logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-I-415/14/2006

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jarosławiu, działając na podstawie przepisów: art. 14a § 1, § 3 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 8 z 2005 r., poz. 60 z późn. zm.), art. 11 ust. 1, art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizy... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD-2/423-247-13/06

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Naczelnik Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy, po analizie wniosku złożonego w dniu 19 października 2006r., w sprawie udzielenia pi... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1409/PP/005/46/06/DK

  Wnioskiem z dnia 03.08.2006 roku (data wpływu 03.08.2006r.) Pan ............................ zwrócił się z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w następującym stanie faktycznym: Strona we wniosku oświadczyła,... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1432/IPdg2/415/428/17/35/2006

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14 a, art. 216, art. 217 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2000r. Nr 8 poz. 60 ze zm. ), Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa - Bielany po rozpatrzeniu wniosku z dnia 26.01.2006r. w sprawie udzielania pisemnej interpretac... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1438/443/36-19/2006/AO

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) w odpowiedzi na wniosek z dnia 20.01.2006r. ( uzupełniony w dniu 03.04.2006r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji o zakresie stosowan... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/RPP1/443-668/2005/US

  POSTANOWIENIENa podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005r., Nr 8, poz. 60) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie w związku z wnioskiem z dnia 11.10.2005r., (data wpływu do tutejszeg... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO 3120-3-3/2005

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz.U. 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) postanawia się Udzielić interpretacji dotyczącej obowiązku zapłaty opłaty skarbowej od wniosków o udostępnienie informacji o podatnikach ze zbioru danych gromadzo... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZP2-449/I-22/05

  D E C Y Z J A Na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 i art. 207 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) z urzędu uchylam postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego z dnia 29 lipca 2005r. znak: PP/443-43/05, w którym udzielon... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PPII/4430-410/AT/05

  DECYZJA Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 i art. 207 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 06.06.2005r. na postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku z dnia 23.05.2005r. n... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US 15 PO-II-415/30/05/JL

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216 §1 , art. 14a §1, § 3, §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa / tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz.60 / Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostrołęce po rozpatrzeniu wniosku z dnia 06 czerwca 2005 roku dotyczącego udzi... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1432/PP/P/440-105/14a/05/KC

  W dniu 16.06.2005r. do tutejszego organu podatkowego wpłynął wniosek Spółki z prośbą o udzielenie informacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, w zakresie rozliczenia podatku od towarów i usług od wewnątrzwspólnotowego nabycia środka transportu. Stan faktyczny:Ze stanu ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-II/415/1-8/2A/50/05

  Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, że Podatniczka jako osoba zatrudniona na umowę o pracę za zgodą swojego pracodawcy zawarła z jednostką samorządu gminnego umowę zlecenie na dystrybucję znaków opłaty skarbowej, z wynagrodzeniem prowizyjnym. Znaki zgodnie z zawartą um... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: EIP/404-18/05/K/20045

  POSTANOWIENIE Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie, działając w trybie art. 14a § 1, § 3, § 4 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) w odpowiedzi na wniosek strony z dnia 26 listopada 2004 r. złożony do Ministra Finansó... Czytaj więcej >
 • wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: FSK 1124/04

  Naczelny Sąd Administracyjny Ośrodek Zamiejscowy w Gdańsku, zaskarżonym wyrokiem z dnia 20 listopada 2003 r., sygn. akt I SA/Gd 1832/01, oddalił skargę Jerzego M. na postanowienie Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 31 sierpnia 2001 r., nr NS-873-8/01 w przedmiocie wydania zaświadczenia. Uzasa... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-443/94/04

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostrowcu Św. działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na zawarte w piśmie z dnia 23.11.2004 r. (wpływ do urzędu 25.11.2004 r.) zapytanie dot. wydania zaświadczenia o... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: VI-820/12/2004

  W odpowiedzi na zapytanie, które wpłynęło do tutejszego Urzędu w dniu 04 sierpnia 2004r., Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kutnie wyjaśnia, że :stosownie do art. 306a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa ( Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późniejszymi zmianami ) organ podatkowy... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IUSIIPO/436-7/04

  Zgodnie z art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t. j. Dz. U. z 1997 r. Nr 16, poz. 89 ze zm.), osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, będące dłużnikiem spadkodawcy są obowiązane przy zapłacie długu potrącić i prze... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-1/005/2/1170/04

  Dotyczy: informacji udzielonej przez Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Tarnowie nr DP/443-20/2004 z dnia 24.06.2004 r. w sprawie interpretacji przepisów regulujących opodatkowanie podatkiem od towarów i usług. Po sprawdzeniu prawidłowości ww. informacji, uznano, iż wymaga ona czę... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: DV-II-443-90/04

  Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy odpowiadając na pytanie Pana zawarte w piśmie z dnia 7 lipca 2004 r. w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, działając zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podat... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-12/04

  Odpowiadając na pismo z dnia 23.06.2004 r., (data wpływu do urzędu 24.06.2004 r.)Działając na podstawie przepisów art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nakle n.Not. wyjaśnia: Przedstawiony przez Stro... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-443/52/2004

  Z przedstawionej sytuacji wynika, że prowadząc działalność gospodarczą auto-handel, polegającą na nabyciu w krajach UE używanych samochodów ciężąrowych, naczep, przyczep i sprzedaży odbiorcom krajowym, dokumentuje Pan tą sprzedaż wyłącznie fakturami sprzedaży VAT z wyszczególnio... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IUS/IPD2/4430/27/2004

  Zgodnie z art. 105 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) naczelnicy urzędów skarbowych dla celów związanych z rejestracją środków transportu są obowiązani do wydania zaświadczeń potwierdzających : #8722; uiszczenie przez podatnika p... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-443/24/2004

  W odpowiedzi na pismo nr K.5500/11/104/04 z dnia 03.06.2004 r., data wpływu do US Łuków 03.06.2004 r., dotyczące udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łukowie, zgodnie z dyspozycją art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpni... Czytaj więcej >