logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/4115-2/07

  Działając na podstawie art. 216 oraz art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz 60 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego postanawia uznać stanowisko zawarte we wniosku z dnia 16.05.2007r. (uzupełnione pismem z dnia 28.05.2007... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1440/DF2/415-34596/VII/2007

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1, § 3 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8 z 2005 r., poz.60 z późn. zm.) oraz art. 21 ust.1 pkt 20 oraz ust.15 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U.... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: TP/443-77/06

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie:- art. 14a§1, 3 i 4 w związku z art. 217 ustawy Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm. ) Naczelnik Urzędu Skarbowego Poznań-Jeżyce po zapoznaniu się z wniosk... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IS.I/1-4150/23/06

  Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 5 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 17.07.2006 r. na postanowienie Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie z dnia 3.07.200... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PUS.II/443/92/2006/MM

  Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 5 ust. 1, art. 8 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 16.... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO/443-48/06

  Naczelnik Świętokrzyskiego Urzędu Skarbowego w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Spółki znak: GKK/5836/2006 z dnia 09.05.2006 r. (data wpływu do Urzęd... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP/415-28/06

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Skarżysku-Kam. działając na podstawie art. 14 a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.-Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku spółki z o.o. z dnia 15 maja 2006 r. uzupełnionego 23 maja 2006 r. w sprawie udzie... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP/415-29/06

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Skarżysku-Kam. działając na podstawie art. 14 a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Spółki z o. o. z dnia 15 maja 2006 r. uzupełnionego 23 maja 2006 r. w sprawie u... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DV/443-54/06

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a §1 i §4 ustawy z dnia 29.08.1997r Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: z 2005r Dz.U. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie opodatkowania zrzecze... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PSUS/PPOIO/443-48/06/ŁG/54646

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) stwierdzam, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 24.02.2006 r. (data wpływu 01.03.2006 r.), uzupełnionym pismem z dnia 27.04.... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PR415/18/05/PD

  POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wieliczce, działając na podstawie art. 14a par. 1 oraz par. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 25.07.2005 r. w sprawie interpretacji prawa podat... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DV/443-74/05

  POSTANOWIENIE Na podstawie przepisów art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.97 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005 roku Dz. U. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku Sp. z o.o. z dnia 05.07.2005 roku uzupełnionego pismem z dnia 26.07.2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.II-423/2/45/05

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Stalowej Woli, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4, art. 216 § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (DZ. U Nr 137, poz. 926 ze zm.) oraz art. 15 ust. 1, art. 16 ust. 1 pkt 1 i pkt 6 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób p... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP/P1/423-0073/05/AP

  POSTANOWIENIE Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku, działając na podstawie art.14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2005r., Nr 8, poz.60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sp... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/4409-11-5/05
  PO.436/01/05

  Spółka \"I\" S.A. w likwidacji, pismem z dnia 03.02.2005 r. zwróciła się do tut. organu podatkowego z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych oraz poda... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PPM/4430-39/2004

  Działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), w odpowiedzi na zapytanie podatnika, zawarte we wniosku z dnia 05.11.2004 r. (data wpływu do urzędu 15.11.2004 r.), o udzielenie pisemnej informacji o zakresie st... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: USP-I443/71/04

  Wnoszący zapytanie przedstawił stan faktyczny, z którego wynika, że Spółdzielnia zamierza dokonać nieodpłatnego zrzeczenia się prawa wieczystego użytkowania gruntów na rzecz Gminy. Prawo wieczystego użytkowania tych gruntów Spółdzielnia otrzymała przed wejściem w życie ustawy o pod... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: A1-D-318/2004

  W zakresie unormowań prawnych zawartych w ustawie z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) fakt dokonania darowizny prawa własności nieruchomości na rzecz gminy bądź zrzeczenia się prawa wieczystego użytkowania ... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/76/04

  Mając na uwadze art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w związku z wniesionym pismem z dnia 17.09.2004 r., Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jaśle informuje: Ze stanu faktycznego przedstawionego przez jednostkę w piśmie z dnia 17.09.200... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IIUSPP/443/26/334/140793/04

  Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Zgodnie z art. 7 ust. 1 u.p.t.u. przez odpłatną... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-1126/04/CIP/01

  Stan faktyczny Podatnik był użytkownikiem wieczystym działki nr 10/9 wraz z budynkiem kotłowni i urządzeniami towarzyszącymi na podstawie decyzji Zarządu Miasta z dnia 1 marca 1995r. Z dniem 31 marca 2003r. środki trwałe położone na przedmiotowej działce gruntu zostały zlikwidowane i ob... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IIUS PBII/415-85/04

  Zgodnie z ustalonym stanem faktycznym, w dniu 25 maja 2004 r. aktem notarialnym Rep A nr .../2004 Państwo XX dokonali sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 20, nabytego na podstawie umowy z dnia 28 kwietnia 2004 r. o ustanowienie spółdzielczego własnościo... Czytaj więcej >
 • wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: I SA/Lu 664/02

  Zaskarżoną decyzją Izba Skarbowa w Lublinie Ośrodek Zamiejscowy w Zamościu, na podstawie art. 233 § 1 pkt 1 ordynacji podatkowej, po rozpatrzeniu odwołania Wiesławy G. od decyzji Urzędu Skarbowego w Chełmie z dnia 24.04.2002 r. Nr DD-41102/13/02 w sprawie określenia zryczałtowanego poda... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/4430/95/2003

  Czynność, o której mowa w art. 179 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), tj. zrzeczenie się własności nieruchomości nie jest czynnością objętą katalogiem czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, który zawiera art. 2 ustawy z dni... Czytaj więcej >