logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

 • interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-57/07-2/HS

  INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisó... Czytaj więcej >
 • interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-24/07-2/HS

  INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów pr... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DWUS DP-436-6/07

  Spółka zawarła na terenie Polski ze spółką zależną mającą siedzibę na terenie Ukrainy umowę pożyczki w kwocie 1.000.000 USD. Kwota ta została przekazana przelewem na rachunek bankowy Pożyczkobiorcy. Na mocy podpisanej umowy spółka ukraińska zobowiązała się do zwrotu pożyczk... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II US pm. IV/436-73a/08/07/TW

  Stan faktyczny Wnioskiem z dnia 27.04.2007r., który to wniosek wpłynął do tut. organu podatkowego jako właściwego miejscowo w dniu 02.05.2007r. firma ... Spółka jawna zwróciła się do organu podatkowego z prośbą o wyjaśnienie czy uchwała wspólników spółki jawnej, na mocy której ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DWUS DP-443-24/07

  Na podstawie art. 14a § 1, § 3, § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity Dz. U. z 2005 roku Nr 8, poz.60 ze zm. ) w związku z art.5 ust. 1 pkt 1 , art. 7 ust. 1, art. 8 ust. 1, art. 15 ust. 1, ust. 2 ustawy z 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZM/436-2/07, ZM/436-3/07, ZM/436-4/07

  W dn. 23.02.2007r. do Naczelnika tut. Urzędu Skarbowego wpłynął wniosek Spółki X w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowan... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I USB IV 436/2/07

  Postanowienie Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty w Łodzi, działając na podstawie przepisów: art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 217 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity Dz. U. Nr 8 poz.60 z 2005 roku, z późn. zm.), art. 1 i art. 6 ust... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ŁUS-II-2-423/113/07/AG

  Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/423-2/07

  W dniu 29 stycznia 2007r. do tutejszego organu podatkowego wpłynął wniosek Spółki o udzielenie pisemnej interpretacji w zakresie stosowania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w następującej kwestii: Jaki jest pierwszy rok podatkowy Spółki? Wnioskodawca przedstawił... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-39/07/MK

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. Nr 8 z 2005 r., poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sp... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-46/07/AK

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 07.01.2007 roku (data wpływu do tutejszego Urzędu 07.02.2007.) w sprawie udz... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO-XV/415/PCC-30/78/AM/07

  P O S T A N O W I E N I ENaczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005 r. Dz.U. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 17-01-2007 r. stwierdza, że zmi... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO-436/1/07

  P O S T A N O W I E N I E Działając na podstawie art.216 oraz art.14a §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz.60 z późniejszymi zmianami) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nysie po rozpatrzeniu wniosku z dnia 29.01.2007r o udzielenie pisemnej interp... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-PDM/415/10/2006

  Działając na podstawie: art. 14a § 1, § 3 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k, pkt 2 oraz ust. 3, art. 2 pkt 4, art. 6 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 9.09.2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IV-436/9/06

  Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Górna, działając na podstawie przepisów: art. 14a § 1, § 3 i § 4, art. 216, art. 217, art. 236 § 1 i § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) - uznaje stanowisko - przedstawione we wnio... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO-436/2/2006

  POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Miechowie działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 20 - 11- 2006 roku w spra... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO/436-7/06

  POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 14 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa /t.j. z 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 z zm./ Po rozpatrzeniu Państwa wniosku z dnia 06.10.2006 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, w kt... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/BP-I/4230Z-112/06/SZ

  D E C Y Z J A Na podstawie art.233 §1 pkt 1) i art. 239 w związku z art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa /j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm./, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 21.09.2006 r. Sp. z o.o. \"G\", wniesion... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PM-4321-4a/2006

  Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Podatnik zamierza oddać spółce w użytkowanie budynek.Przedstawił następujące pytanie: Czy wnosząc budynek do używania w spółce musi odprowadzać podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 4% ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO-436/1/2006

  Postanowienie Naczelnik Urzędu Skarbowego w Miechowie działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) po roz... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PM/436-6a/06/MSM

  POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Śródmieście działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia (tu data) (data wpływu) w sprawie udzi... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/SPC/436-27/06/SJ

  W przedstawionym przez wnioskodawcę stanie faktycznym Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło trzy uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego: - uchwałę podwyższającą warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większa niż 360.000 zł; - uchwałę pod... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: BD-P/423-13/06/Z

  W złożonym wniosku z dnia 16 maja 2006r. Spółka, powołując się na art. 14a Ordynacji podatkowej, zwróciła się o udzielenie pisemnej interpretacji, dotyczącej sposobu zawiadomienia właściwego naczelnika urzędu skarbowego o wyborze przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych r... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO/436-0007/06

  Wnioskodawca przedstawił następujący stan faktyczny: Firma XX w roku 2004 poniosła stratę, zaś w roku 2005 zysk.Uchwałą Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników postanowiono pokryć zyskiem netto roku 2005 część straty 2004 roku. Własne stanowisko w sprawie: Zdaniem podatnika „taka cz... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PM-436/6/06

  P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu działając na podstawie art. 216 § 1, art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity Dz. U. Nr 8 z 2005r... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO/436-0005/06/01

  Decyzja Na podstawie art. 14 b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu zażalenia.......... , prowadzącego działalność gospodarczą jako.......... z siedzibą w ...na postanowienie Naczelnika Drugiego Urzę... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423–179-252/06/RM

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 4 w związku z art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Spółki X z dnia 22 maja 2006 r. (data wpływu 24 maj 2006r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co d... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IS.I/2-43610/2/06

  Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 233 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu odwołania państwa Lucyny i Adama K. z dnia „5.04.2006 r. ” uzupełnionego pismem z dnia 15.05.2006 r. o... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IS.IX/1-456/1a/06, IS.IX/1-456/5a/06

  Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), zmienia z urzędu postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Lesku z dnia 15.12.2005 r., znak: US-PP-443/V/2/05, w sprawie... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IV/436-2/2006/MW

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sieradzu, działając na podstawie art. 14 a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 3.04.2006 r., w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastos... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPD2/423/61/06/JB

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr. 8, poz.60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Nacze... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IS.I/2-43610/1/06

  Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 233 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu odwołania od decyzji Dyrektora Izby Skarbowej w Rzeszowie z dnia 16.03.2006 r., znak: IS.I/2-4361-1/06, zmie... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1446.PDM.436/1/06/EM

  We wniosku podatnicy przedstawili następujący stan faktyczny oraz własne stanowisko w przedmiotowej sprawie:- Zakład Produkcji Cukierniczej w ciągu najbliższych 2-3 miesięcy przekształci się z formy zakładu ,,osoba fizyczna\" na formę zakładu ,,spółka jawna\" lub ,,spółka z ogranicz... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IA-415/28/2006

  Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Polesie, działając na podstawie art. 14 a § 1 i § 4, art. 217 § 1 i § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 15.01.2006r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakr... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO/436/1/0003/06

  Decyzja Na podstawie art. 14 b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu zażalenia Państwa .............. wspólników spółki cywilnej .......... z siedzibą w ..............na postanowienie Naczelnika Pierwszeg... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDII-436/9/AS/06

  Działając na podstawie art. 14b § 2 i § 5 pkt 2 oraz art. 207 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( Dz.U. z 2005r. nr 8, poz. 60 ze zm. ), Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu - zmienia z urzędu interpretację co do zakresu i sposobu stosowania przepisów prawa podatkowego, udzielo... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB436-1/2006

  Z przedstawionego stanu faktycznego wynika ,że ze spółki jawnej, która poprzednio działała pod inną firmą wystąpił wspólnik jeden ze wspólników, w wyniku uprzednio złożonego wypowiedzenia. Aktualnie nastąpiło ustalenie wartości udziału kapitałowego ustępującego wspólnika. W... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-PP-443/V/3/06

  Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 1 ust. 1, pkt 1 lit. k i pkt 2 i ust. 3 pkt 1, art. 2 pkt 4, art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. a i b oraz art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 9.09.2000 r. o podatku od... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO/436/02/0001/06

  D E C Y Z J A Na podstawie art.14 b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa / t.j. Dz.U. nr 8 , poz.60 z późn.zm. / - w wyniku wszczęcia z urzędu postępowania na podstawie postanowienia z dn. 22 marca 2006r. nr PO/436/02/0001/06 - zmienia się ostateczne postanowienie ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDII/423-1/06

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostrowcu Św., działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8 poz. 60 z 2005 r. ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 15.03.2006 r. złożonego przez spółkę z o.o. \"B.\" w dniu 16.03.2006 r. w sp... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IS.I/2-4360/1/06

  Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu zażalenia państwa Lucyny i Adama K. (obecnie wspólników spółki jawnej B. sp. j. z siedzibą w S.) na po... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO.7-4370-5/06

  Na podstawie art. 14 b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 41, po... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PM/436-1/06

  Podatnik jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług sprzedaży środków farmaceutycznych w aptece. Jest podatnikiem podatku dochodowego na zasadach ogólnych oraz podatnikiem podatku od towarów i usług. Zamierza wnieść całe przedsiębior... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO/436/01/0002/06

  Decyzja Na podstawie art. 14 b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. Z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu zażalenia ................. Wspólników Spółki Jawnej ?.....? z siedzibą w .... reprezentowanych przez doradcę podatkowego, Pana ....... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: MM-436-PCC-3/2006

  Podatnik ma zamiar zawrzeć umowę spółki cywilnej. Wkład wspólnika polegać będzie na wniesieniu do spółki własności rzeczy ruchomej (maszyny). W opisanym stanie faktycznym, według Podatnika zawarcie tej umowy spółki nie podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych, gdyż w my... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPD1/423-7/06/KK

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 27.12.2005r. (wpływ do tut. Urzędu 29.12.2005r.), uzupełnionego pismem z dnia 30.01.20... Czytaj więcej >
 • wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: II FSK 489/05

  Wyrokiem z dnia 30 listopada 2004 r., sygn. akt SA/Sz 807/03, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie uchylił zaskarżoną przez T spółkę z o.o. w S decyzję Izby Skarbowej w Szczecinie z dnia 13 marca 2003 r., nr PB.1.24-4218/823-2/2003, nr PB1.24-820/2/2003 w przedmiocie podatku dochodow... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IS.I/2-4361/4/06

  Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k ustawy z dnia 9.09.2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 41, poz... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IS.I/2-4361/3/06

  Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k ustawy z dnia 9.09.2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 41, po... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PBIV/436-11/05

  Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż ma Pani wątpliwości w zakresie opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych czynności związanej z wycofaniem swojego wkładu ze spółki cywilnej i wniesieniem go przez męża, z którym pozostaje Pani we współwłasności maj... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PM/436-5/06

  POSTANOWIENIE Na podstawie z art.14a §1 i §4 ustawy z dnia 29.08.1997r - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 14.01.2005r Dz. U. Nr 8 poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 04.10.2006r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego w ramach po... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1435/DP1/423-102/05/MGA

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997r - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa - Śródmieście po rozpatrzeniu wniosku z dnia 06.10.2005r., uzupełnionego pismem z dnia 04.01... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PM-436/1/BK/2005

  POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oleśnie działając na podstawie art. 14 a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( Dz.U. z 2005 nr 8, poz. 60 ze zm.) , po rozpatrzeniu wniosku z dnia 25.10.2005r. w sprawie udzielenia interpretacji praw... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1013 POS 229 252 347

  Katalog czynności cywilnoprawnych podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych zawarty jest w art. 1 ustawy z dnia 9 września 2000r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. Nr 86, poz. 959 ze zm.) zwanej dalej \"ustawą\". Zgodnie z pkt 1k ust. 1 tego przepisu ... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB4-005-SIP-M-48/05

  DECYZJA Na podstawie art. 14b §2 i § 5 pkt 2 oraz art. 207 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) - zmieniam z urzędu postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Rypinie z dnia12 października 2005 r. Nr PDIO-415/1053/19/05 - w przedmi... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PM/436-1/05/GR

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 roku Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku (...) z dnia 19 października 2005 roku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zast... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZM-436/1/05

  Jak wynika ze złożonego wniosku Podatnik w ramach prowadzonej działalności gospodarczej produkuje sery smażone oraz świadczy usługi gastronomiczne. Działalność prowadzona była w formie spółki małżeńskiej tj. na imię obojga małżonków: Z dniem 01 sierpnia 2005r. dokonano przekszt... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PMO/436-2/05

  POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Gorlicach działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 30.08.2005 r. (... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDIO-415/1053/19/05

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005r Nr 8, poz. 60) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Rypinie, udzielając interpretacji w zakresie przepisów podatku od czynności cywilnoprawnych stwierdza, iż prz... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZDA/423-18/05

  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zwróciła się z wnioskiem o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie uznania za koszty uzyskania przychodów kosztów notarialnych ponoszonych przez spółkę w organizacji w świetle przepisów ustawy ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/423-12/05

  W dniu 22 sierpnia 2005r. Spółka złożyła wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Podatnik celem rozszerzenia wachlarza ofer... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PM/436/5/2005

  Działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k oraz pkt 2 i ust. 3 pkt 2 i art. 1 a pkt 2 ustawy z dnia 9.09.2000 r. o podatku od czynności cywiln... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PM/436/6/2005

  Działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. c ustawy z dnia 9.09.2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 41, poz. 399 ze zm.), Naczelnik Urzędu... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PM-436/2/4/05

  Działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k ustawy z dnia 9.09.2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 41, poz. 399), w odpowiedzi na pisemny ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZDA/423-16/05

  Spółka z o.o. zwróciła się z wnioskiem o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego dotyczącej sposobu zawiadamiania właściwego naczelnika urzędu skarbowego o wyborze roku podatkowego innego niż kalendarzowy przez podatnika podatku dochodowego od osób ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPD2/423/53/2005/EC

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. nr 8, poz.60), po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 11 maja 2005r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego dot. ... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO/436/01/0001/05

  D E C Y Z J A Na podstawie art.14 b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa / t.j. Dz.U. z 2005 r . nr 8 , poz.60 / , po rozpatrzeniu zażalenia wspólników .... - na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Słupsku z dn.07.04.2005r. nr P IV/436 – 2/05 udzielające ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PBIV/436-2/05

  Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że zamierza Pan w przyszłości wnieść przedsiębiorstwo w formie aportu do spółki jawnej bądź cywilnej. Zdaniem Pana wniesienie przedsiębiorstwa osoby fizycznej jako wkładu do spółki jawnej lub cywilnej powoduje powstanie obowiąz... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PBIV/436-1/05

  Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że podatnik zamierza wnieść całe przedsiębiorstwo do nowej spółki z o.o. Zdaniem podatnika wniesienie przedsiębiorstwa osoby fizycznej jako wkładu do spółki z o.o powoduje powstanie obowiązku podatkowego w podatku od czynności cyw... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: POI-415/6/2005

  POSTANOWIENIE Na podstawie przepisów art.14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity Dz. U. Nr 8 poz 60 z 2005r. ) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 21.02.2005.( data wpływu 25.02.2005r ) uzupełnionego pismem z dnia 12.04.2005r. ( data wpływu 14.04.2005r. ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P IV/436-2/05

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 10.01.2005r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie opodatkowania poda... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P IV/436-1/05

  POSTANOWIENIE Na podstawie art.14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku spółki z dnia 5.01.2005r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie wniesienia ap... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/SPC/436/5/2005/BAP

  W przedstawionym przez Spółkę stanie faktycznym wnosi ona do spółki X wkład niepieniężny w postaci aportu w formie zorganizowanej części przedsiębiorstwa celem pokrycia nowych udziałów w podnoszonym kapitale zakładowym spółki X. We wniosku Spółka przedstawiła stanowisko, iż czyn... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PM-436/1/2005

  POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wieliczce działając na podstawie art. 14a par. 1 oraz par. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 17.02.2005 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakre... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDP 423-3-05 BA

  POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Stare Miasto działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8 poz. 60 z 2005 r.) po rozpatrzeniu wniosku Jednostki z dn. 08.02.2005 r., uzupełnionego pismem z dnia 08.02.2005 r.... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PM/E/005-2/26/04; PP/E-005-2/23/05

  Działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 z późn. zm.), w brzmieniu obowiązującym do dnia 31.12.2004 r., zmieniam informację udzieloną przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Elblągu, pismem z dnia 21.12.2004 r. ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P.O/436-1/05

  Postanowienie Naczelnik Urzędu Skarbowego w Suchej Beskidzkiej działając na podstawie art. 14a par. 1 oraz par. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005 roku) po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 3 stycznia 2005 roku w sprawie udzielenia interp... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: SM/436/13/2004

  Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt. 1 lit. k ustawy z dnia 9 września 2000r. o podatku od czynnosci cywilnoprawnych ( Dz. U. Nr 86 poz. 959 z póź. zm.) podatkowi podlegają umowy spółki oraz zmiany tych umów, jeżeli powodują one... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PO/005-0003/05

  Stan faktyczny Podatnicy - małżonkowie prowadzą działalność gospodarczą w formie współwłasności małżeńskiej w udziałach po 50% każdy. Ocena prawna stanu faktycznego Na wstępie wskazać należy, iż zgodnie z art. 1 ust. 1, pkt 1 lit. k ustawy z dnia 9 września 2000r. o podatku od... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IV-436/2/04

  Z przedstawionego przez Spółkę z o. o. stanu faktycznego wynika, iż zgodnie z uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, jedyny udziałowiec spółki – Gmina xxx – dokonał podwyższenia kapitału zakładowego. Zgodnie z § 9.1 umowy spółki podwyższenie to nie powodowało jednak... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: USIA/415/33/2004

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pabianicach, działając na podstawie przepisów art. 14 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na Pani pismo z dnia 04.08.2004 r. informuje, że: 1/ w zakresie podatku dochodowego od osó... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD-M/436-18/04

  Na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k oraz art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 9 września 2000r. o podatku od czynności cywilnoprawnych ( Dz. U. 86, poz. 959 ze zm.) podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają umowy spółki ( akty założycielskie) oraz zmiany tych umów, jeżeli powod... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US72/ROP1/423/404/MP/04

  Dnia 30.01.2004 r. wpłynął do tut. Urzędu Skarbowego wniosek Spółki o udzielenie informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w odniesieniu do przyjętego roku obrotowego. Do zapytania dołączono: odpis aktualny z Rejestru Przedsiębiorców KRS nr... oraz akt notarialny z dn... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US 72/ROP1/423-64/04/EZ

  Stosownie do art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie odpowiadając na zapytanie Spółki z dnia 19.11.2003 r. (data wpływu do US Warszawa Wawer – 19.11.2003 r., do tute... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PO/0051-3/IN/04

  Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) dokonuje zmiany nieprawidłowej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego udzielonej pismem z dnia 5 lutego 2004 r. nr PD... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IA415/40/03

  W związku z otrzymaniem Pana pisma w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w trybie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Polesie uprzejmi... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PDP-423/2-3/04

  Pismem z dnia 09.01.2004 r. (bez numeru) uzupełnionym pismem z dnia 23.02.2004 r. Spółka zwróciła się o interpretację przepisów podatkowych w zakresie roku podatkowego. Spółka rozpoczęła działalność gospodarczą w październiku 2003 r. W umowie spółki zawarto zapis, iż rok obrach... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.V/436-4/04

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie, stosownie do art. 14 „a\" ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 ze zm.) odpowiadając na zapytanie z dnia 05.02.2004 r. uzupełnione pismem z dnia 18.02.2004 r. czy wnoszone na rzecz spółki z ograniczoną odpowiedzial... Czytaj więcej >