logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-22/07

  Podatnik zwrócił się z zapytaniem, czy w świetle obowiązujących przepisów podatkowych, jako wspólnik spółki jawnej, w ramach której będzie świadczył usługi zarządzania przedsiębiorstwem - spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - będzie mógł wybrać... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPR1/423-99/07/MK

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Strony z dnia 29.06.2007r., o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastoso... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1434/DD2/415/27/2007

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216 oraz art. 14 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 z późń. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 28.06.2007r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu sto... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P-2/443-27/07

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216 § 1, art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 – j.t. z późn. zm.) w odpowiedzi na Pana pismo z dnia 06.2007 r. w sprawie opodatkowania podatkiem VAT czynności wykonywanych z tytułu umowy o zarząd... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1433/GF/415-60/07/DG

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.), stosownie do wniosku z dnia 29.06.2007r. (data wpływu do tut. Urzędu 29.06.2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji w zakresie stosowa... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPR1/423/48/07/MK

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Strony z dnia 12.04.2007r. (data wpływu do tut. Urzędu 16.04.2007r.), o udzielenie pisemnej interpretacji ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO-XV/PDOF-209/210/JB/07

  POSTANOWIENIE Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 17.04.2007 r.... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDF I/415-7/07

  POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu, działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa /t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm./ - po rozpatrzeniu Pani wniosku z dnia 12.02.2007 r. (wpływ 02.03.2007 r.), w sprawie udzi... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPR1/423-27/07/KK/1

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku, z dnia 22.02.2007r. (wpływ do tut. Urzędu 26.02.2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji c... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPR1/423-27/07/KK/2

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 22.02.2007r. (wpływ do tut. Urzędu 26.02.2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji c... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-72/07/AJ

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sp... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1434/DD2/415/9/2007

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216 oraz art. 14 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 z późń. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 07.03.2007r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu sto... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1438/443/376-163/06/2007/AF

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) w odpowiedzi na wniosek z dnia 07.12.2006r., w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w kwestii do... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1433/NG/GV/443-143a/2006/LŚ

  Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r., Nr 54, poz. 535 ze zm.) zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DG/415-87/06

  Podatnik wniósł o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przedstawiając następujący stan faktyczny sprawy: Podatnik zamierza utworzyć spółkę jawną, która w ramach... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: POV/415-26/06

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a, art. 216 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst. jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn.zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 08.09.2006 r., który wpłynął do tut. Urzędu w dniu 12.09.2006 roku w sprawie zakr... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG/005/160/PDII/415-85/06

  Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach działając na podstawie art. 216, art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8 poz. 60 z 2005 r. ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku o interpretację z dnia 14.09.2006r. Muzeum w sprawie k... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1438/443/285-116/2006/GK

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) w odpowiedzi na wniosek z dnia 16.08.2006r. (data wpływu do tut. organu podatkowego 18.08.2006r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji o zakre... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P-I/423/AN/06

  Wnioskiem z 04.07.2006 r. Spółka zwróciła się o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów podatku dochodowego od osób fizycznych w odniesieniu do następującego stanu faktycznego: Spółkę i Prezesa Zarządu łączy umowa o zarządzanie zawarta dnia ... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: Nr PB I-1/4150/IN-167/USŁ-P/06/AW

  Działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi zmienia postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Łódź-Polesie Nr US IA-415/41/2006 z dnia 22.05.2006r. Dyrektor Izby Skarbow... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-2/415/148/06

  Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, że Podatnik zawarł umowę o zarządzanie indywidualnym portfelem instrumentów finansowych z B Managament S.A. i w związku z tym poniósł koszt za zarządzanie w wysokości 9.425,00zł (co stanowi zgodnie z zawartą umową 2% od średniej... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-443/10818/25/06

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8 poz.60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PBB2-4117/3-0038/2006

  D E C Y Z J A Na podstawie art. 14b §5 pkt 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 27.03.2006 r. wniesionego przez Spółkę z o.o. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Siemianowicach Śląskich z dni... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PBB2-4117/3-0039/2006

  D E C Y Z J A Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29.08.1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 27.03.2006 r. wniesionego przez podatniczkę, prowadzącą działalność gospodarczą w Siemianowicach Śląskich, na postanow... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPF/415/146/412-144/2006/AK

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego zło... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-13/06

  POSTANOWIENIE Na podstawie art.14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U z 2005 roku Nr 8, poz. 60, ze zmianami), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 09 grudnia 2005 roku Pana Z. M. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostrowie Wielkopolskim udzielając pisemnej i... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US40/VAT/372/2006/ADB

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art.14a § 1, 3, 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005r Nr 8 poz.60 z późn. zm.), art.15 ust.1, ust.3 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004r nr 54 poz.535 z późn.zm.... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1412/PDF/415-8/06

  Zgodnie z art. 13 pkt 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. jedn. Dz. U. Nr 14 z 2000 r. poz. 176 z późn. zm.) za przychody z działalności wykonywanej osobiście o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się przychody uzyskane na podstawie umów o za... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDII/415-3-3/06

  P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu, działając na podstawie art. 216 i art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa ( Dz.U. z 2005 r. Nr 8 poz.60 ze zm. ) po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 03 stycznia 20... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-2/4111/415-0039/05

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz.60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 30.09.2005r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPF/415/98/05/MJ

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami), po rozpatrzeniu wniosku Spółki \"X\" o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatk... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPF/415/100/05/MJ

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku SPÓŁKI \"X\" o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowe... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1426/PP/443/68/05

  Postanowienie Na podstawie art. 14 a § 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) w związku ze złożonym przez Podatnika wnioskiem z dnia 13.10.2005r. (data wpływu) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacj... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1434/PV/443-171/05/ABS

  Postanowienie Na podstawie art. 216, art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Praga, w związku z wnioskiem z dnia 05.10.2005r. uzupełnionym w dniu 07.11.2005r. w sprawie wydania pisemnej interpreta... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/PD-4230Z-72/05/EL

  D E C Y Z J A Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie na podstawie art.14b § 5 pkt 1) Ordynacji podatkowej ( tekst jednolity Dz. U. z 2005r. nr 8 poz. 60) oraz art.15 ust.1 i art.16 ust.1 pkt 65 ustawy z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych ( Dz. U. z 2000r. nr 54, poz.654 ze zm.)... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/WV/443/234/157/2005/GW

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r ? Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r, Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku , z dnia 20.06.2005r (data wpływu do tut. urzędu) uzupełnionego pismem z dnia 14.07.2005 żądającego udzieleni... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP2-4407/SIP/5/05

  DECYZJA Na podstawie art. 14b § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 15 czerwca 2005r. na postanowienie Naczelnika Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy z dnia 6 czerwca 2005r., Nr ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: SD/415-31/05

  Na podstawie: art. 14a § 1, 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Poznań-Jeżyce postanawia uznać stanowisko wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 15.04.2005r. o udzielenie pisemn... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1464/WD-415-2/05/DK

  DECYZJA Na podstawie art. 5 ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 21 czerwca 1996r. o urzędach i izbach skarbowych (tekst jedn. Dz. U. z 2004r. Nr 121, poz. 1267), art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60), po rozpatrzeniu zażal... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/30/05

  We wniosku podano, że na podstawie umowy zlecenia-kontraktu menedżerskiego zawartego na czas nieokreślony ze Spółką z o.o. powierzono Panu zarządzanie majątkiem obrotowym oraz prowadzenie spraw finansowych Zleceniodawcy w celu osiągnięcia jak najlepszych wyników ekonomicznych. Zgodnie z... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DM/P/415-0005/05/ELC

  POSTANOWIENIE Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku, na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 08 lutego 2005r. C. spółki akcyjnej (data wpływu do tut. Urzędu 09 lutego 2005r... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DUS-PBF-406/12/2005

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (j.t. Dz..U. z 2005 r. Nr 8 poz 60) Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Częstochowie stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 08.02.2005 r., który wpłynął do tut. orga... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/0090/1/5/05

  Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że Spółka z o. o...... zawarła z..... umowę na świadczenie usług w zakresie zarządzania Spółką. Jest to umowa „starannego działania”, do której z mocy art. 750 k. c. stosuje się przepisy o zleceniu. Pan..... jako przedsiębior... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DZ/415-0002/05

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005r. Dz. U. Nr 8 poz. 60) po rozpatrzeniu Pana wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie opodatkowania 19% pod... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1438/443/59-51/2005/AP

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 2 lutego 2005 r. (data wpływu 08 lutego 2005 r.) w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów pra... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD-G/415-1/2005

  Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. z 2000 roku Nr 14, poz. 176 ze zmianami) źródłami przychodów są między innymi: - działalność wykonywana osobiście - pozarolnicza działalność gospodarcza Pojęcie „pozaroln... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: III-2-443-289/04/MS

  W myśl art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, podatnikami podatku od towarów i usług są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.DPD/35/423/86/30/04

  Na podstawie przepisów art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Gryfinie, na pisemne zapytanie „Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych” Spółki z o.o. z siedzibą w (...) z dnia 2 listopada 2004 r., ... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PDP/423/32/04

  Pismem z dnia 04.11.2004 r. znak: KF/1/76/2004 (data wpływu 15.11.2004 r.) Jednostka zwróciła się z zapytaniem m.in. czy jako zarządca Wspólnoty Mieszkaniowej była zobowiązana do złożenia zeznania CIT - 8 za 2002 r. w imieniu tej Wspólnoty, jeżeli umowa o zarządzanie nieruchomością mi... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IS-Pł-WV-443/311/04/JK

  Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Podatniczka wykonuje czynności na podstawie umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem (kontrakt menedżerski) i dodatkowo świadczy usługi doradztwa gospodarczego. Jest zarejestrowanym podatnikiem VAT, prowadzi podatkową księgę przychodów i rozcho... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: BD/005-18-19/04

  Z pisma podatnika, załączonej umowy o świadczenie usług konsultingowych oraz symbolu PKD – 74.14A „doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania” wynika, że w latach 2003 i 2004, podatnik uzyskiwał przychody z tytułu umowy o podobnym charakterze do usług ... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US PP-443/150/2004

  Wpływu na kwalifikację prawną dla celów podatkowych zawieranych przez podmioty umów cywilnoprawnych nie ma nadawanie poszczególnym umowom nazw nieodpowiadających ich rzeczywistej istocie, czyli ich treści (por. np. wyrok NSA z dnia 31 lipca 1995 r., S.A./Ka 1487/94). Ważne jest, aby tre... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-443/73/04

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostrowcu Św. działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zmianami) w odpowiedzi na zawarte w piśmie z dnia 23.08.2004 r. (wpływ do urzędu 26.08.2004 r., uzupełnione w dniu 06.09.2004 r.) ... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: II US-II/443/89/2004

  W odpowiedzi na pismo pana z dnia 28.07.2004 r. (z datą wpływu 30.07.2004 r.) oraz z dnia 5.08.2004 r. (z datą wpływu 10.08.2004 r.) w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podat... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PB2/005-1-232/04

  Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), uznając że informacja udzielona Pani przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Inowrocławiu pismem z dnia 28 lipca 2004r. nr PDF II-4... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US 39/ZV/1010/2004

  Podatnik zwrócił się z podaniem dotyczącym opodatkowania podatkiem VAT umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem. Stanowisko Urzędu:Na podstawie par. 8 ust. 1, pkt. 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od tow... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-46/04

  Przychody uzyskane z czynności, o których mowa w art.13 pkt 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U. z 2000r. Nr 14, poz.176 z późn.zm.) - umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontrakty menedżerskie lub umowy o podobnym chatakterze - s... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: BI/005-0316/04

  Organ założycielski przedsiębiorstwa państwowego w związku z jego trudną sytuacją gospodarczą i finansową ustanowił nad przedsiębiorstwem zarząd komisaryczny. Zarząd ten sprawowany jest na umowę zlecenie przez osobę fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej w oparciu o s... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US12.PP/443-27/04

  W powstałej sytuacji faktycznej zaastosowanie znajduje przepis par. 8 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towaró i usług(Dz. U. Nr 97, poz. 970). Powołane przepisy zwalniają od podatku od towa... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: FB/005A-520/EJ/04

  Zgodnie z art. 3 ust. 2a ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz,U.z 2000r. Nr 14, poz.176 z późn. zm.) osoby fizyczne, jeżeli nie mają` na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów z prac... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PO.II-423/5/2004/PD

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Dąbrowie Tarnowskiej na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 05.05.2004 r., dotyczące udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania prawa podatkowego w pod... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-232/04/CIP

  Stan faktyczny Pytająca-Spółka z o. o. planuje zawrzeć ze zleceniobiorcą osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą (na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej) umowę - zlecenie, której zakres czynności będzie obejmował : „nadzór i kierowanie przedsięw... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: P-3-415/10/04

  W odpowiedzi na Pana pisemne zapytanie z dnia 26.02.2004 r. (data wpływu 27.02.2004 r.) w sprawie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów art. 13 pkt 9 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.) dotycz... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: OG/005/38/PDI/2004

  Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w związku z pismem z dnia 28.01.2004 r., uzupełnionym w dniu 05.03.2004 r., w sprawie możliwości opodatkowania doch... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: P-1-443/4/2004

  W odpowiedzi na zapytanie w części dotyczącej stosowania przepisów podatkowych tj. art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych us... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: ZF/415-68/04

  Ad. 1 W 2004r. przychody uzyskiwane z tytułu wykonywania usług zarządzania nie stanowią przychodów z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (wpis do ewidencji działalności gospodarczej w tym przypadku nie ma ... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PB1/415-1/04

  Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego działając w trybie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 6 stycznia 2004 roku (wpływ do Urzędu 7 stycznia 2004 r.) w sprawie udzielenia pisemnej informa... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US III/415-2/04

  W odpowiedzi na pismo Pana z dnia 14 stycznia 2004 r. w sprawie udzielenia pisemnej informacji dotyczącej możliwości wyboru podatku liniowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Grudziądzu działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, po... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP I 443/604/03/SD

  Zgodnie z treścią § 67 ust. 1 pkt 15 rozporządzenia z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2002 r. Nr 27, poz. 268 ze zm.) zwalnia się od podatku od towarów i usług czynności, o których mowa... Czytaj więcej >