logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DF/415-78/05/AJ

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pani (...) z 22.12.2005 r. (data złożenia w tut. urzędzie: 29.12.2005 r.) o udzielenie pisemnej in... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: POI-415/4/2006

  POSTANOWIENIE Na podstawie przepisów art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8 poz 60 z 2005r. z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 20.02.2006r. (data wpływu 21.02.2006r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakres... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/PD/4230Z-127/05/EL

  D E C Y Z J A Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie na podstawie art.14b § 5 pkt 1) w związku z art.233 i 239 Ordynacji podatkowej ( tekst jednolity Dz.U. z 2005r. nr 8 poz. 60) oraz art.15 ust.1 ustawy z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000r. nr 54, poz.654 ze z... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO-XV/415/PDOF-562/188/US/05

  Pismem z dnia 31.10.2005 r., (data wpływu 02.11.2005 r.), zwrócił się Pan z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, przedstawiając następujący stan faktyczny: Jest Pan wspólnikiem spółki cywilnej prowadzącej działalność han... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II US. PB-I/415/27/05

  Działając na podstawie art. 216 § 1 w związku z art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60); art. 22 ust. 1 i ust. 8, art. 23 ust. 1 pkt 46 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPD2/423/32/2005/EC/2

  Z przedstawionego przez Stronę we wniosku stanu faktycznego wynika, że Spółka jest kapitałową spółką prawa handlowego, w której jednym ze wspólników jest spółka kapitałowa (spółka z o.o.), drugim wspólnikiem jest osoba fizyczna, która jest jednocześnie członkiem zarządu spó... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PO/005-0003/05

  Stan faktyczny Podatnicy - małżonkowie prowadzą działalność gospodarczą w formie współwłasności małżeńskiej w udziałach po 50% każdy. Ocena prawna stanu faktycznego Na wstępie wskazać należy, iż zgodnie z art. 1 ust. 1, pkt 1 lit. k ustawy z dnia 9 września 2000r. o podatku od... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US VI-1/415-9/2/04

  Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 17.11.2004 r. (data wpływy do tut. organu podatkowego 18.11.2004 r., znak: NZOZ/37/2004) w sprawie interpretacji przepisu dotyczącego możliwośc... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD-I/415-87/13/04

  Podatnik jest wspólnikiem spółki cywilnej. Podatnik uzyskiwane przychody z działalności gospodarczej opodatkowuje na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jest on wspólnikiem spółki cywilnej i oddał on do nieodpłatnego używania tej spółc... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: NUPD/415/F/23/KR/2004

  W myśl art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j. t. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) przychodem z nieruchomości odstąpionych bezpłatnie w całości lub w części do używania innym osobom fizycznym i prawnym oraz jednostkom organizacyjny... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: NM-436/5/2004

  W myśl przepisu art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k oraz pkt 2 ustawy z dnia 9 września 2000r o podatku od czynności cywolnoprawnych ( Dz. U. Nr 86, poz. 959 ze zm.) podatkowi temu podlegają umowy spółki oraz zmiany tych umów. Za zmianę umowy spółki osobowej - stosownie do art. 1 ust.3 ustawy o ... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD-III/005/25/03

  Urząd Skarbowy w L. działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 z 1997 r., poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo podatnika w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, wyjaśnia co nastę... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD-415/20/04

  W odpowiedzi na zapytanie z dnia 3.03.2004 r. w sprawie odpisów amortyzacyjnych stanowiących koszty uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz podatku od towarów i usług naliczonego w fakturach dokumentujących ponoszone przez wspólników wydatki inwestycyjne, Naczeln... Czytaj więcej >
 • wyrok SN, sygnatura: III RN 103/02

  Inspektor Kontroli Skarbowej w Rzeszowie, decyzją z dnia 27.09.2000 r., nr UKS.2000/P-II/0960/D/4, określił Przedsiębiorstwu Produkcji Handlu i Usług \"B.\" Spółka z o.o. w P. (dalej zwanemu: spółka) kwotę należnego podatku dochodowego od osób prawnych za 1998 r. w wysokości 105.484,00... Czytaj więcej >