logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: SD/415-16/07

  W dniu 08.02.2007 do tut. organu podatkowego wpłynął wniosek Podatnika w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Z jego treści wynika następujący stan faktyczny: Wnioskodawca nie prowadzący pozarolniczej działalności gospodarczej... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: EDA/423-8/07

  Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Podatnik dokonał sprzedaży produktów w roku 2006 na rzecz podmiotu zewnętrznego (zwanego dalej Dłużnikiem). Sprzedaż ta została przez Spółkę udokumentowana wystawionymi przez nią fakturami VAT. Zgodnie z przepisami art. 12 ust. 3 i 3a usta... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: EDA/423-9/07

  Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Podatnik dokonał sprzedaży produktów w roku 2006 na rzecz podmiotu zewnętrznego (zwanego dalej Dłużnikiem). Sprzedaż ta została przez Spółkę udokumentowana wystawionymi przez nią fakturami VAT. Zgodnie z przepisami art. 12 ust. 3 i 3a ustaw... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: EDA/423-10/07

  Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Podatnik dokonał sprzedaży produktów w roku 2006 na rzecz podmiotu zewnętrznego (zwanego dalej Dłużnikiem). Sprzedaż ta została przez Spółkę udokumentowana wystawionymi przez nią fakturami VAT. Zgodnie z przepisami art. 12 ust. 3 i 3a ustaw... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZPA/443-04/2007

  Dnia 23 stycznia 2007r. wpłynął wniosek podatnika w trybie art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa o udzielenie pisemnej interpretacji w zakresie stosowania przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) - zwanej dalej ustawa o VAT. Z p... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/BP-II/4210-7/07/ZO

  DECYZJA Na podstawie art. 233 w związku z art. 239 i art. 14b §5 pkt 1 ustawy z 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie po ro... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USIII/443-24/06

  Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że na podstawie art. 70 ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze 31 pozycji maszyn i urządzeń wycenionych na łączną wartość 676.370 zł. podlegać będzie wyłączeniu z masy upadłości na rzecz Banku ... . Upadły przedsiębiorca zawarł w celu za... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DO/443-12/5/06

  POSTANOWIENIE Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Tarnowie działając na zasadzie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 2.06.2006 r., który wpłynął do tutejszego organu w dn... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/RPP1/443-98/06/AM

  Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, w związku z wnioskiem z dnia 08.11.2005 r. (wpływ do tut. Urzędu 14.11.2005 r... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-187/05/HS-69371

  Z ww. wniosku wynika, że Spółka w dniu 29.06.2004 r. zawarła umowę przewłaszczenia nieruchomości na zabezpieczenie wykonania umowy sprzedaży z dnia 22.12.2003 r. Przedmiotem przewłaszczenia były trzy nieruchomości, między innymi własność nieruchomości stanowiącej zabudowana budynki... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/WV/443/376/250/2005/AS

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § l i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 z póżn. zmianami) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 12 października 2005r. (data wpływu do tut. Urzędu ) o udzielenie pisemnej interpretacji w spra... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 436-8/05

  Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż ma Pan wątpliwości dotyczące opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych przewłaszczenia nieruchomości jako jednej z form zabezpieczenia spłaty udzielonej pożyczki. Pana zdaniem przewłaszczenie nieruchomości na ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO –XV/443/VAT-503/141/RF/05

  Pismem z dnia 14.09.2005 r. WFOŚ i GW zwrócił się z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, przedstawiając następujący stan faktyczny: Na podstawie umowy przewłaszczenia rzeczy celem zabezpieczenia zawartej w dniu11 sierpnia 200... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1435/DP1/423-82/05/MGA

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997r - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa - Śródmieście po rozpatrzeniu wniosku z dnia 01.07.2005r o udzielenie pisemnej interpretacji ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DM/436-007/05/BD

  POSTANOWIENIE Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 20 czerwca 2005 r.. Spółka z ograniczoną odpowie... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NTR1/443-258a/05/AS

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 4 w związku z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), w związku z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/SPC/436-18/05/BAP

  W przedstawionym przez Spółkę stanie faktycznym dokonuje ona na podstawie zawieranych umów sprzedaży krów mlecznych na raty rolnikom na terenie Polski. Zabezpieczeniem umowy jest m.in. przelew wierzytelności przysługujących rolnikowi w stosunku do mleczarni, do której dostarcza mleko. Umo... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NTR1/443-126/05/LS

  P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego w Warszawie #8722; biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny postanawia: - uznać stanowisko Strony za nieprawidłowe. U z a s a d n i e n i e Z przedstawionego przez Stronę we wniosku stanu faktycznego wynika, że za... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-I-44081/2/TŁ/05

  DECYZJA Działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz.60) Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu zmienia interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego, udzieloną postanowieniem ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG-005/65/2005/PDII/415-28/05

  Z przedstawionego stanu faktycznego we wniosku z dnia 14.03.2005 r. uzupełnionego dnia 15.04.2005 r. wynika, iż Podatniczka i jej mąż są współwłaścicielami domu jednorodzinnego, wybudowanego przy udziale Spółdzielni, która aktem notarialnym w miesiącu lutym 2003 roku przeniosła na n... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/SPC/436/6/2005/BAP

  W przedstawionym przez Spółkę stanie faktycznym zawarła ona umowę pożyczki, której zabezpieczeniem było przewłaszczenie prawa własności udziałów z zastrzeżeniem przeniesienia zwrotnego tych udziałów w przypadku, gdy pożyczka zostanie spłacona w terminie. Wartość udziałów pokry... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-6/05/ZM

  POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków Nowa Huta działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu Państwa wniosku z dnia 02.02.2005 r. (data wpływu 08.02.2005 r.) w sprawie udzie... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-415/1/2005

  W dniu 13 stycznia 2005r. zwrócił się Pan z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, w Pana indywidulanej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa, albo postępowanie przed sądem administracyjnym... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IS.II/2-443/663/04

  Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, dokonując weryfikacji w trybie art. 14b ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w brzmieniu obowiązującym do dnia 31.12.2004 r., informacji udzielonej podatnikowi przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Stalowej Wol... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/423/2004

  Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków - Podgórze działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r., Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na zapytanie Spółki z dnia 14.10.2004 r.:• czy zawarcie umowy przewłaszczenia towarów ... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: USIV/I/443-176/04

  Odpowiadając na pismo z dnia 22.11.2004 r. (data wpływu do US 24.11.2004 r.), uzupełnione pismem z dnia 17.12.2004 r. (data wpływu do US 20.12.2004 r.), w sprawie podatku od towarów i usług, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie działając na podstawie art. 14 a § 1 i § 3 ustawy z dnia ... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-2303/04/CIP/01

  Stan faktyczny w sprawie. W celu sfinansowania zakupu autobusów, Zakład zawarł z bankiem umowę kredytową. Bank w celu zmniejszenia ryzyka nieściągalności udzielonego kredytu zastosował zabezpieczenie w postaci przewłaszczenia. Jest to pewnego rodzaju przeniesienie na bank własności aut... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP1/443/91/OG-005/244/2004

  W odpowiedzi na pismo znak: L. dz. 972/04 z dnia 09.09.2004 r., Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach informuje, iż zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usłu... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US35/PP1/443-168/04/PN

  Przedstawiony przez Podatnika stan faktyczny wskazuje, iż wykonuje on zadania dotyczące prywatyzacji i restrukturyzacji mienia Skarbu Państwa. Zadania te realizowane są poprzez sprzedaż ratalną mienia, nieodpłatne przekazanie a także przekazanie na podstawie umowy najmu, dzierżawy i innyc... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-2022/04/CIP/01

  Stan faktyczny w sprawie. Fabryka Obuwia zaciągnęła w 2001r. kredyt bankowy. W celu zabezpieczenia tego kredytu sporządzono w dniu 18.01.2001r. pomiędzy Bankiem a Fabryką umowę przewłaszczenia zapasów wyrobów gotowych. W 2004r. ogłoszono upadłość Fabryki. Kredyt nie został przez Fa... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: III US.DPM.4/436/161/2/04

  Na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego w Szczecinie na pisemne zapytanie udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego i stwierdza, co następuje: Wnoszący za... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-139/04

  W dniu 31.08.2004r. Spółka złożyła do siedziby tutejszego organu pismo z prośbą o udzielenie informacji w sprawie zastosowania art. 120 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) w przypadku sprzedaży przez lombard zastawionych towarów, których w... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-443-16/04

  Odpowiadając na pismo z dnia 10 lipca 2004 r., (wpł. 14 lipca 2004 r.) dotyczące pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego zgodnie z art. 14a §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 z 1997 r. poz. 926 z późn. zm.) wyjaśnia się, co... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: ZP/443-142/04

  Naczelnik Pierwszego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Poznaniu, stosownie do przepisu art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), na pisemne zapytanie Spółki z dnia 20 kwietnia 2004 r., udziela niniejszym informacji o zakresie stosowa... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: ZP/443-140/04

  Naczelnik Pierwszego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Poznaniu, stosownie do przepisów art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), wobec zapytania Spółki z dnia 20 kwietnia 2004 r. udziela niniejszym informacji o zakresie stosowania p... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-51/04/CIP/04

  Podatnik zawarł umowę przewłaszczenia na zabezpieczenie własnej nieruchomości na rzecz wierzyciela. Podatnik jest w dalszym ciągu użytkownikiem nieruchomości i ponosi wszelkie koszty i ciężary związane z jej utrzymaniem. Natomiast podatnikiem podatku od nieruchomości jest firma, na rzec... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-10/04/CIP/01

  Spółka Jawna zaciągnęła kredyt bankowy. W celu zabezpieczenia tego kredytu sporządzono w dniu 02.12.2002r. pomiędzy bankiem a Spółką umowę przewłaszczenia samochodów ciężarowych będących na wyposażeniu Spółki. Kredyt nie został przez Spółkę w całości spłacony a zatem ban... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-443/6/04

  W odpowiedzi na pismo z dnia 16.01.2004r., uzupełnione pismami z dnia 02.02.2004r. i 10.02.2004r. w sprawie stosowania przepisów podatku od towarów i usług, a w szczególności wystawienia po ogłoszeniu upadłości Przedsiębiorstwa faktur, dokumentujących wydanie towaru na rzecz wierzycieli ... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: 1MUS/VTR1/443-56/04

  Zgodnie z art.2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym (Dz.U. nr 11, poz. 50 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem VAT podlega sprzedaż towarów i odpłatne świadczenie usług oraz inne czynności zrównane ze sprzedażą. Zawarcie umowy przewłaszczenia... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: III/1/443/5/IS/04

  W odpowiedzi na pismo z dnia 16.01.2004r. w sprawie wyjaśnienia, czy czynność polegająca na przeniesieniu własności na podstawie umowy przewłaszczenia jest czynnością opodatkowaną podatkiem od towarów i usług, Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź – Widzew działając na podstawie przep... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: I-A-1/415-5/B.Sz./04

  W odpowiedzi na zapytanie, które wpłynęło do tutejszego Urzędu w dniu 15.01.2004r. Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Widzew wyjaśnia, że: stosownie do art. 22 ust.1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) – ... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD3.3-443-142/03

  Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) tut. organ podatkowy odpowiadając na pisemne zapytanie Podatnika z dnia 04 grudnia 2003r. (wpływ do tut. Urzędu w dniu 05 grudnia 2003r.) w zakresie stosowania przepis... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.PP-1/443/1/122/142 908/70/2003

  Urząd Skarbowy Kraków - Stare Miasto, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na Pana pismo z dnia 17.03.2003 r. (uzupełnione w dniu 22.04.2003 r.) uprzejmie informuje. Przepis art. 2 ustawy z dn... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/3/03

  Urząd Skarbowy w Sandomierzu działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 6.03.2003 r. informuje: Zgodnie z art. 2 ustawy z dn. 8.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzow... Czytaj więcej >