logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.VIII/443/13/06

  Na podstawie art. 14a § 1 i art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 z póżn. zmianami), w brzmieniu nadanym art. 27 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173 poz. 1808), N... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1434/VP/443-152/06/AG

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216, art 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 29.05.2006r. (data wpływu do Urzędu 26.06.2006r.), uzupełnionego pismem z dnia 14.09.... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PSUS/PBOI/423/104/05/RC

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.)stwierdzam, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 19.04.2005 r., który wpłynął w dniu 20.04.2005 r., uzupełnion... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-84/04

  Na podstawie przepisu art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 01.12.2004 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Starachowicach informuje, że od dnia 1 maja 2004 r. do dnia 19.10.2004 r., tj. do dnia wejścia w życie ro... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: P-I/436/3/WE/04

  Zgodnie z przepisami prawa cywilnego potrącenie (kompensata) jest formą likwidacji istniejącego stosunku prawnego, prowadzącą do umorzenia wzajemnych należności i zobowiązań. Wskutek bowiem potrącenia, wierzytelności umarzają się nawzajem do wysokości wierzytelności niższej (art. 4... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PO/005 – 0022/04

  W wyniku zawartej umowy trójstronnej - nazwanej Umową zlecenia udzielenia poręczenia majątkowego - pytająca zobowiązała się do przyjęcia od osoby trzeciej i wpłacenia na wskazany rachunek bankowy pewnej kwoty pieniężnej tytułem poręczenia majątkowego ustanowionego wobec podejrzanego... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.II-PP/446/65/2004

  Odpowiadając na pismo z dnia 17.05.2004 r. uzupełnione następnie pismem z dnia 14.06.2004 r. w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nisku, dział... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PB2/005-1-21/04

  Dyrektor Izby Skarbowej, działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) zobowiązany jest do zmiany udzielonej Państwu przez Urząd Skarbowy w Żninie błędnej informacji. Pismem z dnia 10 grudnia 2003 r. zwrócili ... Czytaj więcej >