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.VII.423/2/04

  Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w związku z otrzymanym pismem (bez znaku) z dnia 10.03.2004 r. w sprawie interpretacji przepisów podatkowych dotyczących stosowania przepisu art. 15 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 15.02.... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD-3/423/9/04

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Sączu działając w trybie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137 poz. 926 ze zm.) odpowiada na pismo z dnia 9 marca 2004 r., uzupełnione o własne stanowisko w dniu 2 kwietnia 2004 r., w sprawie inter... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PSUS/OPBI/423/35/04/DK

  Za datę powstania przychodu należnego w przypadku rozliczeń z tytułu usług rozprowadzania wody, gospodarki ściekami oraz wywozu i unieszkodliwiania odpadów związanych z działalnością gospodarczą zgodnie z art. 12 ust. 3d pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z ... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: I-A-1/415-8/T.CH./04

  W odpowiedzi na pismo z dnia 29.01.2004 r., Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź –Widzew uprzejmie wyjaśnia, że: stosownie do art. 14 ust. 1g pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze. zm.), w przypadku rozliczeń z tytułu usług rozprowadzania w... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: 1201-PC-AK-910-81/03/LK

  Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 08.01.1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 11 z 1993r., poz. 50 wraz z późniejszymi zmianami), obowiązek podatkowy w zakresie akcyzy ciąży m.in. na sprzedawcy wyrobów akcyzowych. Wyrób staje się wyrobem akcyzowym z m... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: 1201-PC-AK-910-9/03

  Zgodnie z § 16 ust. 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22.03.2002r. w sprawie podatku akcyzowego (Dz.U. Nr 27 poz. 269 wraz z późniejszymi zmianami), podatnicy nabywający wyroby, o których mowa w poz. 11, 11a i 13 załącznika nr 1 do wyżej cytowanego rozporządzenia, obciążone po... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PR/422/17/03/BM

  W odpowiedzi na pismo z dnia 14.08.2003 r. (data wpływu 26.08.2003 r.) uzupełnione o opłatę skarbową w dniu 16.09.2003 r. w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w trybie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-16/03

  Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz, 926 ze zm.), w związku z wnioskiem z dnia 22.05.2003 r. uzupełnionym w dniu 06.06.2003 r. w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego, Urząd Skarbowy w Starachowicach informuje, że usługi ... Czytaj więcej >