logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

 • interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-31/07/AB

  INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów p... Czytaj więcej >
 • interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-38/07-2/PW

  INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisó... Czytaj więcej >
 • interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-30/07-2/HS

  INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów... Czytaj więcej >
 • interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-32/07-4/HS

  INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów... Czytaj więcej >
 • interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-31/07-2/HS

  INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II US pb IB / 415 - 31 / 128a/33 / 07 / KSz

  Stan faktyczny Z wniosku o interpretację wynika, że Spółka z o. o. ... wypracowany zysk, opodatkowany podatkiem dochodowym od osób prawnych, który nie uległ podziałowi, zgodnie z uchwałami zgromadzenia wspólników przekazywała na kapitał rezerwowy spółki. We wniosku wskazano,iż Sp. z... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-2/415-150/07

  W drugiej połowie 2007r. podatnik ma zamiar założyć spółkę komandytową z inną osobą, zwaną „osobą trzecią”. Podatnik wniesie wkład pieniężny, a osoba trzecia wkład niepieniężny w postaci udziałów (akcji) w spółkach kapitałowych z siedzibą na terenie Polski. Wartość wk... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPR1/423-118/07/MM

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Strony, z dnia 26.06.2007 r. (wpływ do tut. Urzędu 29.06.2007 r.) o udzielenie pisemnej interp... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPR1/423/98/07/MK/2

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Strony z dnia 28.06.2007r. (data wpływu do tut. Urzędu 29.06.2007r.), o udzielenie pisemnej interpretacji co d... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-79/07/PK

  Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Spółka zamierza przekształcić się ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową. Na dzień przekształcenia Spółka może wykazywać w pasywach zysk netto, a także kwoty niepodzielonych zysków z lat ubieg... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1449/1CG/415-20/i-35/07/MM

  W dniu 20.06.2007 r. wpłynął do tutejszego organu podatkowego wniosek z dnia 20.12.2006 r. Spółki, reprezentowanej przez radcę prawnego, o wydanie pisemnej interpretacji w indywidualnej sprawie w zakresie postanowień umowy z dnia 14 maja 2003 r. zawartej między Rzecząpospolitą Polsk... Czytaj więcej >
 • interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-7/07-4/AG

  INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: SD/415-53/07

  W dniu 13.06.2007 r. do tut. organu podatkowego wpłynął wniosek Pana xxx w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie. Z jego treści wynika następujący stan faktyczny. Podatnik jest wspólnikiem spółki... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1449/1CG/415-33/07/i-41/EW

  Zgodnie z art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek u... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1449/1CG/415-33/07/i-41/EW

  Zgodnie z art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1433/GF/415-68/07/KB

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa- Mokotów postanawia stanowisko w sprawie zawarte we wniosku z dnia 28 czerwca 2007r. uzupełnionego ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IA-415/92a/2007

  Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Polesie, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4, art. 217 § 1 i § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 10.05.2007r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do za... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/423-27/07 i ZD/415-25/07

  Sp. z o.o. w dniu 29 czerwca 2007r. zwróciła się z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji stosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych i podatku dochodowego od osób fizycznych w następującej kwestii: Czy w związku z istnieniem niepodzielonyc... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/BP-I/4210-50/07/KS

  D E C Y Z J A Na podstawie art. 233 § 1 pkt 2 lit. a) w związku z art. 239 i art. 14 b § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm. ), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 08.06.2007 r. wniesionego prze... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US I/415/20a/07/SŁ

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sieradzu działając na podstawie art. 165a w związku z art. 14a § 1, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze. zm.), na wniosek z dnia 10.05.2007r. (wpływ do tut. organu 23.05.2007r.), odmawia wszczęcia postępowania ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1449/1CG/415-19/07/i-27/AS

  Wnioskiem z dnia wystąpił Pan o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie przedstawiając następujący stan faktyczny:Jak wynika z uzupełnienia do wniosku z dnia jest Pan w trakcie rejestrowania menedżerskiej spółki jawnej... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1442/DF/415/189/BW/07

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art.14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005r. Dz.U. Nr 8 poz. 60 z późn. zmian.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wołominie po rozpatrzeniu wniosku Pana M - wysłanego do tutejszego Urzędu w dniu 25.06.20... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1409/PDG/415-12/07/ASW

  Na podstawie art. 216 oraz art. 14a, 14b, 14c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Legionowie postanawia nie zgodzić się ze stanowiskiem podatnika, iż w przedstawionym stanie faktycznym osoba fizyczna jako wsp... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1434/DD2/415/19/07/AR

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art.14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz.60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 12.06.2007r. (wpływ do Urzędu 13.06.2007r.) uzupełnionego w dniu 20.06.2007r. o pełnomocn... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1435/FB2/415/26a/07/ES

  POSTANOWIENIE Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście, działając na podstawie art. 216 oraz art. 14a § 1-5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm. ) w związku z Pana wnioskiem w sprawie interpretac... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1435/FB2/415/26/07/ES

  POSTANOWIENIE Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście, działając na podstawie art. 216 oraz art. 14a § 1-5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm. ) w związku z Pana wnioskiem w sprawie interpretacj... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPR1/423-51/07/MK

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Banku z dnia 16.04.2007r. (wpływ do tut. Urzędu 19.04.2007r.), o udzielenie pisemnej interpretacji co do ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1438/DF2/415-34/153/07/AZ

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216 i art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 13.04.2007r. (data wpływu do tut. organu podatkowego 13.04.2007r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakr... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1438/DF2/415-40-50/168/196/07/AZ

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216 i art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 17.04.2007r. (data wpływu do tut. organu podatkowego 19.04.2007r.) oraz wniosku z dnia 15.05.2007r. (data wpływu do tut.... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPR2/423-40/07/AB

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14 a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tj. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczel... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1421/BF/415-16/GJ/07

  P O S T A N O W I E N I E Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 , art. 93a § 2 pkt 1 lit.b) oraz art. 217 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r., nr 8, poz. 60 z późn. zm.), art. 17 ust. 1 pkt 4 lit. c) , art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy z dnia 26.07.1991r. ... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/BP-I/006-1136/06/KS

  D E C Y Z J A Na podstawie art. 14 b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm. ) oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych ( Dz. U. Nr 54 z 2000 ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1438/DF2/415-29a/127/07/AZ

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216 i art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 27.03.2007r. (data wpływu do tut. organu podatkowego 29.03.2007r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakr... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1438/DF2/415-29b/127/07/AZ

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216 i art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 27.03.2007r. (data wpływu do tut. organu podatkowego 29.03.2007r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakr... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1438/DF2/415-29c/127/07/AZ

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216 i art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 27.03.2007r. (data wpływu do tut. organu podatkowego 29.03.2007r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakre... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ŁUS-II-2-415/18/07/AT

  Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi, działając na podstawie przepisów art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania ... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDI/4270-0010/07/KMA

  DECYZJA Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu, działając na podstawie art. 14 b § 5 pkt 2 i art. 207 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja Podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.) zmienia z urzędu postanowienie Naczelnika Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu nr PD/4... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DWUS DP-443-31/07

  Na podstawie art. 14a § 1, § 3, § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity Dz. U. z 2005 roku Nr 8, poz.60 ze zm. ) w związku z art. 6 pkt 1,art. 106 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54 poz. 535 ze zm.) po rozpatrzeniu... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DWUS DP-443-32/07

  Na podstawie art. 14a § 1, § 3, § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity Dz. U. z 2005 roku Nr 8, poz.60 ze zm. ) w związku z art.6 pkt 1, art. 91 ust. 9 ustawy z 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54 poz. 535 ze zm.) po rozpatrzeniu w... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP1.2-443-03/07

  POSTANOWIENIE Na podstawie: art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r., Nr 8 poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 03 marca 2007r (wpływ do tut. Organu podatkowego w dniu 09 marca 2007r.) o udzielenie interpretacji co do za... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1432/IDG/415/428/42/81/2007

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14 a, art. 216, art. 217 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2000r. Nr 8 poz. 60 ze zm. ), Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa – Bielany po rozpatrzeniu wniosku z dnia 05.03.2007r w sprawie udzielania pisemnej interpreta... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPR2/423-34/07/JB/MT

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14 a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tj. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczel... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPR2/423-32/07/AB

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 28 lutego 2007r. (data wpływu do Urzędu 01.03.2007r.), o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposob... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP/423-12/07

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z póżn. zmian.) po rozpatrzeniu wniosku spółka z o.o. z siedzibą , NIP z dnia 13.03.2007 r. i udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zasto... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: BM/415-7/07/Z/KBI

  Podatniczka pismem z dnia 24.11.2006r. zwróciła się do Naczelnika Urzędu Skarbowego Poznań – Jeżyce z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie. Z opisu stanu faktycznego wynika, że Podatniczka jest wspólni... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DFP/415-8/07

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późniejszymi zmianami), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 09 marca 2007r., o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I US.I/415-12/07

  Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie po rozpatrzeniu wniosku wniesionego w dniu 06.03.2007 r. do Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie w sprawie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej możliwości opodatkowania do... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/4061-22/07

  W dniu 7.02.2007r. wpłynął do organu podatkowego wniosek Spółki o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Wnioskodawca (Spółka X-GmbH z siedzibą w Niemczech) jest komandytariuszem polskiej spółki komandytowej Y. Komplementariuszem spół... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DF/415-38842/07/FD

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Pana XYZ z dnia 05.02.2007 roku (data wpływu do tutejszego organu podatkowego: 06.02.2007r.) o udzielenie pise... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IIUS.I/415-26/07

  Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.); art. 8 ust. 1 i 2, art. 9a ust. 2 i 3 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) – po rozpatr... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1433/NG/GF/415/art.a-6/07/KB

  P o s t a n o w i e n i e Działając na podstawie art. 14 a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa /Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zm./ Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa-Mokotów uznaje za nieprawidłowe stanowisko przedstawione przez podatnika we wniosku z dnia 12.01.2007... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPR1/423/33/07/MK

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. –Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Strony z dnia 06.03.2007r. (data wpływu do tut. Urzędu 07.03.2007r.), o udzielenie pisemnej interpretacji c... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDF I/415-83/06

  POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu, działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm./ - po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 11.12.2006 r., w sprawie udzielenia pisemnej interp... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDF I/415-81/06

  POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu, działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm./ - po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 11.12.2006 r., w sprawie udzielenia pisemnej interp... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDFI/415-84/06

  POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu, działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm./ - po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 11.12.2006 r., w sprawie udzielenia pisemnej interp... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDF I/415-80/06

  POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu, działając na podstawie ari. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm./ - po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 11.12.2006 r., w sprawie udzielenia pisemnej interp... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-2/07/PK

  Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Spółka zamierza przekształcić się ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową. Na dzień przekształcenia Spółka może wykazywać w pasywach zysk netto, a także kwoty niepodzielonych zysków z lat ubieg... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDF I/415-81/06

  POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu, działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm./ - po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 11.12.2006 r., w sprawie udzielenia pisemnej interp... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PD/415/T-154/10/RR/2007

  Z opisu stanu faktycznego wynika, że wnioskodawca prowadzi od 23.12.2004r. działalność gospodarczą w formie spółki komandytowej, w której, podobnie jak dwaj pozostali wspólnicy posiada udział wynoszący 33,33%. W dniu 29.06.2006r. do spółki przystąpił kolejny wspólnik (komandytariusz... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDP-415/29/Int 106/06

  P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Targu działając na podstawie art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 27 grudnia 2006 r. (data wpływu 29.12.2006 r.) złożone p... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1433/NG/GV/443-145/2006/LŚ

  Zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27.04.2004r. W sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. (Dz. U. z 2004 Nr 97 poz. 970 ze zm.) zwalnia się od podatku wkłady niepieniężne (aporty) wnoszone do spółek prawa handlowego i ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/4060-103/06

  W podaniu Spółka przedstawiła następujący stan faktyczny: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, której wspólnikami są osoby fizyczne, zamierza przekształcić się w spółkę komandytową w trybie przewidzianym w przepisie art. 551 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000r. Kodeks sp... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I-3/415/3/07

  W dniu 30.11.2006r. złożyła Pani do tutejszego organu podatkowego wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji w sprawie wątpliwości związanych z restrukturyzacją działalności gospodarczej: Czy wniesienie przedsiębiorstwa (tj. prowadzonej działalności gospodarczej) w drodze aportu do Sp... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDP/423-16/07/BA/17187

  POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków - Stare Miasto działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8 poz. 60 z 2005 r. ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Jednostki z dn. 19.12.2006 r., (data wpływu do tut. Urzędu 27.12... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-380/06/AJ

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8 z 2005 r. poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zas... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DG/423-11/06

  Sp. z o.o. w dniu 10.11.2006r. zwróciła się z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.Podatnik przedstawił następujący stan faktyczny: Spółka zamierza wszcząć procedurę zmiany formy praw... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG-005/208/2006/PP/443/94/104/2007

  Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach działając na podstawie art. 14a, § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8 z 2005 r., poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 08.11.2006 r. złożonego w tut. Urzędzie przez Spółkę w dniu 14.11.2006 r. w ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO/423-60/06

  Naczelnik Świętokrzyskiego Urzędu Skarbowego w Kielcach działając na podstawie przepisu art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005 r., Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Spółki otrzymanego dnia 20.10.2006 r. w spraw... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPD1/423-147/06/SG

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Strony o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tj. wyjaśnie... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.1431.DGI/415-74-13

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216 oraz art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 roku Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa – Bemowo stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 11.10.2006 r. ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPD1/423-141/06/KK

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Strony z dnia 11.10.2006r. (wpływ do tut. Urzędu 12.10.2006r.) o udzielenie pisemnej interpreta... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-103/06/PK

  Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Spółka zamierza przekształcić się ze spółki akcyjnej w spółkę komandytową. Na dzień przekształcenia Spółka wykazywać będzie m.in. bieżący zysk księgowy netto. Na skutek przekształcenia, majątek Spółki wejdzie w cał... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-2/415/0039/06

  POSTANOWIENIE Na podstawie: art.14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005r. nr 8 poz.60 z późn.zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 03.11.2006r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PD/423-56/ER/06

  Naczelnik Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Skarbowego w Olsztynie na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 2 października 2006r. (data wpływu do tut. Urzędu - 4.10.200... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/BP-I/4230Z-121/06/KST

  D E C Y Z J A Na podstawie art. 233 § 1 pkt 1 i art. 239 w związku z art. 14b § 5 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie po rozpatrzeniu zażale... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PSUS/PB-R I-PDP/423-272/P/349/06/WS/130732

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) s t w i e r d z a m, że stanowisko Podatnika - przedstawione we wniosku z dnia 25.07.2006r., który wpłynął do tutejszego Urzędu w dniu 25.09.2006r., ... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/BP-I/4230Z-112/06/SZ

  D E C Y Z J A Na podstawie art.233 §1 pkt 1) i art. 239 w związku z art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa /j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm./, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 21.09.2006 r. Sp. z o.o. \"G\", wniesion... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/423-33/MM/06

  P O S T A N O W I E N I E Działając na podstawie art. 14a §4 i art. 14a §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu stwierdza, że stanowisko Spółki dotyczące stosowania przepisów ustawy ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1437/ZI/423/387/JS/06

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a, art. 216 §. 1 i § 2 oraz art. 236 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa /Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz.60 z późn. zm./ Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek p o s t a n a w i a uznać stanowisko wnioskodaw... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1449/1CG/415/i-44/06/MM

  W dniu X do tut. Urzędu wpłynął wniosek o dokonanie pisemnej interpretacji co do zakresu zastosowania prawa podatkowego w sprawie potwierdzenia , iż dochód osoby fizycznej podlegajacej w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu na podstawie art. 3 ust .1 ustawy z dnia 26 lipca 19... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1449/1CG/415/i-44/A/06/MM

  Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście, po analizie własnego stanowiska wnioskodawcy oraz obowiązujących przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, postanawia uznać stanowisko wnioskodawcy za nie zgodne z przepisami prawa podatkowego obowiązującymi w d... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1433/NG/423/579/06/IW

  POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 216, art. 14a § 4 oraz art. 15 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zmianami) w związku ze złożonym wnioskiem z dnia 18.07.2006r. (data wpływu do urzędu - 25.07.2006r) w sprawie udzielenia pisem... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG-005/132/PDI-423/14/2006

  Z treści wniosku wynika, że Spółka jest komplementariuszem w spółce komandytowej. Komandytariuszem jest inna spółka z grupy kapitałowej związanej z podatnikiem. Komplementariusz, czyli Spółka wnioskująca udzieliła spółce komandytowej pożyczki oprocentowanej. Pytająca Spółka ucze... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-255-293/06/AJ

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu za... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 362000-RPA-9105-8/2006/ZK

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1, § 4, art. 216§1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. Z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), w związku z zapytaniem podatnika z dnia 19 czerwca 2006 r. uznaję stanowisko wnioskodawcy zawarte we wniosku za prawidłowe. U... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/BP-I/4230Z-76/06/EL

  D E C Y Z J A Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie na podstawie art.233 w związku z art.239 i art.14b § 5 Ordynacji podatkowej ( tekst jednolity Dz.U. z 2005r. nr 8 poz. 60) oraz art.16h ust.2, art.16j, art. 16i ustawy z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000r. nr... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPD1/423/78/06/MK

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Strony, z dnia 24.05.2006r., o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatk... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1433/NG/GF/VII/415/art.14a-44/06/GS

  POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz.60 z późn. zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa - Mokotów postanawia stanowisko zawarte we wniosku z dnia 09.05.2006r. w sprawie ... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB I-3/4150/IN-354/US/2006/PM

  Działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. -Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi zmienia postanowienie Naczelnika Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi z dnia 8 maja 2006 r., znak pisma ŁUS-II-2-415/8/06... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-77/06/R1

  P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Podgórze działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-122/220/06/DP

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika Sp. z o.o. z dnia 20.03.2006 r. (przekazanego z Urzędu Skarbowego Warszawa Mokotów do tute... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-122/219/06/DP

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku \"Spółki\" Sp. z o.o. z dnia 20.03.2006 r. (przekazanego z Urzędu Skarbowego Warszawa Mokotów do t... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPD1/423/63/06/MK

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Strony, z dnia 03.04.2005r. (wpływ do tut. Urzędu 05.04.2006r.), reprezentowanej przez Pana Michała Krawcz... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD/PB6/033-0456-SM6-2984/06/WP

  Działając na podstawie art. 14e oraz art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), udzielając interpretacji w zakresie postanowień umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w spraw... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPD2/423-54/06/MS/2

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa ( Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tj. czy będą koszt... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPD2/423-54/06/MS/1

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa ( Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tj. czy Spółka, j... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US34/DD1/410/22/06/TA

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216 oraz art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005r. Nr. 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 17.03.2006r. w sprawie wydania pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Urz... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US34/DD1/410/12/06/TA

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216 oraz art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 17.03.2006r. w sprawie wydania pisemnej interpretacji co do ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1435/FD1/415/32/06/GW

  POSTANOWIENIE Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście, działając na podstawie art. 216 oraz art. 14a § 1-5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm. ) w związku z Pana wnioskiem w sprawie interpretacji... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1432/IPdg2/415/429/65/06

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 217 oraz art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa / Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm. / Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa - Bielany, po rozpatrzeniu wniosku w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu za... Czytaj więcej >