logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPR1/423-97/07/MK

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Banku z dnia 28.06.2007r., o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa p... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: D1/423-13/07

  Postanowienie Na podstawie art. 216, art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie postanawia uznać przedstawione stanowisko w złożonym wniosku o inte... Czytaj więcej >
 • wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: II FSK 489/06

  Wyrokiem z 17.11.2005 r. sygn. akt l SA/Rz 370/05 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie oddalił skargę Elżbiety i Dariusza G. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Rzeszowie z 20.06.2005 r. nr l S. 1X71-4117/31/05 w sprawie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2002 r. Z uzasadnie... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/752/KDO/423/16/06/ES

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa(t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Banku XXX z października 2006r.. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania przepisów prawa podatkowego... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/SOI/423-26/06/DW

  Bank w ramach prowadzonej działalności gospodarczej udziela kredytów i pożyczek oraz gwarancji (poręczeń) spłaty kredytów i pożyczek. Występują sytuacje gdy wierzytelność Banku z powyższych tytułów nie jest regulowana przez klienta. Zgodnie z art.16 ust.1 pkt 25 w związku z art.... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/BP-I/4230Z-109/06/EŻ

  D E C Y Z J A Na podstawie art. 233 § 1 pkt 1, art. 239 w związku z art. 14 b § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz .U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie po rozpatrzeniu zażalenia Banku z dnia 18.09.2006 r. na postanowienie Naczeln... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/BP-I/4230Z-104/06/EŻ

  D E C Y Z J A Na podstawie art. 233 § 1 pkt 1, art. 239 w związku z art. 14 b § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie po rozpatrzeniu zażalenia Banku z dn... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPD1/423-110/06/KK

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Banku z dnia 26.07.2006r. (wpływ do tut. Urzędu dnia 31.07.2006r.), uzupełnionego o opłatę s... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/SOI/423-20/06/BLG

  Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Bank w ramach prowadzonej działalności gospodarczej udziela kredytów i pożyczek oraz gwarancji (poręczeń) spłaty kredytów i pożyczek. W praktyce bankowej często dochodzi do sytuacji, gdy wierzytelność Banku z powyższych tytuł... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1426/US300/AD/415-41/06

  Na podstawie art.14a § 3 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz.60 ze zm. ) w związku ze złożonym przez Przedsiębiorstwo Handlowe Spółka Jawna wnioskiem z dnia 05.06.2006r. ( data wpływu 09.06.2006r. ) w sprawie interpretacji ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/SOI/423-12/06/DW

  Bank rozpoznaje w rachunku podatkowym rezerwy utworzone na wymagalne a nieściągalne należności, których ściągalność została uprawdopodobniona zgodnie z art. 16 ust. 2a pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992r o podatku dochodowym od osób prawnych /Dz. U z 2000r Nr 54, poz. 654 ze zmian... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPD1/423-68/06/SG/1

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60), po rozpatrzeniu wniosku Strony, z dnia 26.04.2006r. (data wpływu do tut. Urzędu 05.05.2006r.), o udzielenie pisemnej interpretacji co do za... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPD1/423-68/06/SG/2

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Strony, z dnia 26.04.2006r. (data wpływu do tut. Urzędu 05.05.2006r.), o udzielenie pisemnej interpretacji c... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/SOI/423-14/06/BLG

  Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że począwszy od 01.01.2005r. Bank sporządza sprawozdanie finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (w skrócie MSR). Stosując MSR, na udzielone kredyty Bank tworzy odpisy aktualizujące. Banki, sporządzające sprawoz... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/SOI/423-9/06/BLG

  Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że na podstawie przepisów ustawy z dn.29.09.1994r. o rachunkowości Bank sporządza sprawozdanie finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z n... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/423-1/06

  W dniu 26.04.2006 roku Spółdzielnia złożyła w tutejszym Urzędzie Skarbowym wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w zakresie przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych. Wnio... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPD1/423-30/06/KK

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Banku z dnia 15.02.2006r. (wpływ do tut. Urzędu 20.02.2006r.) o udzielenie pisemnej interpretac... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPD1/423-24/06/SG/2

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Strony z dnia 08.02.2006r. (data wpływu do Urzędu 10.02.2006r.), o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakres... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPD1/423-20/06/SG

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Banku z dnia 31.01.2006r. (data wpływu do tut. Urzędu 31.01.2006r.), uzupełnionego pismem z dnia 07.03.2006r. (... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1424/2170/423/1/2006/GW

  W dniu 28.11.2000r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło uchwałę o połączeniu \"R\"S.A. ze Spółką \"K\" ( Akt Notarialny Rep. A Nr ..) poprzez przeniesienie na \"R\"całego majątku \"K\"S.A. bez wyłączenia czegokolwiek w zamian za akcje \"R\" S.A. na następu... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1424/2170/423/1a/2006/GW

  W dniu 28.11.2000r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło uchwałę o połączeniu \"R \" S.A. ze \"K\" S.A. ( Akt Notarialny Rep. A Nr 8859/2000) poprzez przeniesienie na \"R\" S.A. bez wyłączenia czegokolwiek w zamian za akcje \"R\" S.A. na stępujących warunkach... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1424/2170/423/1b/2006/GW

  W dniu 28.11.2000r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło uchwałę o połączeniu \"R\"S.A. ze \"K\" S.A. ( Akt Notarialny Rep. A Nr ....) poprzez przeniesienie na \"R\" S.A.całego majątku \"K\" S.A. bez wyłączenia czegokolwiek w zamian za akcje \"R\" S.A. na stęp... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/WV/443/475/11/2006/AN

  POSTANOWIENIE Na podstawie art.14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2005r Nr 8, poz.60) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 20 stycznia 2006r (data wpływu do tutejszego urzędu) żądającego udzielenia pisemnej interpretacji w zakresie stosowa... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDF1_415_5_06-1

  P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olkuszu działając na podstawie art. 14a § 1oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr. 8 z 2005 r. poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Pana ... data wpływu do tutej... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP/PD/423-004/06/AK

  POSTANOWIENIE Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku, na podstawie art.14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r., Nr 8, poz.60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepi... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP3/423-15/06/25117

  P o s t a n o w i e n i e Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego, działając na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu Państwa wniosku z dnia 10 stycznia 2006 r. (data wpływu do urz... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-II/415-61-2/06

  POSTANOWIENIE Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu, działając na podstawie art.216 i art.14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8 poz.60 ze zm.), po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 12 grudnia 2005r., który został złożony w tutejszy... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD1/42180-1/06

  D E C Y Z J A Dyrektor Izby Skarbowej w Krakwie, działając na podstawie art. 207 i art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), w związku z postanowieniem Naczelnika Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu z dnia 29.... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.III-415/27/05

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Mielcu, działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz art. 22 ust. 1, art. 23 ust 1 pkt 21 i ust. 3 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP/PD/423-0010/5/06/AK

  POSTANOWIENIE Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku działając na podstawie art.14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r., Nr 8, poz.60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastos... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PBB1/421-90/05

  DECYZJA Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ? Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu zażalenia X Bank SA z na postanowienie Naczelnika Pierwszego Śląskiego Urzędu Skarbowego w So... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB/OPD/415-42/05/EC

  Postanowienie Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa /Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm./ Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wejherowie, po rozpatrzeniu wniosku Podatnika, z dnia 06.10.2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPD1/423-96/05/SG/1

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Banku z dnia 23.09.2005r. (data wpływu do tut. Urzędu 03.10.2005r.), o udzielenie pisemnej informacji co do zakr... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/SOI/423-32/05/MS

  Z przedstawionego przez Bank stanu faktycznego wynika, iż Bank rozpoznaje w rachunku podatkowym rezerwy utworzone na wymagalne a nieściągalne wierzytelności z tytułu kredytów (pożyczek) oraz należności z tytułu udzielonych przez Bank po 1 stycznia 1997r. gwarancji (poręczeń) spłaty kre... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/PD-4230Z-96/05/KC

  DECYZJA Na podstawie art. 233 i 239 w związku z art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60) oraz art. 16 ust. 1 pkt 26 i art. 16 ust. 3f ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (j.t. Dz. U. z 2000r. ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPD1/423/91/05/SG

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Banku z dnia 21.09.2005r. (data wpływu do Urzędu 22.09.2005r.), o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PUS.I/423/62/05

  Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 12 ust. 1 pkt 1, pkt 4d i pkt 4e ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), Naczelnik Pod... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO/423/105/2005

  Spółka w 2003 roku dokonała dostawy cementu dla firmy z Wrocławia, od której jako zabezpieczenie należności otrzymała weksel poręczony przez jej właściciela oraz dla firmy \"O\". Spółka nie otrzymała części zapłaty. W wyniku przeprowadzonego na wniosek Spółki postępowania sądowe... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPD1/423/44/05/MK

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60), po rozpatrzeniu wniosku Banku z dnia 17.05.2005r., o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkow... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP3/423-15/05/BLG

  P O S T A N O W I E N I E Działając w trybie art. 14a § 4 oraz art. 14a §1 ustawy z dn.29.08.1997r. Ordynacja podatkowa / Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60, ze zm./, po rozpatrzeniu wniosku nr FPP/JŁ/1352/05 z dn.18.04.2005r. /data wpływu do organu podatkowego 25.04.2005r./, uzupełnionego pisme... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PUS.I/423/27/05

  Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 stawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz art. 15 ust. 1 i 4, art. 16 ust. 1 pkt 26a, art. 16 ust. 2a pkt 1 lit. b ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. ... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-1/i/4218-4/05

  DECYZJA Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu zażalenia Spółki z dnia 29.03.2005 r. na postanowienie Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Tarnowie z dnia 17.03.2005 r. Nr PD ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-122-113/05/AJ

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. jedn. Dz. U. Nr 8 z 2005 r. poz. 60) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie udzielając pisemnej interpretacji co do zakre... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-97/82/05/AF

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a§1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60), w związku z wnioskiem spółki z dnia 11.03.2005 r. (data wpływu do tutejszego urzędu 18.03.2005r.), w sprawie udzielenia pisemne... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP/P1/423-0055/1/05/AK

  POSTANOWIENIE Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku, na podstawie art.14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2005r., Nr 8, poz.60) po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepis... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP/P1/423-0055/2/05/AK

  POSTANOWIENIE Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku, na podstawie art.14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2005r., Nr 8, poz.60) po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisó... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/423-16/05/22517

  Ze stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę w pisemnym zapytaniu wynika, iż Spółka prowadzi działalność gospodarczą na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 ze zm.). Spółka oświadcza, iż spełnia warun... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ŁUS-II-2-423/12/05/JB

  Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi działając na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 07.01.2005 r. (data wpływu 13.01.2005 r.)o udzielenie pisemnej interpretacji c... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP3/423-5/05/BLG

  P O S T A N O W I E N I E Działając w trybie art. 14a § 4 oraz art. 14a §1 ustawy z dn.29.08.1997r. Ordynacja podatkowa /Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60/, po rozpatrzeniu wniosku BANKU z dnia 03.02.2005r. /data wpływu do organu podatkowego 09.02.2005r./, Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Ur... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP3/423-6 /05/BLG

  P O S T A N O W I E N I E Działając w trybie art. 14a § 4 oraz art. 14a §1 ustawy z dn.29.08.1997r. ordynacja podatkowa /Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60/, po rozpatrzeniu wniosku BANKU z dnia 11.02.2005r., Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie udziela pisemnej interpret... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP3/423-8/05/BLG

  P O S T A N O W I E N I E Działając w trybie art. 14a § 4 oraz art. 14a §1 ustawy z dn.29.08.1997r. Ordynacja podatkowa / Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60/, po rozpatrzeniu wniosku BANKU z dnia 18.02.2005r., Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie udziela pisemnej interpre... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDI-415/16/KH/04/05

  Zasady i skutki sprzedaży przedsiębiorstwa upadłego są odmienne niż w normalnym obrocie. W szczególności, po myśli art. 113 § 1 prawa upadłościowego winno być jeżeli to będzie mozliwe sprzedane jako całość. Ponadto na podstawie art. 113 § 2 prawa upadłościowego nabywca przedsięb... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PUS.I/423/13-2/2005

  Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), art. 16 ust. 1 pkt 26 lit. a tiret pierwsze, ust. 2a pkt 2, ust. 2b, ust. 3 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, p... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD-1/005/2-24/05/wk

  W wykonaniu art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w wyniku weryfikacji pisma Naczelnika Małopolskiego Urzędu Skarbowego z dnia 28 grudnia 2004 r. znak: PD-II/423/105/04, stanowiącego pisemną informacj... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IS.I/1-4117/163/04

  Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w brzmieniu obowiązującym do dnia 31.12.2004 r., dokonuje zmiany informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego udzielonej... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US72/ROP3/423-398/04/EN

  W odpowiedzi na pismo Nr FPP/BC/1871/2004 z dn. 29.11.2004 r. (wpływ do Urzędu 01.12.2004 r.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje, j... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: 1MUS-1471/DPD1/423/164/2004/SP

  W odpowiedzi na pisemne zapytanie o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego Naczelnik Urzędu Skarbowego, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.), wyjaśnia: Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego ... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD-005U-604/04/BB

  Weryfikując na podstawie art.14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa informację o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego zawartą w piśmie Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie Nr 1MUS-1471/DPD-1/423/161/04/AS z dnia 20.08.2004, stw... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: 1MUS-1471/DPD1/423/174/2004/SG

  Na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137 poz. 926 z późn. zm.), w odpowiedzi na pisemne zapytanie podatnika w sprawie stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego wyjaśnia: Z przedstawionego stanu faktycznego wynik... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US/72/ROP3/423-222/04/EN

  W odpowiedzi na pismo Nr DPd/Dyr./1163/2004 z dn. 08.07.2004 r. (wpływ do Urzędu 08.07.2004 r.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje, ... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US72/ROP3/423- 216/04/AK

  W odpowiedzi na pismo Spółki (data wpływu 25.06.2004 r.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm. ) informuje, że: W myśl art. 15 ust. 1 usta... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: MUS-1471/DP/423/132/2004/SG

  Na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137 poz. 926 z późn. zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika przedstawionej w piśmie z dnia 19 maja 2004r... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: 1MUS-1471/DPD2/423/103/2004/RCh

  Na podstawie art.14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 z późn.zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie przedstawionej w piśmie Banku nr L.dz.AIGB/5510/2004 z dnia 25.03.2004r. ... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IMUS-1471/DPF/415/IP-24/2004/PP

  Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa /Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm./ Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie udziela następującej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie przedstawionej w ... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US 72/ROP 1/423 - 561/04/LM

  Odpowiadając na zapytanie z dnia 27 lutego 2004 roku (wpływ do Urzędu w dniu 1 marca br.), uzupełnione następnie wnioskiem przekazanym w dniu 7 kwietnia 2004 roku, na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Dru... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: 2426-8-463-DP-415-9-04

  Pismem z dnia 31.03.2004 r. zwrócił się Pan z wnioskiem o udzielenie informacji odnośnie zaliczenia w koszty uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych, dla której prowadzona jest księga przychodów i rozchodów - odpisów aktualizujących... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US72/ROP1/423/399/04/AW

  W odpowiedzi na zapytanie Spółki z dnia 16.03.2004r. (wpłynęło do tutejszego Urzędu Skarbowego w dniu 25.03.2004r.) złożone w trybie artykułu 14a § 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926, ze zm), Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarboweg... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: I-3/423/38/SK/2004

  W odpowiedzi na pismo z dnia 26.03.2004 r. w sprawie udzielenia informacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Lubuskiego Urzędu Skarbowego działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) infor... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: 1MUS-1471/DP/423/65/2004

  W odpowiedzi na pisemną prośbę o udzielenie informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego informuję, że stosownie do art. 146 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54 poz. 535) do 31 grudnia 2007 r. stosuje się stawkę w wysokości... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: 1MUS-1471/DP/423/40/2004

  Na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pisemne zapytanie o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego informuje:Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r.... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD-1/005/2-438/03/WK

  W uzupełnieniu pisma Naczelnika Urzędu Skarbowego w Bochni PO II/423-4/03 z dnia 17.12.2003 r., stanowiącego pisemną informację w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, wydaną w trybie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 1... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PO IV-423/13/2003

  Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Dębicy po rozpatrzeniu zapytania podatnika informuje o zakresie stosowania przepisów ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz... Czytaj więcej >