logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDI/423-1/07

  W dniu 15.03.2007 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ząbkowicach Śl. wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Wnioskodawca przedstawił następujący stan faktyczny.Spółdzielnia w 2006 roku w wyniku weryfikacji wypisów z rejestru g... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/406-190/CIT/05

  W dniu 23.09.2005r. wpłynął do tutejszego organu podatkowego wniosek Spółki o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, który pismami z dnia 20.10.2005r. oraz 16.11.2005r. został uzupełniony. Z przedstawionego w podaniu stanu faktycznego wy... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP3/423-39/05/74575

  POSTANOWIENIE Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Strony z dnia 28 lipca 2005 r. (data wpływu: 09.08.2005 ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IV-436/6/05

  Wnioskiem z dnia 12 lipca 2005 r. (uzupełnionym w dniu 27 lipca 2005 r.), wszczęła Pani postępowanie w sprawie udzielenia pisemnej informacji, m.in. w sprawie potwierdzenia „że wypłacone świadczenie przyznane z tytułu odszkodowania za szkody majątkowe spowodowane prześladowani... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/420-147-134/05/AJ

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu z... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US72/ROP3/423 - 399/04/DW

  Działając zgodnie z art. 14a §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. –Ordynacja podatkowa /Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zmianami/ w odpowiedzi na wniosek Nr FPP/PG/1867/2004 z dnia 01.12.2004 r., w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidu... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.PD/423-45/WC/04

  Odpowiadając na zapytanie Spółki z dn. 28.10.2004 r., znak: EFK-646/2004 w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w trybie art. 14a § 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: I-3/423/55/AŻ/04

  Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na zapytanie z dnia 28.07.2004 r. (data wpływu 19.08.2004 r.) o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego – Naczelnik Lubuskiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Gó... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PSUS/OPBI/423/60/04/MJ

  w kontekście wyjaśnień zawartych w piśmie Ministerstwa Finansów z dnia 24.06.1996 r. znak PO-3-722/93/HS/96 dotyczącym ustalania wartości początkowej ujawnionych środków trwałych Naczelnik Urzędu Skarbowego uprzejmie wyjaśnia: Zobowiązania podatkowe za okres 1930-1997 r. zgodnie z ... Czytaj więcej >