logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ŁUS-III-2-443/100/06/MJS

  Działając na podstawie art. 14a, art. 216 i art. 217 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 21.02.2006r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualn... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/118a/05

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa (t.j. z 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zm.) – Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu po rozpatrzeniu wniosku z dnia 6.12.2005 r. (wpływ: 12.12.2005 r.), uzupełnionego pismem z dnia 6.03... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-15/05/Z/06

  D E C Y Z J A Dyrektor Izby Skarbowej w Gdańsku, działając na podstawie: art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 ze zm.); po rozpatrzeniu zażalenia wniesionego pismem z dnia 19.04.2005 r. przez Sp. z o.o. z siedzibą w Chojnicach, repre... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP 443/1/75/97/05

  Podatnik świadczy usługi dostępu do internetu dla odbiorców indywidualnych. Firma jest podatnikiem VAT i dokumentowała sprzedaż ww. usług za pomocą kasy fiskalnej obliczając podatek należny na podstawie zbiorczego paragonu fiskalnego.W związku z faktem, iż w 2005 r. będzie można odpisa... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-18/05

  Pismem z dnia 14 marca 2005r. zwrócił się Pan z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku od towarów i usług w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-2/05

  POSATNOWIENIE W dniu 06.01.2005 r. wpłynął do tutejszego organu wniosek strony o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego. Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, że Pan M. w ramach prowadzonej działalności gospodarczej podpisał w dniu 1... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-9/P/3/05/BS

  W dniu 31.01.2005 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Pismem z dnia 08.02.2005 r. organ podatkowy wezwał wnioskodawcę do uzupełnienia braków formalnych wniosku. Braki formalne wniosku zostały... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US-PP-443/ 201 /2004

  Z przedstawionego stanu faktycznego wynika , iż będzie Pan wykonywał usługi teleinformatyczne na terenie państwa czeskiego na rzecz podatnika zarejestrowanego do transakcji wewnątrzwspólnotowych oraz na terenie państwa polskiego na rzecz podatnika czeskiego również zarejestrowanego do tr... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PDII/415-72/04

  Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 ze zm.), kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przyc... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US-I-415/I-29/MM/9/2004

  W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 12.07.2004 r. (data wpływu 13.07.2004 r.), w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem ... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IIUSPP/443/26/133/85937/04

  Ad. 1. Zgodnie z art. 19 ust. 13 pkt 2 lit. d ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), zwanej dalej u.p.t.u., obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż 30 dnia licząc od dnia wykonania... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: I USB III/436/24/04/KK

  W odpowiedzi na pismo z dnia 27 kwietnia 2004r. stanowiące zapytanie w zakresie podatku od towarów i usług, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź – Bałuty działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-1/443 2-227/-008 855-/122/04

  Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Stare Miasto, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 7 czerwca 2004 r. (data wpływu do tutejszego Urzędu: 8 czerwca 2004 r.), uprzejm... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD3.3-443-120/04

  Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo Strony z dnia 02 czerwca 2004r. Nr 336/04 (wpływ do tut. organu 04 czerwca 2004r.) w sprawie stosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie podat... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: U.S.IV-443/07/2004/Vat

  Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 z 2004r.) stanowi, że zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy.Pod poz.14 w/w załącznika wymienione są usługi na dostęp wdzwaniany i szerokopasmow... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: USI/443-34/04

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Grudziądzu działając na podstawie art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29.08.1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz 926 ze zm.) udzielając pisemnej informacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w związku z pismem podatnika z dnia 12.05.2... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PBB2-415/186/04

  Jak podano w zapytaniu zamierzona działalność gospodarcza obejmować będzie: usługi w zakresie dostępu do internetu (ISP), tworzenie komputerowych sieci lokalnych, serwis komputerowy, sprzedaż zestawów komputerowych. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. w spra... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP 443/3/2004

  Zgodnie z § 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2002r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. Nr 234, poz. 1971 ze zm.) zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania do dnia 31 grudnia 2004r. – czynności wymienione w załączniku nr 1 do rozporządzenia. Pod pozycją 49 w/w ... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PO.V/413-5/04

  W odpowiedzi na zapytanie złożone w tut. Urzędzie dnia 30.01.2004 r., na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Dębicy informuje o zakresie stosowania przepisów podatkowych w przedstawionym stanie fa... Czytaj więcej >