logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: WPiOL.I.3110-P/258/17/07

  POSTANOWIENIE Prezydent Miasta Mysłowice działając na podstawie art. 14a § 1-4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku w indywidualnej sprawie Spółki .... z dnia 12.04.2007 r. znak: DT/TIM/1269/07 o udzielenie interpretacji co d... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: SK-Fn.3110-1-57/2007

  POSTANOWIENIE Burmistrz Miasta Czeladź działając na podstawie art. 14a § l, §3 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późno zm.), art. la ust l pkt 3, art. 2 ust 3 pkt 4 i art. 3 ust 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i o... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: FBP.0550-2/07

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. !2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), w związku z art. 1 pkt 1 i art. 1 c ustawy z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (t.j. Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 ze zm.) na wniosek ...... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: FN.3120/2/4/8P/07

  Prezydent Miasta ..... działając na podstawie art. 14 a § 1, § 2, § 4, art.14 b, § 1, § 2 i § 7, art. 216 w związku z art. 217 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: WPiOL-III-6/JKO/07

  Na podstawie art. 14a § 1, § 2, § 3 i § 4, art. 216 w zw. z art. 217 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) oraz upoważnienia Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 20 czerwca 2003 r. Nr WO-I/KB/0113-III/125/03 do wydawania decyzji administrac... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: Fn.I.0550/6b/06

  Prezydent Miasta Łodzi działając na podstawie art. 14 a § 1 - 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 2 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844) po rozpatrz... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: Fn.I.0550/6/06

  Prezydent Miasta Łodzi działając na podstawie art. 14a § 1-4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 2 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844) po rozp... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.IX/443-34/HM/06

  Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 7 ust. 1, art. 8 ust. 1, art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), § 8... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: FN.31191-1/06

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 1 lutego 2006 r. w indywidualnej sprawie o interpretację przepisów prawa podatkowego co do zasadności opodatkow... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-623/05/03

  DECYZJA Dyrektor Izby Skarbowej w Gdańsku działając na podstawie: art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60), w związku z rażącym naruszeniem prawa zmienia z urzędu postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Tcz... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-47/05

  Na podstawie art. 14a § 1, 3 i 4, art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 roku Nr 8, poz. 60 ze zm.) w związku z wnioskiem o dokonanie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego, złożonym przez Podatnika w dniu 09.11.20... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-185/05

  P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Podgórze działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z dn. 14.01.2005 r. Nr 8 poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 18.10.2005 r. (data wpływu do tut... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/413/I/31/05

  POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zakopanem działając na podstawie art. 14a par. 1 oraz par. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu Państwa wniosku z dnia 23 sierpnia 2005 r. (data wpływu do tut. Urzędu 25 ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: WSB.I.31107/7/2005

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 1-4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, zmiana Nr 85, poz. 727, zmiana Nr 86, poz. 732, zmiana Nr 143, poz. 1199) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 18 sierpnia 2005 r. w indywidualnej sprawi... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/4409-11-40/05

  Pismem z dnia 22.09.2005 r., złożonym w tut. urzędzie skarbowym w dniu 22.09.2005 r. Zarząd Dróg Powiatowych wniósł podanie w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, tj. ustalenia stawki podatk... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP1/448-733/04/I

  Na podstawie art 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) po zweryfikowaniu informacji Naczelnika Urzędu Skarbowego we Włodawie zawartej w piśmie nr NPV-443/23/04 z 11.10.2004r. na złożone zapytanie w zakresie opodatkowania podatk... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.II-PP-443/21/2005

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nisku działając na podstawie art. 14a § 1, § 3 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz art. 146 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: FB 3110/14-1/2005

  Zgodnie ze stanem faktycznym opisanym przez podatnika, Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, Generalna Dyrekcja uzyskała w trwały zarząd grunty, które objęte zostały decyzją lokalizacyjną autostrady i stanowią część pasa drogowego.Część z tych nieruchomości stanowiła dot... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1426/PP/443/31/05

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 3 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.-Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60) w związku ze złożonym przez Starostwo Powiatowe wnioskiem z dnia 13.04.2005r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowan... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-443/42/P/100/2005

  Wnioskodawca wnosił o udzielenie informacji o zakresie stosowania prawa podatkowego poprzez określenie „czy wydając decyzje administracyjne dotyczące wydawania zezwoleń i pobierania opłat za zajęcie pasa drogowego Zarząd Dróg Powiatowych winien do pobieranych opłat doliczać 22% podatku... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US/PP/443/18/2005/BM

  Na podstawie stanu faktycznego przedstawionego w wniosku ustalono, iż spółka wykonuje usługi polegające na bieżącym utrzymaniu wpustów ulicznych i przepustów w pasach drogowych ulic oraz uzupełnianiu brakujących lub wymianie uszkodzonych krat wpustowych na drogach publicznych. Na wykonani... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-443/5/05

  Urząd Gminy w X jest podatnikiem podatku VAT w związku z prowadzoną działalnością statutową, związaną z gospodarowaniem mieniem komunalnym, polegającą na wydzierżawianiu składników mienia komunalnego (lokale, grunty). Jednostka pobiera opłaty za zajęcie pasa drogowego w przypadku: -... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1404/PP/443-2/EO/05

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1, § 3 i § 4 oraz art. 216 § 1 i 217 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. nr 8 poz. 60) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Garwolinie po rozpatrzeniu wniosku Powiatowego Zarządu D... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-II-005/788/BG/04

  Działając na podstawie art. 14 b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa ( Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu zmienia informację Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Opolu udzieloną pismem z dnia 29 września 2004r., nr PP/443-98-1/GW/04, dot... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IS.II/1-0050/313/04

  Na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w brzmieniu obowiązującym do dnia 31.12.2004 r., Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie dokonuje zmiany informacji udzielonej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Jarosławiu w piśmie z ... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US-VII-443/48/04

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jarosławiu, działając na podstawie przepisów art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pana wniosek z dnia 25.08.2004 r., uzupełniony pismem z dnia 19.11.2004 r., o udzielenie pisemnej inform... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-171/04

  Jeżeli wydawanie decyzji wyrażających zgodę na zajęcie pasa drogowego i pobieranie opłat za zajęcie pasa drogowego jest zadaniem nałożonym przez ustawę z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000r. Nr 71, poz.838 z późn.zm.) to organ realizujący takie zadania nie jes... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: NS-443/26/04

  1) Sprzedaż opracowanej zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych dokumentacji przetargowej (specyfikacji)PKWiU 75.11.11-00.20, za którą podmiot organizujący przetarg, zobowiązany do stosowania ustawy z dnia 10.06.1994r. o zamówieniach publicznych (Dz.U. z 2002r. Nr 72 poz. 664 z późz.z... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IS.IX/3-0050/43/04

  Działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie dokonuje zmiany udzielonej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Lesku w dniu 20.05.2004 r. interpretacji US.PP-443/5/04 w zakresie stosowan... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-80-1/04

  Pisemna informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego windywidualnej sprawie podatnika, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym, o której stanowi art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynac... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: Fn 31102-2/34/2004

  Zgodnie z art. 2 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości nie podlegają m.in. również pasy drogowe wraz z drogami oraz obiektami budowlanymi związanymi z prowadzeniem, zabezpiecz... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IMUS-1471/VUR1/443-60/04/UP

  Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.), podatnik ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług. Jednocześnie w art. 20 ust. 2 tej... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US II/423/1/4/2004

  Odpowiadając, w myśl art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) na pismo podatnika z dnia 29 marca 2004 r. (data wpływu 31 marca 2004 r.) w sprawie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego dotyczącego, ja... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US-PP-443/1-30/03

  Urząd Skarbowy w Oświęcimiu, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 9 kwietnia 2003 r. (wpływ 14.04.2003 r.) w sprawie opodat­kowania podatkiem od towarów i usług:1. projekto... Czytaj więcej >