logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

 • interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-97/07-2/IZ

  INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IX-005/192/Z/K/07

  Na podstawie art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź- Widzew uznaje za nieprawidłowe stanowisko przedstawione w złożonym wniosku z dnia 13.06.2007r. Wnioskiem z dnia 13.06.2007r. wystąp... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPR2/423-4/07/AB

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 10 stycznia 2007r. (data wpływu do Urzędu – 16.01.2007r.), o udzielenie pisemnej interpretacji co do z... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP-I/415-2/19050/07

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216, art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8 z 2005r, poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w uznaje stanowisko przedstawione w złożonym w dniu 24.01.2007r (data wpływu do tutejszego Urz... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PF/415-24/I/07/ES

  POSTANOWIENIE Na podstawie art.14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r – Ordynacja podatkowa /jedn. tekst Dz. U. Nar. 8, poz. 60 z 2005r. z późna. Zmian./ Po rozpatrzeniu wniosku z dnia 29.01.2007R. o udzielenie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowe... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-2-415/288/06

  Spółka rozwiązała umowę o pracę ze swoim pracownikiem. W wyniku wniesionego pozwu do Sądu Pracy zawarto ugodę sądową, na mocy której spółka zobowiązała się do zapłaty byłemu pracownikowi odszkodowania przyznanego na podstawie przepisów o zakazie konkurencji zgodnie z kodeksem p... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-65/06/PK

  Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Spółka rozwiązała umowę o pracę ze swoim pracownikiem, a obecnie wypłaca mu odszkodowanie o zakazie konkurencji. Spółka stoi na stanowisku, iż do tego odszkodowania nie mają zastosowania zwolnienia zawarte w art. 21 ust. 1 pkt 3 ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPF/415-54/06/ML

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki \"X\" o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa pod... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IIUSpbIA/415-87/134a/57/06/BB

  STAN FAKTYCZNY Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Spółka Jawna \"X\" ponosi wydatki z tytułu najmu nieruchomości, udokumentowane fakturami VAT wystawionymi przez \"Y\" Spółka Jawna. Pan ..., który jest wspólnikiem spółki jawnej \"Y\" ma sądowy zakaz prowadzenia... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: LUS/X/415/5/06/SK

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 4 i art. 216 i 217 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), w związku z wnioskiem z dnia 08 lutego 2006r. sporządzonym w dniu 6 lutego 2005r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i zastosowa... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/406-11/PIT/06

  W dniu 2 lutego 2006r. Płatnik złożył wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Spółka zawarła z niektórymi pracownikami umowy o zakazie konkurencji. Jedna z osób, któr... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-29/06/PK

  Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Spółka zawarła umowę o zakazie konkurencji regulującą zobowiązania Prezesa Zarządu Spółki i pracodawcy w zakresie działalności konkurencyjnej, w czasie trwania umowy o pracę oraz przez okres 12 miesięcy po rozwiązaniu umowy o pracę. W ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PF-2/415/07/06

  Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca po rozwiązaniu umowy o pracę z dotychczasowym pracodawcą, zawarł z nim umowę o zakazie konkurencji, w wyniku której dotychczasowy pracodawca zobowiązał się (przez cały okres jej obowiązywania tj. 24 miesiące) do comiesięczneg... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB1/4218-SIP-4/05

  Decyzja Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu zażalenia “...” Spółka z o.o. z siedzibą w ... z dnia 1 sierpnia 2005 r. na postanowienie Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w To... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDD/423-14/05

  Postanowienie Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Toruniu działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 23.05.2005r. w sprawie udzielenia pis... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPF/415/50/05/PP

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa /t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60/, po rozpatrzeniu wniosku Spółki o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego Naczelnik ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 2403-PDF-415-21-05

  Stan faktyczny opisany przez wnioskodawcę: Z wniesionego pisma wynika, że do 31.12.2004r. Podatnik był zatrudniony w spółce z o. o. na podstawie umowy o pracę oraz stanowiącego integralną część tej umowy, kontraktu menedżerskiego. W listopadzie 2004 pracodawca wypowiedział umowę o pra... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1432/PDL/415/8/2005

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a, art. 217 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa - Bielany potwierdza, jako prawidłowe, stanowisko Strony przedstawione we wniosku o pisemną interpretację co do... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDII/415-8/KaK/05

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216 § 1 oraz 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (jt. Dz.U. z 2005r., Nr 8, poz. 60), Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Opolu po zapoznaniu się z treścią wniosku z dnia 10 lutego 2005r. o pisemną interpretację c... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US38/DF1/415-2346/04

  Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) – opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21 i 52 tejże ustawy lub zwolnionych pr... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: BI/005/0571/04

  Pracodawca (Spółka z o.o.) na mocy umowy o zakazie konkurencji wypłaca byłemu pracownikowi miesięcznie przez okres trzech lat od daty ustania zatrudnienia kwotę odszkodowania. Od-szkodowanie z tego tytułu jest wypłacane również osobie która była zatrudniona na podstawie umowy o dzieło.... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PO-3/423/416/US/04

  Wnoszący zapytanie przedstawił stan faktyczny z którego wynika, że z dniem 30 kwietnia 2004 r. nabył wybrane składniki majątkowe związane wyłącznie z produkcją koagulantów: siarczanów glinu, chlorków poliglinowych, chlorków i siarczanów żelaza, służących do uzdatniania wody i ocz... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: FB/005A-787/EJ/04

  Zgodnie z art.21 ust.1 pkt3 ustawy z 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( Dz. U z 2000r Nr 14 poz 176 z późn. zm.) wolne od podatku są otrzymane odszkodowania, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw wykonawczych wydanyc... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD-F-415/ 38 /04

  Podatnik był członkiem zarządu spółki, która została sprzedana niemieckiej firmie. Po jej sprzedaży zawarto umowę o zakazie konkurencji, na podstawie której podatnik uzyskał jednorazowe świadczenie w EURO. Zgodnie z art. 21 ust.1 pkt 3 lit. d) ustawy z dnia 26 lipca 1991r o podatku d... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US37/DFP/415/18/2004

  Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2003r. Nr 202 poz. 1956) wolne od podatku dochodowego są: otrzymane odszkodowania, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw lub przepi... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US38/DF1/415-1141/04

  Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) – opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21 i 52 tejże ustawy lub zwolnionych pr... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: DM/415-11/5/04

  Na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie na pisemne zapytanie płatnika z dnia 15.04.2004 r. udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego i stwierdz... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.PDOF/415/12/04

  W odpowiedzi na pismo z dnia 24.02.2004 r., które wpłynęło do tut. Urzędu 4.03.2004 r. w sprawie udzielenia pisemnej informacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, odnośnie wykazania w rozliczeniu podatku dochodowego od osób fizycznych za 2003 r. kwoty odszkodowania z tytułu... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD-3-415/12/04

  Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Podgórze działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na zapytanie z dnia 03.02.2004 r. informuje:- zgodnie z art. 9 ust.1 ustawy z dnia 26.07.1991 r, o podatku d... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PO-415-37/03

  Zgodnie z treścią art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. Z 2000 r. Nr 14 poz. 176 ze zm.) za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypła... Czytaj więcej >